ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး


 •  မီးၵၢၼ်ပိူင်လူင် ဢၼ်လဵဝ်

                  -  တိုၵ်းႁႂ်ႈပေႉသိုၵ်း  ပုၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


 • သိုၵ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ( သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း )


 1.  ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ( ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းတႃႇလႆႈငိုၼ်းၵူၺ်း )
 2.  ႁၢင်ၽၢင်ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ ပိူင်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း။                                                                      - ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢင်းႁူႉပိင်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈၵႅပ်ႉၵႅင်ႈၵူႈပိူင်တိူဝ်း                     တွၼ်းၶိုၼ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။                                                                                                              -  ႁပ်ႉၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။                                                                   -  မီးၾိင်ႈထုင်းၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးယူႇၵိၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈႁၢင်ႈၾၢင်တူဝ်ၵဝ်ႇဢၼ်ၸႆႈႁပ်ႉဝႆႉ။
 3.  လၵ်းမၢႆတႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
 4. ဝႆႉၵႃႈၶၼ်လွင်ႈမီးသိၼ်ထမ်း လႄႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸႃႇရိတ်ႉတလီ
 5. ႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊ မီးၵုင်ႇသရေႇ ၊ ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 • ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1. ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၼႃႈလိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလဵင်ႉတွင်ႉ
 2. ၵႅတ်ႇၶႄလွင်ႈၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ပိူင်တြႃး
 3. ၸုၼ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ - ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိူၼ်ႈ ( ၵူၼ်းမိူင်း ) 
 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူဝ်ႇပႄႉ တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း ယင်းလူဝ်ႇပေႉ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးလူးၵွၼ်ႇ 
 • လုၵ်ႈသိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1.  ထီႉၼိုင်ႈ လႄႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
 2. မီးလွင်ႈလဵပ်ႈႁဵတ်းတၢင်းပိုၼ်း ၊ မႁႃႇပွင်ၵၢၼ် လႄႈ လၢႆးပွင်ၵၢၼ် ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ လူဝ်ပွင်ၸိုင်ႈ
 3. ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တုၵ်းယွၼ်း
 4. မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ လၢႆသၢမ်ႇလၢႆပိူင်တဵမ်ထူၼ်ႈ                                                                     -   လုၵ်ႉတီႈတိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ် တီႈၽိူၼ်ဢုပ်ႉဢူဝ်းၵၼ်                             -  လုၵ်ႉတီႈတိုၵ်းသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မႄးၵုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈဝၢႆးသိုၵ်း
 5. မီႈၸႂ်ၶႆႈၸုၼ်ႉၽႃႈပႅတ်ႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်းပၼ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းပိူၼ်ႈ
 6. ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၊ ၵုင်ႇသရေႇသိၵ်ႉၶႃႇၵူၼ်း
 7. ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ  ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်
 8. ၼပ်ႉထိုဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸွမ်း ၸၼ်ႉ လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ
 9. ၼပ်ႉထိုဝ်လၵ်းမၢႆ လႄႈ ၸၼ်ႉယူႇသၢင်ႈၶွင်သိုၵ်း
 10. ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း
 11. မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း
 12. မီးလွင်ႈဢၼ်ဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်လႄႈ လၵ်းမၢႆၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ်                                  -   မီးသႅတ်ႉၸႃႇ                                                                                                                               -   မီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း                                                                                                                      -   သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ လွင်ႈတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႃႇတၢင်းမူတ်း
 13. ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၶတ်တေႁဵတ်းၽိတ်းယူႇ                                         -   မၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈလူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ် လႄႈ လၵ်းမၢႆၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶွင် RCSS/SSA ပွတ်းၸၢၼ်း                                                                                                                 - ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈ                                                                          -   သႂၢင်းၸႂ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇဝူင်းလၵ်းမၢႆ                                                                                       -   ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းသေ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ                        -   မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈ                                                                                                     -   ထွၼ်တူဝ်ၵိုတ်းပေႃး

 • သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1.  တပ်ႉသိုၵ်း ယူႇပႃႈတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ( ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း )
 2. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မၵ်းမၢႆတမ်းဝၢင်း ယိူင်းမၢႆ ၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 3. တပ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇယိူင်းမၢႆၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

 • ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်
 1. ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁိုဝ်  ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၊ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ
 2. ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
 3. RCSS/SSA ပဵၼ်မႃးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈပိူင်တြႃး
 4. ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပုတ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်
 5. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇမိပ်ႇ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ( ၶဝ်ႈပိူင်တြႃး )
 6. မီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ


သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

ၶေႃႈမုၼ်းဢဝ်မႃးတီႈ 
 
>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတဵမ်ႈဝႆႉ <<<<<

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts