ပၵ်းပိူင်ၶူးလႄႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၶူး

တွၼ်ႈ ( 4 )
ပၵ်းပိူင်ၶူးလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၶူး


 • ၶူးသွၼ်ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း ( 11 )ၶေႃႈ

 1. လွင်ႈယူႇၵိၼ်လၢတ်ႈၸႃႁဵတ်းသၢင်ႈၼုင်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈလီ ၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
 2. တေလႆႈမီး ၼမ်ႉၸႂ်ၽဵင်ပဵင်းလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇဢီးလူ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။
 3. တေလႆႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။
 4. ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်တေလႆႈမီႈပပ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶိုၼ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵၢၼ် ၵူႈဝၼ်း။ၽႅဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း။
 5. တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း။ သင်ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထိုင်ႉ ယွၼ်ႉသင် ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်းလီလီသေ တေလႆႈထႅမ်ၽိူမ်ႉပၼ် တီႈယူပ်ႈယွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။
 6. တေလႆႈမေႃဢဝ်တၢင်းႁူႉႉ ၽၢႆႇၼွၵ်ႇသေထႅမ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႁဵၼ်းလႄႈ သႂ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ်မီးၶေႃႈယိူင်း ၶႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ။
 7. ပေႃးၶူးသွၼ် ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း တေလႆႈထတ်း သၢႆမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်ႈ။ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈသွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈသွၼ်။
 8. ၼႂ်းႁွင်ႈသွၼ်ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးၵုမ်ႉၸၼ်ႉ တေလႆႈၸတ်းပၼ် ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈ (1)ၵေႃႉ၊ ၵႅမ်(1)ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ၼႃႈသီ(5)ၵေႃႉ ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းသေ ဢဝ်သၢႆမၢႆလႄႈၵုမ်းၸွႆႈၶူးၵႂႃႇ။
 9. သင်ၸိူဝ်ႉၶူးသေၵေႃႉၵေႃႉ လုတ်ႈႁူင်းႁဵၼ် ၊ဢဝ်ၶႂၢင်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၶူးတၢင်ႇၵေႃႉတေလႆႈၶဝ်ႈတႅၼ်း သေသွၼ်ပၼ်။ တေဢမ်ႇလႆႈပွႆႇၽႃႈဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁင်းၵူၺ်း။
 10. ၶၢဝ်းယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တေလႆႈၶဝ်ႈသွၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းမီးဝႆႉ။
 11. ပေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်း ထိုင် (2) ပွၵ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိတ်းယူႇၼႆၸိုင်တေႁွင်ႉပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ ထတ်းသၢင်မူၼ်ႉမႄး။ မူၼ်ႉမႄးလီလီယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် ၶူးသွၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၵုမ်ၵၼ်သေ ပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်းႁႂ်ႈၵိုင်ႇ။ • ၶူးသွၼ်ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်း ( 16 ) ၶေႃႈ

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts