လီၶွႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူင် 1 ၵေႃႉ

               ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဢၼ် လိုဝ်းလင်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလေႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼမ်ႉလူင်ၼွင်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸင်ႇဢွၵ်ႇထၢမ်ႇမႃး လႆႈၶၢမ်ႈ ၺႃးၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉမီးၵႂႃႇ 6 ဝၼ်းယူႇ။ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉ ဢသၢၵ်ႈႁႃးဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်း ထမ်ႈၼၼ်ႉမီး 12ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းလူင် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉ ဢသၢၵ်ႈဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇတၢႆၼႆဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၊ 6 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၸုမ်းႁေႃၶမ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တႃႇတေၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးမႃးႁၼ်လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈၶွႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ ဢၼ်မေႃႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေႉတေႉၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။


ၶေႃႈတႅမ်ႈလူင်းၼႂ်း Facebook ၶႃႈႁဝ်း

                   မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈတေႉတေႉ။ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်း ထမ်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ပႃးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵူၺ်း ႁဵတ်းသင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၊ ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေၸွႆႈဢသၢၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈလႃႇ ??  ၵွပ်ႈၵူၼ်းလူင်မိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ႁူႉပွင်ၵႃႊၶၢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်တႃႇတေႁဵတ်းၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းပၢႆးမၢၵ်ႇတူဝ်ၵဝ် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းၶိူင်မိုဝ်းတူဝ်ၵဝ် ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းၵိၼ် ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ တေႃႇ မိူင်းပိူၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉလီၶေႃႈၶူမ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽဝ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းတေႉတေႉ။


ၸုမ်းဢၼ်မႃးၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶမ်ထမ်ႈ


ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸွႆႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ

                   တႃႇတေၸွႆႈ ဢသၢၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈငိုၼ်းမႃးပၼ်တႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႈ ၊ လႄႈတႃႇတေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ ဢၼ်လူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မၼ်းၼၢင်းၸွႆႈငိုၼ်းထႆးမႃး ပၼ် 500000 ဝၢတ်ႇယူႇ ( ႁႃသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ) တူၵ်းငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 သႅၼ် ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈၽေးၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉလၢၼ်ႈၼႆႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁၼ်ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်ငိုၼ်းတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢီႇသင်သေဢိတ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်း ၵူၼ်းလူင်တေမႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈၼႆလႄႈ သမ်ႉမႃးပၼ်တၢင်း တုၵ်ႉၶ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် တီႈယူႇတီႈၵိၼ်လႄႈတီႈတေမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေၵွၼ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈႁၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ် လႅင်း ၵူၼ်းလူင်တေမႃးတူၺ်းလွင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉလၢၼ်ႈသေတေမႃးပၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁၼ်ၵူၼ်း ၼမ်ႉလၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႅမ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇဝႃႈ  ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈတုၵ်ႉၶတေႉ ၽိူဝ်သႄၺႃးၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉတေမႃးၺႃး ၽေးလူမ်း ထႅင်ႈတေႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈ လူင်တေလူႉလိူဝ်သေၼႆႉ တေႉၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈတႅမ်ႈပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။


ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸွႆႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ


ၶေႃႈမုင်ႈမွင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူင် 1ၵေႃႉ

              ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၵ်းတႃတူၺ်းတီႈ ၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆးလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းလူင်ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈတႃႇတေလႆႈယူႇလီ သၢင်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွႆတၢင်းၶွႆပိူၼ်ႈတေႉတေႉ။ ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တုၵ်ႉၶ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈၶဝ်ၶႆႈမိူဝ်းသေဢိတ်း ၊ ၵႆႉၵေႃႈၵႆႉႁၼ်ၼႃႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈတိုၵ်ႉယၢင်းႁၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶဝ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts