ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ
                  ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨕ္ꨮမꨓ္း မꨤင္ေꨀဳꨵေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သုꨓ္တူဝ္ မꨤင္ေꨀဳꨵသမ္ꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ သြင္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္းꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨀꨓ္ ꨀꨮဳꨲꨀꨓ္ေတꨵေတꨵ။ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ သုꨓ္တူဝ္ေတꨵ ေတꨡမ္ꨲေပဳးမီးလြင္ꨳပꨓ္ꨟဳသင္ လိူဝ္ေသ လြင္ꨳငိုꨓ္းတြင္း ꨬလꨳ လြင္ꨳꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ၊ ေပဳးဝဳꨳꨀꨤꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ ꨓꨯꨓꨓ္ꨵေတꨵ လꨯꨳဝဳꨳ ေတမီးပꨓ္ꨟဳꨓမ္ေတꨵေတꨵ တꨱမ္လꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲ ေတလꨯꨳꨬꨀꨳꨁꨯ။ တီꨳꨓꨯꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳေတမဳးတꨰမ္ꨳ လြင္ꨳꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳꨅိုဝ္ꨳဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ။
        
               ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨓꨯꨵမꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲေပဳးလꨤတ္ꨳသင္ မူိဝ္ꨳꨁဝ္ꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨅြမ္းꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓꨓ္ꨵ For example မူိဝ္ꨳပꨱꨓ္ပꨤင္ꨀုမ္ ( Meeting ) မꨓ္းေတထြမ္ꨲတူꨉ္း လြင္ꨳꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮမꨓ္း လြင္ꨳသ္ꨮꨲꨅ္ꨮမꨓ္း ေတꨡဝ္မဳး ဝꨯꨵတီꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လꨤတ္ꨳ ၊ ေတꨡဝ္ ꨡဳꨲယူင္ꨲ မꨓ္းမဳးဝꨯꨵတီꨳ ꨀူꨓ္းေꨀဳꨵ ꨡꨓ္သင္ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းတဳꨲေသ။ သင္ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳပြင္ꨲꨅ္ꨮေꨀဳꨳ မꨓ္းေတ ထꨤမ္ꨲꨁိုꨓ္း သင္ꨡမ္ꨲမီးသင္ေꨀဳꨳ ေတထြမꨲ္မꨤꨯꨅြမ္း ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳ ။ သင္ပꨓ္ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းမူိဝ္ꨳလ္ꨮေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵယြမ္ꨵꨀꨤꨓ္ꨵသင္ ေတꨁတ္းꨅ္ꨮꨟꨱတ္းꨀꨮဳꨲ ꨟꨮ္ꨳထုိင္တီꨳ ၊ ꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီလꨤတ္ꨳ 7ေꨁဳꨳ မꨓ္းေတလꨤတ္ꨳ မြꨀ္ꨳ 3ေꨁဳꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨀူꨉ္း။ယဝ္ꨵေပဳးမီးပꨓ္ꨟဳမဳး ေတဝꨯꨵꨅ္ꨮယꨱꨓ္ယꨱꨓ္ေသထတ္းသꨤင္ꨳꨀꨮဳꨲ ေတꨡမ္ꨲꨡဝ္လြင္ꨳထꨤင္ꨲထိုင္ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨅြမ္းꨟိမ္းꨟြမ္း ꨡꨓ္ꨁꨯꨳယဳꨵ ꨡꨓ္ꨁꨯꨳေသꨲ ꨡꨓ္ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳလူꨵ ꨬလꨳ လြင္ꨳꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳတꨱꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေသတꨰပ္းတတ္း ꨀꨮဳꨲေသပြꨀ္ꨳ။ သင္မီးလြင္ꨳ ယူပ္ꨳယြမ္း မဳးေတꨟြင္ꨵထꨤတ္းꨀမ္းလꨱဝ္ ꨡမ္ꨲပꨤꨯꨳꨟူဝ္ ꨡမ္ꨲပꨤꨯꨳပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း ꨟꨤတ္းလꨤတ္ꨳ ꨟꨤတ္းဝဳꨳ။              ေပဳးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္မဳးေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨡဝ္ꨀꨤꨓ္သုꨓ္တူဝ္မဳးပꨱꨓ္ယ္ꨮꨲ ꨀူꨓ္းလꨤတ္ꨳꨀꨮꨤမ္းေꨡꨲေသ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵ ပိူꨓ္ꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္။ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝဳꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨬဝꨳꨀꨤꨓ္ ၊ သင္မီးပꨓ္ꨟဳ မဳးသင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ တိုꨓ္းꨟꨤတ္း ေတဳꨲသူꨳ ထုိင္တီꨳ။ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀဝ္ ေတမီးꨕြꨓ္းလီသင္ ေပဳးꨀဝ္ꨟꨱတ္းꨓꨓ္ ေပဳးꨀဝ္ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ꨳ ေပဳးꨀဝ္ပꨱꨓ္ꨟူဝ္ꨓဳꨳ ေတလꨯꨳသင္ ေတမီးသင္ ꨓꨯꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵဝူꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨟူꨵဝူꨓ္ꨵဝꨯꨵဝဳꨳ သင္ ꨀဝ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မꨓ္းေတမီးꨕြꨓ္းလီသင္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္သင္ သင္ꨀဝ္ꨟꨱတ္းပꨓ္ꨁဝ္ꨅူိင္ꨵꨓꨯ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨁဳꨳꨟိုဝ္ꨓꨯ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ဝူꨓ္ꨵꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ယူꨲေသꨲေသꨲ။ သင္ꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းမဳး လꨯꨳပꨱꨓ္ꨟူဝ္ꨓဳꨳꨡြꨓ္ꨲပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ေတမီးꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟဳလုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵ ေတꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း လြင္ꨳယူꨲလြင္ꨳꨀိꨓ္ လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းေသꨲေသꨲ သင္လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨟꨱတ္းꨕိတ္းမဳး ေတꨡဝ္ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁဝ္ꨟꨱတ္းꨕိတ္းꨓꨓ္ꨵေသ မဳး Compare ꨬꨓꨳꨁဝ္ လြင္ꨳꨕြꨓ္းလီ ꨕြꨓ္းꨟꨤꨯꨵတဳꨲေသꨲ။ တꨤင္းꨓူိဝ္ပꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ ꨅ္ꨮꨵꨟꨱတ္းသင္ေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲဝဳꨳꨁꨤဝ္းယꨤမ္းယꨤဝ္း ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းပြတ္း ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵယူꨲေသꨲေသꨲ သမ္ꨵꨡမ္ꨲေပဳးလꨤတ္ꨳသင္ ꨓꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵေတꨵ။

                ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ (OR) ꨀူꨓ္းꨁꨯꨳလꨯꨳꨓဳꨳ သမ္ꨵေပဳးပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္မဳး ( Meeting ) ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေပဳးပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨟူပ္ꨵထူပ္း ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္မဳးꨓꨯꨅုိင္ ꨀုမ္ꨲပꨱꨓ္တိꨓ္ပꨱꨓ္မုိဝ္း ꨁဝ္မူတ္း လꨤတ္ꨳေပဳးꨡမ္ꨲယဝ္ꨵ ပိူꨓ္ꨳပꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းလꨯꨳꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းလꨯꨳꨡမ္ꨲꨟူꨵ ꨟပ္ꨵꨡဝ္တိꨀ္းတိꨀ္း ယဝ္ꨵေပဳးေတꨅ္ꨮꨵꨁဝ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ထီꨵꨓုိင္ꨳ ꨁဝ္ေတꨡမ္ꨲမီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ တဳꨲꨟဝ္းေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ေတꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ꨓꨯꨁဝ္ꨡမ္ꨲဝူꨓ္ꨵ ေပဳးပိူꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨁဝ္ေတတြပ္ꨲလꨤတ္ꨳဝဳꨳ ꨁꨯꨳꨟꨱတ္းယူꨲꨀꨤꨓ္ ꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲမီး ငိူပ္ꨵငိုꨓ္း ( Budget ) ꨓꨯေသေသ။ ပꨤင္ꨀုမ္ ꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီယဝ္ꨵ ꨓ္ꨮး ꨓုိင္ꨳꨅူဝ္ꨳမူင္း ꨅꨓ္ꨲꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေသꨀုမ္ꨲလꨤတ္ꨳ ꨀꨮဳꨲꨡမ္ꨲမီးတီꨳပြင္ꨲ ꨡမ္ꨲꨟူꨵတီꨳတိူꨀ္ꨳေသပြꨀ္ꨳ။                                         ေပဳးမီးပꨓ္ꨟဳမဳး ေတꨀꨮဳꨲꨟဳꨬꨓး တꨤင္းꨕိတ္းေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ ေꨀဳꨵ
ꨓုိင္ꨳ ꨡဝ္လြင္ꨳတꨤင္းꨟꨤꨯꨵ တꨤင္းတုိဝ္ ꨡမ္ꨲထꨤတ္းသꨤင္ꨳတူꨉ္းေသ ေတꨡဝ္ ꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓြꨀ္ꨳလꨤတ္ꨳေသ ေတꨟꨱတ္းꨀꨮဳꨲ ꨀꨮဳꨳပꨱꨓ္ ။ သင္ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨳꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္း တꨤင္းꨓိူဝ္ပꨓ္မဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨁိုꨓ္းꨡꨤပ္ꨲပꨓ္ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္မီးပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းပဳꨳတ္ꨮꨲꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨓꨯေꨀဳꨳ ေမဳꨅ္ꨮꨵ ꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨀူꨉ္း ပꨱꨓ္လꨯꨳꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းယဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲေမဳမဳးထꨤတ္း ꨡမ္ꨲေမဳမဳးတူꨉ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲေမဳꨁဝ္ꨳꨟဳ လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵ ေပဳးꨀꨤꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨡမ္ꨲꨡြင္ꨲမဳး သမ္ꨵေတလဳꨲ ꨀူꨓ္းတꨤင္းတ္ꨮꨳꨟဝ္း ဝဳꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳလြင္ꨳ ꨅ္ꨮꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳ ၊ ေပဳးပိူꨓ္ꨳꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္မဳး ေပဳးမီး ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨡꨓ္ေတလꨯꨳတꨤင္ꨲꨁိုꨓ္ꨳမဳး ေတေမဳꨡဝ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္လြတ္ꨳေသ လြင္ꨳယူပ္ꨳယြမ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ေတꨡဝ္ꨀꨮဳꨲ ꨬꨓးသ္ꨮꨲပꨓ္ပိူꨓ္ꨳမူတ္းမူတ္း ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ေသလꨤတ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨓမ္ ꨁꨯꨳလꨯꨳꨓဳꨳ ꨁꨯꨳလꨯꨳတဳ။ ယဝ္ꨵꨡမ္ꨲေမဳ ꨡဝ္ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ထꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵပိူꨓ္ꨳ ၊ မꨤင္ပြꨀ္ꨳမဳး သမ္ꨵလꨤတ္ꨳပိူꨓ္ꨳဝဳꨳ လူဝ္ꨲꨟꨱတ္းꨓꨯ လူဝ္ꨲꨟꨱတ္းꨓꨓ္ မဳးတူꨉ္းတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္သမ္ꨵ ꨡြꨓ္ပိူꨓ္ꨳပိူင္လူꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨅြမ္း ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨓꨯꨵ ေတမူိꨓ္ꨓꨯ။

            ꨀြပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ေတပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨅူိဝ္ꨵꨟိူဝ္ ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨅူိဝ္ꨵꨟိူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္ ꨟင္းꨀူꨉ္း။ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္တူဝ္ထူပ္းꨁဳꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁဳꨳေꨀဳꨳ လီꨓဳꨲꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ ꨁိုꨀ္ꨵꨓဳꨲေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ လိူဝ္ဝဳꨳ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ယဳꨲꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨟူꨵ လြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ပꨰတ္ꨳလꨤꨯꨟဝ္း ၊ ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳꨟူꨵꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလီပိူꨓ္ꨳ ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပꨰတ္ꨳလꨤꨯပိူꨓ္ꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္း ။ ꨀြပ္ꨳသင္ꨓꨯ ေပဳးꨟဝ္းꨟူꨵꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပိူꨓ္ꨳ မူိꨓ္ꨟိုဝ္ ၊ လြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပိူꨓ္ꨳ ပꨰတ္ꨳလꨤꨯꨁဳꨳꨟိုဝ္ꨓꨯꨅိုင္ ꨟဝ္းေတလꨱꨓ္ꨳေꨀဳꨵပိူꨓ္ꨳငꨯꨳ ေတပꨱꨓ္လြင္ꨳ သတိ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨟဝ္းယူꨲေသꨲေသꨲ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨁတ္းꨅ္ꨮ ေသ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵေတꨵ ꨀူꨳေꨀဳꨵ ေသꨀမ္းꨁဳꨳꨓဳး ၊ ငိꨓ္းꨅုမ္းꨓမ္ꨓမ္ꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။


Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts