ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်းႁဵၼ်း               မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 19.06.2018 ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းၶဝ် ႁူမ်ႈ 365 ေၵႃႉ ၊ ၶူးသွၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 14 ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ 379 ေၵႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 2ၸူဝ်းမူင်း လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉမီးယူႇ 3 ေၶႃႈ။

                   1)   ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႇ
                   2)   လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း
                   3)   ႁ်ႂႈေမႃထွမ်ႇၵႂၢမ်းၶူးသွၼ် ႄလႈ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမိူင်းပိူၼ်ႈ

 ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

         ဢဝ်ၸိူဝ်းလွင်ႈ ၽူႈၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈၶဝ် ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မႃး လၵ်ႈၶၼႃႇ ဢမ်ႇတဵမ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈေသတႃႉေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈယွမ်းၵၢၼ်ႉ ၸိုင်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ဝႃႈ ၸဵၵ်ႇသီႇၵႃႇ ( Jessica ) ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးမိုတ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသပွၵ်ႈ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း
    
             မၼ်းၼၢင်း ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမီးမိုတ်း ဢမ်ႇပႃးမိုဝ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ မၼ်းၼၢင်းၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်း ဢၼ်ႇမၼ်းၼၢင်းယၢမ်ၼွၼ်းၾၼ် ၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈသၢင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈမႃးယူႇ  ၼၼ်ႉေၵႃႈမၼ်းၶႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေႁႃႁိုဝ်းမိၼ်ႇ ( Pilot ) ၼၼ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းၵႂႃႇပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

       ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႁဵတ်းသင်ႄလႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း ယွမ်းၵၢၼ်ႉငႆႈဝႃႈ သူၶဝ်လူး ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ႈ ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးမိုဝ်းၼႆႉ မၼ်းတၢင်းႁဵတ်းႁ်ႂႂႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆ လႆႈႁဝ်းႁႃးၶႃႈလူး မီးမိုဝ်းမီးၵူႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသင်ႄလႈ ေတႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။သႅင်သိုၵ်း 
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts