လွၵ်းလၢႆးၽႅမ်ႉ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ် ( Japan ) ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ( 5S )              လွၵ်းလၢႆးၽႅမ်ႉ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ် ( japan) ၵျႃႇပၢၼ်ႇ 5 S  ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈသူင်ယိပ်းၸႂ်ႉ (5S)မၼ်းမီး ၽွၼ်းလီတုႇေတၶူင်သင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇ
ၼၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်။ၽွၼ်းလီ(5S)ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းေသ
& ႁဝ်းေတႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း / ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယဝ်ႉ ေပုးမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉၸိုင် လူဝ်မီး systemလွၵ်ႈလၢႆးမၼ်း တွၼ်ႈတုႇၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၸိုင် ဢဝ် sustain လွင်ဝႆႉ ထိင်းၵႂုႇေသ တီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုင် ၼၼ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း5S​ေသၶူင်သၢင်ႈၵႂုႇၸိုင် လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်
ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းယဝ်ႉလႆႈၼမ်ၼမ်၊​ေတထိင်းပၼ်ယုႇႁႂ်ႈလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်၊မၼ်းေတထိင်းပၼ်
လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉေတယိုၼ်းယၢဝ်းယူႇ။1)Sort/Separate - ၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉပဵၼ်တွၼ်း
---------------------------------------------------
Use(ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ေတၸႂ်ႉသုင်းၵူႈၶၢဝ်း) Unused(ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉသုင်း) ၊ ၸေႈလုမ်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵဵမ် ၸုႉၵုႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉ။ေပုးဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၊ လွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၸုႇၵႂုႇေတမီးလွင်ႈၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမုးၵွပ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈသင်ေသၸၢင်ႈပဵၼ်မုးလွင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉမိူဝ်ႈယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပွတ်းပွတ်းၸၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း။ (2)Set in order - ၶဵပ်ႉဝႆႉသိမ်းဝႆႉႁႂ်ႈတဵတ်ႈၼဵတ်ႈ
---------------------------------------------------------
လွင်ႈၼုႈၵၢၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆေသဢမ်ႇဝုႈ တိုၼ်းမီးၶူဝ်းၶွင်ယိပ်းတိုူဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၼုႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆဢၼ်ၼၼ်ႉ Label (တုႇေတသႂ်ႇၶိူင်ႈတိူဝ်းၶိူင်ႈမၢႆ)လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ေတလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တွၼ်ႈပဵၼ်တွၼ်ႈ Arrange(ၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇဝႆႉ)​ေသေပုးလူဝ်ေတဢဝ်ငၢႆႈ။
မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းႁဵတ်း Data Management ၼၼ်ႉမၼ်းေတဝႆးေသယဝ်ႉ ၊ ၶိုၼ်းႁုငၢႆႈ ၊ မိူဝ်ႈၺုႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇတၼ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ Reference power မုးၸွႆႈထဵမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေတပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈေသ ၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းသုမ်း။


(3) Shine - သိမ်းဝႆႉႁႂ်ႈၸဵင်ႈလႅင်း
-------------------------------------
ၸေႈလုမ်း(A-4 paper) ဢၼ်လိူဝ်၊ၶူဝ်းၶွင်ယိပ်းတိုဝ်း၊ဢၼ်မီးၼႂ်းၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းလုမ်းၼၼ်ႉ Cleaning(လိူမ်ႈလႆႇ)ယဝ်ႉ ဢဝ်သိမ်ႈႁႂ်ႈမီးSmarting (မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ)ၸိုင် ပိူၼ်ႈမုးႁၼ်ႁွင်ႈလုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယင်ႇလီပိူၼ်ႈ။လွင်ႈ ၽိူၼ် ၊ တင်ႇ ၊ ၶွမ်း ၊ ႁွင်ႈ ၵူၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်း မုတ်းသႂ်ယူႇၸိုင် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉဝုႈ ပၵ်းပိူင် ႁဝ်းၶဵမ်ႉ ယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်း ၸုမ်းႁဝ်း ၼႆႉ မၼ်းၼဝႄုႈႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸလိူဝ်ႈၸလုႈ၊ ႁဝ်းမီးလွင်ႈၶဵမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။။။။။။။။။။။။။။။
(4)Standard - ႁဵတ်းပိူင်တႅၵ်ႈတူဝ်ယင်ႇဝႆႉ
--------------------------------------------------
မုၵႉၸုမ်းလႆေသဢမ်ႇဝုႈ ၼုႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆေသဢမ်ႇဝုႈ ၶဝ်းေတမီးပၵ်ႉပိူင် ထုၵ်ႇလီမီးၼၼ်ႉေသ တုႇေတၵၢၼ်ငၢၼ်းယဝ်ႉဝႆႉေသ ၶဵမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးGuiding(ၵူၼ်းၸီႉသဵၼ်ႈတၢင်း)။ပိူင်တဵၵ်ႈ-
ႁၼ်တီႈလႆဢဝ်တီႈၼၼ်ႈ ၊ ၶႆႈဝႆႉတီႈလႆဝႆႉေသဝၢႆးမုး
Re-placing (ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ)ၼႆၸိုင် ေတၶဵၼ်ႇတဵမ်ႈပၵ်းပိူင်ယပ်ႇယဝ်ႉ။ၸႂ်ႉ 5S ​ေသ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵဵမ်ႁဝ်ၵႂုႇၸွမ်း Rule (ပိူင်​တမ်းဝၢင်းဝႆႉ)ၼၼ်ႉ ၼုႈၵၢၼ်ေတၶိုၼ်ႈယူႇ။။။။။။။။။
(5)Sustain - ထိင်းသိမ်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း
----------------------------------------------------------
လပ်ႉလင်လွင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၸွမ်းမုးလႄႈလူဝ် ထိင်းသိမ်းလွင်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း ၼၼ်ႉ Housekeeping(လႅၵ်ႈလၢႆႈ)​ေသ ၊ ၼိုင်ႈဢၼ်ၵွႆၵေႃႈမႄးၼိုင်ႈဢၼ် Maintaining (ထိင်းသိမ်း) ယဝ်ႉ တီႈၼုႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းေသမုတ်းၵႂုႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယွမ်းလူင်းၼမ်ၼမ်။ လွင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈၵဝ်ႇၵႂုႇယူႇ ပဵၼ်သၾုႇဝုႉေသတုႉ ၵူၼ်းယိပ်းတိုဝ်းလူဝ် လႄးမဵတ်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ေသ ထိင်​းသိမ်း ယဝ်ႉ ၵႆႉၵႆႉFollow-up (တူၺ်းထိုင်ပၼ်) ၸိုင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းေသေတသိုပ်ႇၽေမုးထႅင်ႈယူႇ။


ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈၼမ် ၼုႈၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ် တုႇေတႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶုႈ ၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶုႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတုႇ Internal management (ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းၼႂ်း) ႁဝ်း တုႇေတၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် 5Sၼႆႉ ​ေတပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ေသ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီၼမ်ၼမ်တုႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်းလႆႈယူႆၶုႈ။ဢဝ် 5Sၼႆႉေသ ၵေႃႇသင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵၢၼ်လုမ်းၸိုင် ေတတိူဝ်းတွၼ်းမုးၼမ်ယူႇၼႆႉၸွင်ႇလႆႈပိၼ်ႇတဵမ်ႈမုးၼေပီႈၼွင်ႉတႆးၶုႈဢေုႈ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉဢမ်ႇပဵင်းယုႇေပႁႂ်ႈဝုႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႇၸိုင်ႉႁိူဝ်ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်ႇၸိုင်ႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁူႉသင်ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းႁူႉဢၼ်ၼၼ်ႉ ယုႇၸႂ်လဵၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး
ဢဝ်ႁႅင်းၸႂ်ဝုႈ I Can Do it.ေသ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂုႇ
                           
                                  >>>>>You Can Do It <<<<<<<

Tai Management Tai Strategy
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts