ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း
          ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးႁင်းၵူၺ်းယူႇ ၊ ၸိူဝ်းပႆႇ မီးပႆႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵေႃႈဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၸႂ်ႉထႃႈၵေႃႈလႆႈ။ ႁၼ်ဝႃႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇ ဢဝ်မႃးတေႃႉတႆႈၶႆႈၼႄၵၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ - 

   1. ၸိုင်ႈမိူင်း                                         State, Country
   2. ၸေႈမိူင်း                                          State
   3. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ                                    Government
   4. ၸွမ်ၸိုင်ႈ                                         President
   5. ၸွမ်ၽွင်းလူင်                                  Prime minister , PM; Chancellor
   6. ၽွင်းလူင်                                          Minister
   7. ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိုင်ႈမိူင်း                      Congress , Parliament
   8. ပူတ်းယႃႉပၢင်ၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း               Dissolve the parliament
   9. မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း                                   Constitution
   10. မၢႆမီႈ                                                  Law , Bill , Act
   11. မၢႆမီႈ ၶိူဝ်းမိူင်း                                    National Law
   12. မၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း                                International Law
   13. မၢႆမီႈလူင်                                           Public Law
   14. မၢႆမီႈဢွၼ်ႇ                                        Private law
   15. ပၵ်းပိူင်                                              Act , Charter
   16. ၵေႃႉတိူင်ႇ                                          Plaintiff
   17. ၵေႃႉၵႄႈ                                            Defendant
   18. ၶေႃႈၼွင်ႇ                                          Condition
   19. ၽွင်းတႅၼ်း                                       Representative
   20. ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၊ ၽူႈတိူင်ႇပၢင်ႇ               Adviser , advisor
   21. ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း                                  Political party
   22. ႁူဝ်ပဝ်ႈ                                              Chairman
   23. ၽူႈမၢႆ ( ၽူႈၼမ်းၼႂ်း )                      Secreatary
   24. ပၢင်ၵုမ်တူၼ်း                                   Single congress system
   25. ပၢင်ၵုမ်ၵူႈ                                          Bicameral , Two congress system
   26. ၽွင်းၶဵဝ်                                            Diplomat
   27. လုမ်းၽွင်းၶဵဝ်                                    Embassy
   28. ၽွင်းၸိုင်ႈ                                         Police
   29. ၵၢၼ်ၶုၼ်                                          Bureaucracy
   30. ၽုင်ၵူၼ်း                                          Crowds
   31. ၼႄၵၢင်ၸႂ်                                        Protest , Demonstration
   32. ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း                                Request ; Requirement ; Claim
   33. ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ                                  Shouting
   34. ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ                                  Statement
   35. သပ်းလႅင်းၶၢဝ်ႇ                                  Press release
   36. တၢင်ႇမၢႆၾၢင်                                     register
   37. ၶိုၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်မႂ်ႇ                        Re - register
   38. ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ              The United Nations ( UN )
   39. ၵူႈမိူင်းမိူင်း                                         International
   40. ၸေႈတွၼ်ႈ                                       Province
   41. တေႈဝဵင်း                                           Township
   42. ဢိူင်ႇ                                                  District
   43. ဝၢၼ်ႈ                                                 Village
   44. ပွၵ်ႉ ( ၸႂ်ႉၼႂ်းဝဵင်း )                            Quarter , District
   45. လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ                                 Newspaper
   46. ဝဵပ်ႉသႆႉ                                              Website
   47. သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ                   World War 1
   48. သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်                     World War 2
   49. သၢႆလပ်ႉ                                             Spy
   50. လုမ်း                                                   Office
   51. ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ငဝ်ႈငုၼ်း                          Headquarter , Center
   52. ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ၊ ပၼ်တၢမ်ႇ                       Sanction
   53. ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်                                  Official
   54. သၢႆလပ်ႉ သီႇဢၢႆႇဢေႇ                       CIA
   55. သၢႆလပ်ႉ ဢႅပ်ႉပီႇဢၢႆႇ                         FBI
   56. ပုၼ်ႈပၢင်ႈ                                           Interest
   57. ၵွင်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်း                                   Nuclear
   58. ၾၢႆႇပၢႆးၸႂ်                                           Psychology
   59. လုၵ်ႈၸုမ်း                                          Membership
   60. ၵူၼ်းၸွမ်း                                          Follower
   61. ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ                                 Spokesperson
   62. ၸွပ်ႇထတ်း                                        Investigate
   63. ၸုမ်းတၢင်တူဝ်                                   Commission
   64. ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ                                   Structure
   65. ၽူႈၵႅဝ်ပၢင်                                          Moderator
   66. လၵ်းၼမ်း ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း                    Policy
   67. ၸၢဝ်းၸိုင်ႈ                                          Nationality
   68. မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း                                       Family
   69. မုၵ်ႉၽုင်ၵူၼ်း                                      Society, community
   70. ၸူဝ်း                                                    Advertise
   71. ၽွၼ်းတႅၼ်းဢွၼ်ႇ                             Lower house, house of commons
   72. ၽွင်းတႅၼ်းလူင်                                  Upper House , Senate
   73. ၸွမ်ပွင်ၶူး                                            Professor
         ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၽူႈမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁင်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇၼႆ ၶႃႈလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇဢဝ်မႃး ၼႂ်းပပ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸိုင်ႈမိူင်း  ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ် ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမၢႆၼႃႈလိၵ်ႈ 473 - 476 ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။
                     ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း Website ၼႆႉတႄႉ ၶႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်း ၼမ်ႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉ လၢႆးႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ မၢင်ႇလွင်ႈႁူႉ မေႃဢွၵ်ႇသဵင်ၽၢႆၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈသေ ႁူႉၽၢႆႇၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်း ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇၽၢႆႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင် လႄႈ လႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ် ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉ။
                     ပပ်ႉယိူင်းထိုင်ၾႃႉတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ မၢင်လွင်ႈမၼ်းသုင်ၼႃႇ ၶႃႈဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ် လိူဝ်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႇသၼႃႇၵေႃႈပႃး လွင်ႈလူလိၵ်ႈလူလၢႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈပႃးၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ ပပ်ႉၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်ႇ ယၢမ်ဢၢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇသွင် ပွၵ်ႈယူႇၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉတေႉတေႉယူႇၶႃႈ။ၶေႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ ( ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း )
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts