ရွမ္းျပည္နယ္

 

 

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၆၀၁၅၅ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ဧရိယာအားျဖင့္ အႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ အႀကမ္းအားျဖင့္ ႀတိဂံပံုသဏၭာန္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းဟူ၍ ခြဲျခားေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္တည္ရွိတည္ရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။

ရာသီဥတု

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္၍၊ ခ်မ္းေအးေသာ ရာသီဥတုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

ရွမ္းျပည္နယ္သည္‌၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ေျမာက္ပိုင္း၊ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း ဟု စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိသည့္ အတိုင္း ခြဲျခားလိုက္ျပီး ေျမာက္ပိုင္း၏ ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ လားရႈိးျမိဳ႕ ၊ အေရွ႕ပိုင္း၏ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း၏ ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ လက္ရွိျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အျဖစ္ အသီးသီ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္အားျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕သာျဖစ္သည္။

ေနထိုင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ား

ရွမ္း၊ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ပအို၀့္၊ ပေဒါင္၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ ၀ ၊ ကခ်င္ ၊ ဗမာ ၊ အခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူး ႏွင့္ လီေရွာ​

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား

 • က်ဳိင္းတံု အေရွ႕ပိုင္းရွမ္းျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္
 • ကြမ္းလံု
 • ေက်ာက္မဲ
 • လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္
 • ေလာက္ကိုင္
 • လြိဳင္လင္
 • လင္းေခး
 • မိုင္းျဖတ္
 • မိုင္းဆက္
 • မူဆယ္ၿမိဳ႕
 • တာခ်ီလိတ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမပံု

အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

 • ေအာင္ပန္း
 • ဗထူးတပ္ျမိဳ႕
 • ဘန္းယဥ္
 • ဘတ္တိုက္
 • ေဘာ္တြင္း
 • ေဘာ္ဆိုင္း
 • ဗုတ္ဆုတ္နမ္
 • ခ်င္းေရႊေဟာ္
 • ခ်ိဳခမ္း
 • ေဒါင္လိေကာင္
 • ဂုတ္ထိပ္
 • ဟိုင္းဖာ
 • ဟံငဲ
 • ဟဲဟိုး
 • ဟိုပံုး
 • ဟိုခို
 • ဟိုပန္
 • သိႏၷီ
 • ဆီဆိုင္
 • သီေပါ
 • ေဟြေတာက္
 • အင္ေတာ
 • ကဒူးႀကီး
 • ကေလာ
 • က်ိဳင္းခမ္း
 • က်ိဳင္းကုန္း
 • က်ိဳင္းလပ္
 • က်ိဳင္းခမ္း
 • က်ိဳင္းလံု
 • က်ိဳင္းလြန္း
 • က်ိဳင္းေတာင္
 • ေခါင္တိုင္
 • ခိုအြတ္
 • ကုန္းၾကမ္း
 • ကြန္ဟိန္း
 • ကြတ္ခိုင္
 • ၾကက္ဥေတာင္
 • ေက်ာက္တိုင္
 • ေက်ာက္ဂူ
 • ေက်ာက္တလံုး
 • ေက်ာက္တန္း
 • ေက်းသီးမံစံ
 • က်ိဳးခမ္း
 • က်ံဳး
 • က်ဴေဆာက္
 • လဲခ်ား
 • လင္းေခး
 • ရပ္ေစာက္
 • လယ္ၾကား
 • လြယ္ကင္း
 • လြိဳင္ေမာ္
 • လြိဳင္မြတ္
 • လြိဳင္ေမြ
 • လြယ္ဆိုင္
 • လြယ္ဆမ္ဆစ္
 • လြယ္ယင္း
 • လြယ္လန္း
 • လံုးပိုး
 • မဘိန္း
 • မန္းကန္မိုင္း
 • မန္ပန္ဖတ္
 • မန္းစက္
 • မန္ကလူ
 • မန္းေမာက္
 • မန္မံု
 • မန္းနား
 • မန္စံ
 • မန္တံု
 • မက္မန္း
 • ေမာက္မယ္
 • မိုင္ေအာ့
 • မိုင္းဟန္
 • မိုင္းခုတ္
 • မိုင္းညႇင္း
 • မိုင္းဟိုပြန္
 • မိုင္းဖ်င္
 • မိုင္းေသာက္
 • မိုင္း႐ႈး
 • မိုင္းေကာင္း
 • မိုင္းေကာ
 • မိုင္းခတ္
 • မုန္းကို
 • မိုင္းကိုင္
 • မိုင္းကၽြတ္
 • မိုင္းၾကက္
 • မိုင္းလား
 • မိုင္းလီ
 • မိုင္းလင္း
 • မိုင္းလံု
 • မိုင္းေလာင္
 • မံုးလံု
 • မိုင္းမ
 • မိုင္းေမာ
 • မိုင္းေမာ
 • မိုးမိတ္
 • မိုးနဲ
 • မုန္းေနာင္
 • မိုင္းေနာင္
 • မိုင္းေငါင္း
 • မိုင္းေငါ့
 • မိုင္းနင္း
 • မိုင္းနင္း
 • မိုင္းႏံုး
 • မိုးၿဗဲ
 • မိုင္းပန္
 • မိုင္ပါလ်ိဳ
 • မိုင္းေပါက္
 • မိုင္းျပင္း
 • မိုင္းပု
 • မိုင္းပုအြန္
 • မိုင္းပြန္
 • မိုင္းစံ
 • မုန္းစီ
 • မိုင္စစ္
 • မိုင္းတပ္
 • မိုင္းတုန္း
 • မိုင္းတံု
 • မိုင္းတန္႔
 • မိုင္းဝ
 • လမိုင္းဝီး
 • မိုင္းရယ္
 • မိုင္းယန္း
 • မိုင္းေယာ္
 • မိုင္းယြန္း
 • မိုင္းရင္း
 • မိုင္းယု
 • မိုင္းယု
 • ေျမနီ
 • ၿမိဳ႕ႀကီး
 • နားဝီး
 • နဘူ
 • နားဖိုင္
 • နမ့္ဆန္
 • နမ္းလန္
 • နားမြန္
 • နမ္ဖန္
 • နမ့္ဖတ္ကာ
 • နမ္းေတာင္း
 • နမၼတူ
 • နမ့္ရန္
 • နမ္းခမ္း
 • နမ့္ခုတ္
 • နမ္းမယ္ဟစ္
 • နမ္းေပါင္
 • နမ္႔စန္
 • နားဖန္း
 • ေနာင္ေကာ့
 • ေနာင္လိုင္
 • ေနာင္ကား
 • ေနာင္လြမ္
 • ေနာင္ခ်ိဳ
 • ေနာင္ပါ
 • ေနာင္ကိုင္
 • ေနာင္ဝိုး
 • ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕
 • ပါခ်ီ
 • ပန္ဖက္မန္
 • ပင္လံု
 • ပန္ဝိုင္
 • ပန္ယန္း
 • ပန္ဆက္
 • ပန္လံု
 • ပန္းနား
 • ပန္စံ
 • ပန္ေကတု
 • ပန္ဆန္း
 • ေပရုပ္
 • ဖယ္ခံု
 • ဖလိုင္း
 • ဖာလဲ
 • ပင္းတယျမိဳ႕
 • ပင္ေလာင္း
 • ပင္းေပါ
 • ပန္လံု
 • ပံုပါက်င္
 • ေပြးလွ
 • ဆိုင္းမြန္
 • စကြယ္
 • စံကား
 • စံပု
 • ေဆာင္းကန္
 • ေဆာင္ႀကဲ
 • ေရႊေညာင္
 • တာထစ္
 • တာေကာ
 • တာေကာအက္
 • တန္႔ယန္း
 • တာကြတ္
 • တာမဘြမ္
 • တာမိုးညဲ
 • တာပင္
 • တာဆန္း
 • ေတာင္ကုန္း
 • ေတာင္ခမ္း
 • ေတာင္ထိပ္
 • ေတာ့ဆန္
 • သေျပကုန္း
 • သာမႈိင္းခန္း
 • တံုေလာ
 • သံုးဆယ္
 • ဝမ္စိန္း
 • ဝမ္းစိန္း
 • ဝမ္ခ်န္႐ူ
 • ဝမ္းေနာင္
 • ဝမ္စိန္း
 • ဝမ္ခ်န္႐ႈ
 • ဝမ္းေနာင္
 • ဝမ္ရိမ္
 • ဝမ္ဆာလ
 • ဝမ္ေဆာ
 • ဝမ္ေလာ
 • ဝမ္းပါဆက္
 • ဝန္ပြဲ
 • ေရဦး
 • ရြာငံ
 • ရြာသစ္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား

 • အင္းေလးကန္
 • အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုုရား
 • ဂုတ္ထိပ္တံတား
 • သီေပါ ေဘာ္က်ိဳဘုရား
 • Kalaw Hill Station
 • ပင္းတယဂူ
 • ပဒါးလင္းဂူ(ျပဒါးလင္းဂူ)
 • ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားမ်ား


စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၊တရုတ္၊ကုလား ပါေရာေႏွာေနထိုင္သည့္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတန္းမ်ား မ်ားျပားသည္။သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု မွာရွမ္းစကားကိုအသံုးျပဳကာ ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။

ေဒသထြက္ကုန္မ်ား

အဓိကအားျဖင့္ သစ္၊လက္ဖက္ ႏွင့္ ရာဘာ အပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းသီး၊စပ်စ္သီး၊လိေမၼာ္သီး ႏွင့္ အျခားလူၾကိဳက္မ်ားသည့္သီးႏွံမ်ားလည္းထြက္ရွိသည္။

တြင္းထြက္မ်ား

နမၼတူ သတၱဳတြင္းမွ ေဘာ္၊ခဲ၊ေရႊ ႏွင့္ အျခားဓါတ္သတၱဳအနည္းငယ္တို႔ထြက္ရွိသည္။တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားထုတ္လုပ္ျပီး တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုကို ေလာင္စာကုန္ၾကမ္း ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။အထူးထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့ပတၱျမား၊နီလာႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို မိုင္းရွဴး ႏွင့္ နမ့္ယားဆိမ့္ ေဒသမ်ားမွ တူးေဖာ္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts