ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၽုၵ်ႇၽၵ်းၵီး ၽၵ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်

                       ၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်း ၸၢႆးယိင်း တီႈႁူင်းႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၶႃႈမႃးတမ်းဝႆႉၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတေမီးယူႇ  ( 13 ) ႁူဝ်ၶေႃႈ -

  1.  ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
  2. ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း
  3. ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း
  4. ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်လၵ်းလူင်
  5. ၵၢၼ်လဵင်ႉတူဝ်သၢတ်း
  6. ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ <<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
  7. ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ
  8. ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
  9. မႄးၵုမ်း တီႈယူႇတင်းသဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
  10. လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
  11. ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ
  12. ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႈလီ
  13. ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁႃလုၵ်ႈႁဵၼ်း


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထတ်းၵူၼ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်


                  ၼႂ်းၼၼ်ႉသင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈတေသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်တွၼ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၽုၵ်ႇၽၵ်း ၼၼ်ႉတေႉပဵၼ်  ဢွႆႈ ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၽၵ်းၵီး ၊ ၶႃးႁွမ် ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽဵတ်း ၊ တူၼ်ႈမၼ်းၼိဝ်ႉ ၊ တူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ၊ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ လႄႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းၵုမ်းလႅင်းမႃး မီး 2ပီႊပၢႆ 8လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵုမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉတေႉ တိုၵ်ႉႁၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းႁူင်းသဝ်းဝႆႉယူႇ။ၼႃးလွႆ လွႆတႆးလႅင်း


ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃးလွႆ လွႆတႆးလႅင်း

                 ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉတဵမ်ႈ လီလီၸႃႉၸႃႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းမႃးယိပ်းၵွင်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းလႆႈမႃး ပဵၼ်ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈ လႆႈမႃးၵုမ်းၵူၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈမၼ်း ၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်သွၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းတေႉတေႉ။


ႁဵတ်းသူၼ်ၽၵ်းၵီး ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၽုၵ်ႇထူဝ်ႈတဵပ်ႇ တီႈသူၼ်ႁူင်းသဝ်းယိင်း
ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ


            မိူဝ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈယႃႇၸႂ်တေႉတေႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းမႃး ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၼႃႈတီႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းတိုဝ် လၢႆလၢႆ လၢတ်ႈၵေႃႈ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႁဝ်းၶဝ်တေႉတေႉ ၊ လိူဝ်ဝႃႈ ၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ မိူဝ်ႈၶႃႈယူႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၢင်မၢႆ 3 ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ် ၽၢႆႇၵုမ်းၵူၼ်း ၶူးမႆႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈဢဝ်ပိူင်ဝႃႈ သေႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၵၢၼ်ၵုမ်း ၵူၼ်းတီႈႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတေႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်

       မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးမီး 285 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းယိင်းမီး 115 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်းမူတ်းမီး 400 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈၵွပ်ႈယူႇႁိူၼ်း တိုဝ်သူပ်းတိုဝ်ၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈလႄႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈၸင်ႇသူင်ႇမႃးယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်း ၊ မိူဝ်ႈၽွၼ်းယၢမ်းၶႃႈလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵေႃႈၼမ် ၵၢၼ်သွၼ်တၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈဝႃႈ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးတေႉတေႉ။


ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး လွႆတႆးလႅင်း

       မိူဝ်ႈၶႃႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်း တူဝ်ၶႃႈၵေႃႉလူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈၸၢတ်းၵၢၼ် တေလႆႈၼင်ႈယူႇၼႂ်းလုမ်းသေပိူၼ်ႈတၢင်ႇလၢႆးဝၼ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈထတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း မႆႉထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမိုဝ်းထိုင် ၼႆၶႃႈလႄႈ တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူင်းသဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ လႆႈဝူၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်တေထိုင်တီႈၵေႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼွၼ်း ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၵမ်းလဵဝ် လႆႈဝူၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ တႃႇသေႇ။


ၸိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၽဵတ်း

              ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇတေႉ။ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၽုၵ်ႇသေဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းမိုဝ်းၶႃႈ မိူၼ် မၢၵ်ႇၽဵတ်း ၊ ထူဝ်ႈတဵပ်ႇ ၊ ၶႃးႁွမ် လႄႈ ၽၵ်းၵီး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႆႈဢဝ်လဵင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼၼ်ႉၽူႈၵုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉတေပဵၼ် ႁူဝ်ႁၢၼ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉ  လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉယူႇ။


ၽုၵ်ႇထူဝ်ႈတဵပ်ႇ တီႈသူၼ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆး

                   သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈႁဝ်းတေၵႆႉလေႇၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈႁႃတူၺ်းၸွမ်းၵူႈတီႈတီႈ တႃႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၵ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၶႃႈၵႆႉတိူင်ႇပၢင် တီႈ ၶူးၸၢႆးၾူႈ ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်း ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇတႃႇသေႇ။


ထတ်းၵူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း တေၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ

 ၶေႃႈမုၼ်းတႃႇတေ ဢဝ်ၸႂ်ၵူၼ်း တၢင်းၼမ်လႆႈ တႃႇလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃႇႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵႂၢမ်းလီၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၶႃႈတေၵႆႉ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လူလိၵ်ႈ တူၺ်းလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈလူလၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းႁူႉႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇ တႅပ်းတတ်းမႃး တေမီးလွင်ႈၸႂ်ၼိမ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ။


ႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ

        ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃး တွၼ်ႈသွၼ် ၵၢၼ်သွၼ်တွၼ်ႈ တႃႇႁဝ်းသမ်ႉ တႅမ်ႈတွင်းမၢႆဝႆႉၵူႈၶၢဝ်း သေပႂ်ႉၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးၵုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းမႂ်ႇၼႆႉလႆႈထႅင်ႈယူႇ။ သင်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် လွင်ႈၸႂ်ၸႃႉမႃး ၵႆႉတူၺ်းၸိူဝ်းလွင်ႈၶႆႈၶူဝ် လႄႈ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းႁႃတၢင်းႁူႉသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉ

         လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆး ႁူင်းသဝ်းယိင်း ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပၢႆ 8 လိူၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ၊ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႅမ်ႈ ဝႆႉၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးတီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ၸိုဝ်ႈပပ်ႉတေႉၶႃႈ တေပၼ်ဝႆႉဝႃႈ 

>>>>>  ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း <<<<<
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts