Jack Ma(ၸႅတ်ႉမုး) ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉတီႈလႆမႃး ( သွင် )          Company ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba(ဢလီႇပုႇပုႇ)ၼၼ်ႉပဵၼ်သင် မၢႆ (2)
ဝၢႆးေသ1990ၼၼ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းၶေႇပိုတ်ႇၸူးၵမ်ႇၽုႇယဝ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူႈမိူင်းေတုႉသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶေႇေသပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် တွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမုးေသ ၸႅတ်ႉၼႆံ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၶူးသွၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႇတင်း ၶူင်းၵၢင် company ပိၼ်ႇၽုႇသုႇ ၽၢႆႇၶေႇ ပိၼ်ႇၽၢႆႇဢၢင်းၵိတ်ႉ။


ထိုင်မုး 1995 ၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇေတႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ေသ ၸွႆႈထဵမ်ဢၸူဝ်းယုႉတီႈဝဵင်းၶဝ် တုႇေတပိၼ်ႇၽုႇသုႇ ၸႅတ်ႉလႆႈၵႂုႇဢေမႇရိၵုႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။
တႆးၵေႃႉမၼ်းမွၵ်ႇဝုႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ သင်ႇဢဝ်တီႈၼိူဝ် online ေသ သိုဝ်ႉလႆႈ မိူၼ် online shop ယဝ်ႉ။ ေပုးၼၼ်ၸႅတ်ႉၼႆႉ တႅမ်ႈႁုတူၺ်းဝုႈ Beer ​ေသ ဢွၵ်ႇမုးႁၢင်ႈ Beer ၵူႈမဵဝးမဵဝ်း ၵူၺ်းၵုႈဢမ်ႇႁၼ်Beer ၶေႇ ေသဢၼ်၊ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶေႇၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇမုးေသမဵဝ်း ။ ဢၼ်ၵပ်ႉၵၢႆႇမိူင်းၶေႇဢမ်ႇဢွၵ်ႇမုးေသဢိတ်း။။။။။
ၸႅတ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမုးမိူင်းၶေႇေသၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးမၼ်း မုးၶူၼ်ႉႁုႈ ၼႆး China Page ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႉတိမ်ထူၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈလႄႈၵုႈၶၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လိၵ်ႈၶေႇလၢႆလၢႆ။
မၼ်းၸၢံးၶိုၼ်းဝူၼ်ႉဝုးေပုးၺုးတီႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇေမုလိၵ်ႈၶေႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတႁဵတ်းႁိူဝ်ၶဝ်ႈၸႂ်ေသ ပၼ်ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း ။။


 ၽိူဝ်ႇ 1999 လိူၼ် october ၼၼ်ႉ ၸႅတ်ႉမုး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးၮ17 ​ၵေႃႉေသသၢင်းလၢင်းၼေလွင်ႈၶူင်းၵၢင် company ဢၼ်မၼ်းေတေတႇတင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးသုၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈမုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈၸူႉငိုၼ်း share ​ေသ​ၵေႃႇတင်ႈ။ ၵူၺ်းၵုႈ လွင်ႈၸႂ်ႉ internet ၼႆႉ ပၢၼ်ၼၼ်ႉပႆႇေပုးမီးၼေလႄႈၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇေပုးယုမ်ႇ လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ် မၼ်းၸၢႆး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝုႈယိူင်းဢၢၼ်း ၸႅတ်ႉမုးၼႆႉယႂ်ႇၼုႇလႄႈ ဢမ်ႇယွမ်းသုမ်း ေသၶတ်းၸႂ်သုၼ်းတုမ် မုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈ ႁုမ်ႈၸူႉၵၼ် ဢုႈလၢင်းမၼ်းလႆႈ us dollor 6မိုၼ် (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 8ပၢၵ်ႇသႅၼ်)ယဝ်ႉ။။။။။
ၸႅတ်ႉမုး ၵေႃႇတင်ႈ website ​ေသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶၢႆၼိူဝ် online ၵူၺ်းၵုႈၸႅတ်းၼႆႉဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ ၶွမ်း computer ​ေသဢိတ်းၵူၺ်းၵုႈ မၼ်းၸၢႆး ပိၼ်ႇၽုႇသုႇလိၵ်ႈၶေႇ ၸူးဢၢင်းၵိတ်း လႆႈတိမ်ထူၼ်ႈ။။ တီႈwebsiteၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶႂ်ႈၶူင်သၢင်ႈၸိူင်ႉႁိူဝ်ၵေႃႇ မၼ်းၸႆႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းႁဵတ်းၵူၺ်း။။။။။
ဢဝ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba ဢုႈလီႇပုႇပုႇ ေသ သၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ် company ယဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇႁိူင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၵေႃႈ သင်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈေသ ၸႅတ်ႉသမ်ႉ ၵႂုႇလၢတ်ႈတီႈလၢၼ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၶၢႆၶူဝ်ေသ ၶိုၼ်းသုင်ႇပၼ် ေပုးပဵၼ်ၵၢၼ် ၸႅတ်ႉ လႆႈၵုႇ ၵေႃႇမသဵၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။။။


ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိူင်မုးေသ ပၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း Goldman Sachsၼၼ်ႉ ငိုၼ်းေတုႇလုႇ 50 သႅၼ်( ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6မိုၼ်5ႁိင်သႅၼ်) လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၵပ်းသိပ်ႇမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ငိုၼ်းေတုႇလုႇ 200 သႅၼ် မုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈ တုႇေတႁဵတ်းဢုႇလၢင်း ၶူင်းၵၢင် Alibaba ၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး company Alibaba ၼႆႉ မီး ငိုၼ်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇေတုႇလုႇ 160 billion ​ေသ လွင်​ႈမၢၵႈမီးၸႅတ်ႉမုးသမ်ႉ ငိုၼ်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇေတုႇလုႇ 30 billion ယဝ်ႉေသ ၼႆးမိူင်းၶေႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ။။။။။။။။။။။
ေပုးယဝ်ႉ ၸႅတ်ႉ ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ် ၶူင်းၵၢၼ်Company ဢၼ်မၼ်းၵႂုႇႁုၵၢၼ်ေသဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပၢႆသိုဝ်ႉလႆႈၵွၼ်ႇ ၊
Jack ma ယိပ်းၵမ်လွင်ႈဢွင်ႇေပႇ 10 ​ၶေႃႈ
1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။
2.ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်၊လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း။
3.ၶဝ်ႈၸႂ်ေသၶူင်သၢင်ႈ။
4.ယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလွင်ႈေသႉၼႄးေသဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်း။
5.တႅတ်းတတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်း ႁတ်းႁတ်း။
6.လူဝ်ေမုပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ။
7.လူဝ်ႇဝူၼ်ႉလီလီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁုႉ သၢၼ်ၶတ်း။
8.ၽူႈပၼ်ႁႅင်း customer ဝႆႉပဵၼ် ၼိုင်ႈ။
9.ယုႇၸႂ်တူၵ်း၊ယုႇဝူၼ်ႉၼမ်၊ တူၺ်းႁၼ် သႅၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႂ်ႇ။
10.လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႇမၢၵ်ႈမီး၊ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။      ေပုးမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လွၵ်းလၢႆးၶႅမ်ႉၸိုင် တုႇေတၶိုၼ်းယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉငၢႆးငၢႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်တူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။။  •  Tai Strategy and Tai Management
  • Post >>> ShanStateDefenceArmy


Share:

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts