ေၶႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉ မၢႆႆသၢမ်


  • ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတမီးႁႅင်းၸ်ႂ 
  • ယုမ်ႇယၢမ် ဝႃႈေတၸ်ႂႉ မီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ယူႇ။

  • ၸၢႆသႅင်သိုၵ်း  >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts