ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆသီႇ


ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ႁႅင်းၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် မိူဝ်ႈၽွၼ်းႁႅင်းၸ်ႂတူၵ်း
  • ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။
  • ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts