ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵတ်း ၽၢႆႇ ITၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း


          မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2012 - 2013 ၶႃႈႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇပၢႆး IT ( DIT - Diploma Internation Of Technology ) တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ယူႇ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတေႉတေႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈၼမ် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉႁႃႁဵၼ်းဢဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇၵႃးၶိုၼ်ႈထၢမ်ႇၶိုၼ်းတီႈဢူၺ်း ၵေႃႉႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈပီႊ တၢၼ်းၶိုၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁဝ်း ၸုမ်ႈ Diploma ၵူၺ်း သင်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းထႅင်ႈတေႉၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉလီယူႇ သင်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ပီႊ တေလႆႈၸုမ်ႈ B.A ပႃးထႅင်ႈယူႇ ၊ လိူဝ်ဝႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လႆႈ တႅပ်းတတ်းသေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းၶႆႈဢေႇၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။


ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇပၢႆး IT


ၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း


ၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း


မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႈလိုဝ်ႈႁိုဝ်ႉ ပွတ်းတၢင်း

              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈပႆသဵၼ်တၢင်းၽႂ်သဵၼ်တင်းမၼ်းယူႇ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် မႃးၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈၸင်ႇၶႆႈ ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈၶိုၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၸွမ်းဢၼ် ႁဝ်းယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ East Dagon University ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၵႂႃႇပႅၼ်ၵူၼ်း Management ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း တီႈ KBZ Bank ၵေႃႈမီး ၊ မၢင် ၸိူဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ( Air Plan ) ၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၊ မၢင်ၸိူဝ်း သမ်ႉၵႂႃႇ ႁဵၼ်းတေႃႇၼွၵ်ႇမိူင်းလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၼွၵ်ႇမိူင်းၵေႃႈမီး ၊ လိုၼ်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းတေႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႈ


ဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ႁႃလေႇ


                   ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈ တႃႇၵုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း National Management ( Botataung ) ၼၼ်ႉတေပဵၼ်ၽၢႆႇပၢႆး IT ( DIT - Diploma International Of Technology  ) တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃးၵူႈၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢေႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတေမီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႆႉၶႆႈႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ် သႂ်ၸႂ်သေၶိုၼ်ႈဢဝ်ႁဵၼ်းႁူႉလီလီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇမေႃႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉမၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းမၢၼ်ႈ ၵိၼ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လိူဝ်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉတႃႇတေ ႁဵတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts