ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏အမ်ိဳးသားအလံ

                                    RCSS/SSA ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပုိင္း

                                                 ရွမ္းျပည္နယ္ အလံပုံ

                                       PNLO ပအို၀္း အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အလံ

                                          UWSA ၀ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ အလံ

                                               ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ Logo

                                 SSPP/SSA ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းအလံ

                                      SNLD က်ားေခါင္း ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိ္ကေရစီ

                          SSNA ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အလံ (ယခုစိန္ေက်ာ.)

 မုိင္ဆြန္ခ အားလုံးကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္ ေရးတာ မွားတာရွိခဲ.ရင္ ခြင္.လြတ္ေပးပါရေတာင္းဆုိပါသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts