ၼမ်ႉၵႂၢမ်းႁႅင်းၸ်ႂ မၢႆႁႌႈ


  • ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတမီးႁႅင်းၸ်ႂ 


  • ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ် ဢၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်း website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉေသၵမ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။
  • ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း >>> ShanStateDefenceArmy 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts