ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၵဝ်ၶႃႈ
မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းၸူမ်း ဢၼ်
ၽူႈလူလိၵ်ႈတႆး ၊  ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် မႃးပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတူၺ်း
ၼ်ႂး Website ေသ ၊ ၶဝ်ႈမႃး ဢၢၼ်ႇတူၺ်း ပိုၼ်း တူဝ်ၶႃႈ
ဢၼ်ႇပွတ်းၼႆႉၶႃႈ ၊ ၸုိဝ်ႈၶႃႈေတႉ ေတမီးလၢႆလၢႆၸုိဝ်ႈ
ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်  ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႄလႈ ေတလႆႈၸ်ႂႉ
ၸုိဝ်ႈလပ်ႉလပ်ႉၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေတႉ ေတႁူႉ
ၸၵ်းၶႃႈဝႃႈ ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ မီးတၢင်းၼမ်
ယူႇယဝ်ႉၸုိဝ်ႈၶႃႈၼႆႉ -
        မူိဝ်ႈယူႇႁူိၼ်းေတႉ ဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ ၊ သင်တဵမ်ႈဝွၵ်းမႃး သမ်ႉၸ်ႂႉဝႆႉ သိူဝ်ႁၵ်ႉမူိင်း ၊ မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႄၶႇ ၸုိဝ်ႈႄၶႇ ေတႉပဵၼ် ဢႃးဝႂၢင်း ၊ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1990
တီႈ ဝဵင်းေၵးသီး မူိင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ေတမီးပီႈၼွင်ႉ သၢမ်
ေၵႃႉ ၊ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် ေၵႃႉယ်ႂႇသုတ်း။
ထုိင်မႃးမူိဝ်ႈ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ ၊ ဢိင်ၼူိဝ် ငဝ်းလၢႆး ႄလႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမူိင်းသဵၼ်ႈဝီ မူိင်း
တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၢႆးယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထုိင် ၸၼ်ႉ - 4 ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈၶၢႆႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ - 5 တီႈ ဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂလီ ႄလႈ ၸၼ်ႉ - 10 
မႃးၶိုၼ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ - 10 တီႈ ဝဵင်းပၢင်ဢူႈလူင် ( Pyi Oo Lwin ) တီႈ မူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ( မိူဝ်ႈလဵဝ်ေတႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼ်ႂးတိူၼ်း မၢၼ်းေလးပႅတ်ႈ ) ၊ ဢွင်ႇၸၼ်ႉ - 10 တီႈ ဝဵင်း
ပၢင်ဢူႈလူင် ယဝ်ႉႄလႈ တႃႇေတၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼၼ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈ မီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိတ်း
ဢိတ်း ႄလႈ လႆႈၶိုၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ ( Math: ) ၊ မူိဝ်ႈၽွင်း ယၢမ်း ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၸုိဝ်ႈေတႉ ေတၸ်ႂႉဝႆႉ ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ 
တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂလီထႅင်ႈ ႄလႈ ထုိင်မႃး မူိဝ်ႈပီ 2010 ၸင်ႇလႆႈ
ၶၢႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ေသ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈ ( Yangon ) တီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ( ႁူင်းႁဵၼ်း တႃၵုင်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ Dangon East University ) ။ ဝၢႆးထုိင် တီႈမူိင်းမၢၼ်ႈ
ၼၼ်ႉ  ၶႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သင်ေၵႃႈငႆႈ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ေၵႃႈလႆႈဝႃႈ မူိၼ်ၸ်ႂ ၶႆႈၶိုၼ်ႈ ၽၢႆႇသင်ေၵႃႈလႆႈ။ ထုိင်မႃး မူိဝ်ႈပီ 2012 မႃးၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်သူး ၸုမ်ႈ ( Graduation ) တီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇ ပၢႆးၼပ်ႉ ( B.Sc < Mathematic> ) တီႈတႃႇၵုင်ႈၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၊ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
တၼ်းၼႆ ၊ လႆႈၶတ်းၸ်ႂ ၶိုၼ်ႈၽၢႆႇပၢႆး ဢၢႆႇထီႇ ( IT  = International Of Technology ) ထႅင်ႈေသ ၊ 
ထုိင်မႃး 2013 ၽၢႆႇပၢႆး ( IT ) ၼႆႉ ၶႃႈေတယဝ်ႉၵႂႃႇ လႆႈ ၸုမ်ႈ
( Diploma ) ထႅင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ( National Management College In Rangoon ) ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်ဝႃႇသၼႃႇ ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈဝႃႈ ပႃးၸ်ႂၽၢႆႇ
ဢၢႆႇထီႇ ( IT ) ေတႉေတႉ။ ထုိင်မႃး 2013 ၸမ်သဵင်ႈ
ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၢႆး ဢၢႆႇထီႇ ( IT ) တီႈၼွၵ်ႈ
မိူင်း မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ( Singapore ) ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ၊ ၵွပ်ႈ
ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ထုိင်မႃး 2014 ၵၢင်လိူၼ် ၶိုၼ်း လႆႈ
ပွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်း တီႈ ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈၶိုၼ်း ၊  မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈ
မူိင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈ ၼၼ်ႉေတႉ ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈပဵၼ်လိူဝ် ေသ
ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ေႁႃႈႁူိဝ်း ( Driver Ship ) လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၊ လႆႈၵႂႃႇတွပ်ႇသွင်ပွၵ်ႈ။ တူၵ်းတၢင်း
သွင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢွင်ႇေသပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းမီး လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆတႃ ( Eye ) ၵွပ်ႈမၢၵ်ႇတႃ ၶႃႈ ဢမ်ႇလီ
လႆႈသ်ႂႇမၢၼ်ႇတႃ ႄလႈ တူၺ်းတၢင်းၵႆ ဢမ်ႇႁၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ႄလႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း
ဢႃႇယု 15 ထုိင် 25 ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းမူိဝ်ႈႁႃ ပိၺ်ႇၺႃႇ ႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ။ မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ
ဝဵင်းတႃၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မူိဝ်ႈၽွင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈေၵႃႈ 
လႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ Internet ( Cyber Net Shop ) ႄလႈ လွင်ႈသုိဝ်ႉၶၢႆ ၼင်လိၼ် တီႈလိၼ် မူိင်းမၢၼ်ႈ။

 
              မိူဝ်ႈၶႃႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မူိဝ်ႈပဵၼ် ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၸ်ႂ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈ ၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းလူိဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၶႃႈ ယၢမ်ႈတၢမ်းဝႆႉဝႃႈ  ၸူဝ်ႈၶႃႈ လႆႈမီး ဢႃႇယု
တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႆႉေတႉ  လိူဝ်ေသၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးသင်ထႅင်ႈ ၶႃႈၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈၸူိင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်း
ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼူိဝ်ငဝ်းလၢႆး ႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈယၢၼ်ၵႆပႅတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢၼ်ၶႃႈၶႆႈၶိုၼ်ႈ ဢၼ်
ၶႃႈယၢမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႃႈ ၊ မူိဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၶႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ေႁႃႈႁိူဝ်း
( Driver Ship )  ေသပိူၼ်ႈ ၊ လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈမီးမူိၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢိင်
ၼူိဝ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းၸင်ႇပဵၼ်လွင်ႈ Opposite
 ယူႇ။ ၼႆႉပဵၼ် ပိုၼ်းပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၶႃႈ လွင်ႈပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၶႃႈ ။
                 သင်ပဵၼ်လႆႈေတႉ  ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၶႆႈလႆႈ M.Sc / M.A ၸုမ်ႈလူင် - ၸုမ်ၶူးလူင် မူိၼ်ပိူၼ်ႈ
( ၽၢႆႇ ပၢႆး International Technology ) ယူႇၵူၺ်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်း ႄလႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ဝႆႉၼႆႉ ႁူႉဝႃႈလွင်ႈယ်ႂႇလိူဝ် ေသပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႆ ႁူင်းႁဵၼ်း 
ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇမႃး။ ၸူဝ်ႈပၢၼ် ႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵၼ်းႁ်ႂႈထုိင်တီႈ ယႃႇေပ ႁ်ႂႈမၼ်း
သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶႆႈႁဵၼ်းေတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
ၵွပ်ႈ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်း ႄလႈ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း မူိင်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။
                ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ သင်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈတဵမ်ႈ လႆႈႁဵတ်း ၽိတ်းၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်သူၸဝ်ႈ
ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ ႄလႈသင် လႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ႄလႈသင် ဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈ ၊ ၶႃႈပဵၼ်တႆးယူႇ လိၵ်ႈ
တႆးေတႉ တဵမ်ႈဢမ်ႇေပႃးပီႇလီႄလႈ ႁူႉတူဝ်ယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မူိဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ေပႃးေတ
သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆ လႆႈလၵ်ႉၵႂႃႇသွၼ်ဢဝ်တီႈ ၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း သင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႁၼ် ၶဝ်သမ်ႉ
ေတေပႃႉ မၢတ်ႉ ဢဝ်တၢႆ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၼ်ႂးႁွင်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းယွၼ်း ( ရွမ္းသူပုန္စာ ) ၵွပ်ႈၼႆ သွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊
ေပႃးၶႆႈသွၼ်ေၵႃႈ လႆႈလၵ်ႉသွၼ်ဢဝ် မၢင်ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆးေသ သွၼ်ၼူိဝ်လင်ၵႂၢႆးမႃးေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီး
မႃးယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼႆဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၶတ်းၸ်ႂ တဵမ်ႈ ၶတ်းၸ်ႂႁဵၼ်း ဢဝ်ႁ်ႂႈမၼ်းပဵၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၊
သင်ဝႃႈလႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸ်ႂေၵႃႈ ၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈ ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ် ပိုၼ်း
ပွတ်းဢွၼ်ႇၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ၶႃႈႁဝ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy)
Post >>> ShanStateDefenceArmy  
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts