ေၶႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉ မၢႆသွင်  •  ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်
  


  • ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတေမႃဢဝ်ၸ်ႂႉ မီးၽွၼ်းလီၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။

  • သႅင်သိုၵ်း >>> ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts