ၵွပ်ႈသင်တႆးႁဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ( မၢႆ - 1)
             ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆၼႆႉ  ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇသင်မႃး ၊ လွင်ႈ
ယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ႄလႈ လွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ။ ၼ်ႂးမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် မူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မူိင်းဢၼ်
ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၶဝ်သ်ႂၸ်ႂ ပၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၼႆႉ ပဵၼ်မူိင်းတႆး ၵွပ်ႈဝႃႈမူိင်းတႆးၼႆႉ မူိင်း
ယ်ႂႇၼႌႇ ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်ႉလိၼ်ႁိမ်ၽႃ ေၵႃႈဢွၵ်ႇၼမ် ေတႉေတႉ ၊ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း မူိင်းတႆး ၵူၼ်း
မူိင်းတႆး ႁဵတ်းသင်ႄလႈ တုိၵ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပႆႈ ၶဝ်ႈၼ်ႂး မူိင်းထႆး ႄလႈ တုိၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ် မူိင်းပိူၼ်ႈ
ယူႇ ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမူိင်းတႆး ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  မုၵ်ႉၸုမ်းၼုိင်ႈဢၼ်ဢၼ် ေၵႃႈလီ ၵွပ်ႈၶဝ်
ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈ ၼႆၸုိင် ၸွမ်းၼင်ၶႃႈ ထတ်းၺႃးေတႉ ေတမီးယူႇ 5 ႁူဝ်ေၶႃႈၵူၺ်း။
                 1     ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်
                 2     ဢမ်ႇမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ
                 3     ဢမ်ႇႁၢတ်းၶၢမ်ႇသုမ်း
                 4     ၶီႈၶၢၼ်ႉ
                 5     ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းေတႃႇၵၼ်ႁႅင်း
          ၼ်ႂး 5 ႁူဝ်ေၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆး  ေတယၢမ်ႈလႆႈၶၢမ်ၺႃးယူႇ ၊  ၼႆႉၶႃႈႁၼ်ၺႃးမႃး
ႄလႈ သင် လႆႈၽၢင်ႇမႃးေၵႃႈပႃး။
   1   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်
           မူိင်းၼုိင်ႈမိူင်း ၸုမ်းၼုိင်ႈၸုမ်း ဝၢၼ်ႈၼုိင်ႈဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၼုိင်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁၵ်ႉ
ၶူဝ်းၶွင် ၼႆၸုိင်  ၊ ၶႆႈၵႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်း ၶႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ
မူိင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႂႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းတူၵ်းတဵမ်ႇ ဢမ်ႇမၢၵ်ႇ
မီးမူိၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် မူိဝ်ႈမီး ဢမ်ႇထိင်းသိမ်းလီ ၶႆႈ
ၵွႆၵွႆ ၶႆႈလူႉလူႉ ေပႃးလူႉ ေပႃးႁႆၢမႃး  သမ်ႉၽ်ႂေတလႆႈယၢပ်ႇ ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဝူၼ်ႉ ၵူၺ်းႁူႉ ၶႆႈၸူးငႆႈလွင်ႈ
လဵဝ်ၵူၺ်း။       ၶူဝ်းၶွင်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ မၼ်းမီးတီႈၸ်ႂႉမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ လိူဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ
ႁူႉ လွင်ႈမၼ်းလီၵူၺ်း ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၼုိင်ႈဢၼ် ႁိူၼ်းၼုိင်ႈလင် ၵႆႉၵႆႉ ႁၼ်ဢမ်ႇေပႃးေမႃႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်း
ၶွင် ၸူးငႆႈ လူႉယဝ်ႉ သိုဝ်ႉထႅင်ႈ ဝူၼ်ႉဝႆႉၸ်ႂ မူိၼ်ၼၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသဵင်ႈေၵႃႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ
လီမူတ်းေၵႃႈ မူတ်းၵႂႃႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၢၼ် ၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼုိင်ႈေပႃး ႁဝ်းတူၵ်းယၢပ်ႇ
မႃး ေတေမႃၶုၵ်ႉၸ်ႂလႆႈမၼ်း ႄလႈ ေတမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၼႅင်ၸ်ႂ။ ဝၼ်းၼုိင်ႈ သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေမႃႈႁႃ
ငိုၼ်း ေမႃႁူႉမႃး ေတႁူႉလီယူႇ ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဝၼ်း
မူိဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင် ႁဝ်းႄလႈ ႁဝ်းၸွင်ႇလႆႈတူၵ်းတဵမ်ႇ ၊ ႁဝ်းမီးၼႃး မီးႁိူၼ်း
မီးေယး သမ်ႉၵုမ်ႇၶၢႆၵိၼ်တိၵ်းတိၵ်း ၊ လႆႈငိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းမၼ်း
မူိင်းတႆးၼႆႉ  ဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼမ်ၼႃ ေပႃးႁဝ်းႁၵ်ႉ မၼ်းေတႉေတႉ  ၶႃႈယုမ်ယၢမ်ဝႃႈ ႁဝ်းႁႃး ဢမ်ႇ
ထုၵ်ႇလီပွႆပႅတ်ႈ ။

       2.  ဢမ်ႇမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ
            မီးငိုၼ်းၶမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈ ငိုၼ်းၶမ်းေမႃမူတ်း ၊ သင်ၵဝ်မီးငိုၼ်းမႃး
တႃႇေတမီးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉ ၵဝ်ေတႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉ ဢမ်ႇေမႃၽႅၼ်ၵၢၼ်သင် ။
ၵူိတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးယဝ်ႉ တႃႇေတလႆႈၵိၼ် လႆႈယူႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  မၼ်းမီး ဢိင်ႇၼူိဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ
တၢင်းေမႃ ပိင်ႇၺႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
       
    ပိင်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ? ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၢႆထုိင်ဝႃႈ တၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ
ႁဝ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းေမႃႁဝ်း ၼမ်ႉတိင်ၼမ်ႉမုိဝ်းႁဝ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လီ ႁၼ်လႆႈၶၢဝ်းၼႃႈ
ၸူိဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပိင်ႇၺႃႇ ယူႇ ၊ မီးငိုၼ်းမႃး ၼုိင်ႈသဵၼ် ႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ သဝ်းသဵၼ် ပွင်ဝႃႈမီး
ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈလီ ၊ ေပႃးႈႁဵတ်းၸူိဝ်းၼၼ် ေတလႆႈၸူိဝ်းၼၼ် ေပႃးၶဝ်ႈႈႁူမ်ႈတီႈၼႆႈ ေတလႆႈ
ၼမ်ႉတွၼ်းၶႃႈၼႆႉ  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ႄလႈ ၵုမ်ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ မူိင်း
ပိူၼ်ႈ ၊ မူိင်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈေတႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵိုတ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် တူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ
ေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသင် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢဝ်ၸ်ႂတူၵ်းေသယွင်ႇပႅတ်ႈ ၊ ( ပ်ႂႉတူၺ်းထႅင်ႈ မၢႆသွင်ၶႃႈ )


ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts