ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ထမ်ႈလွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႇလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13ၵေႃႉ

                        မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႂ်ႇႁိုင်မႃးၼႆႉ ယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢ​မေႇရိၵၢၼ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ႁၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလူင်းၾဵတ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈဝႃႈ  ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းမႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လႆႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉတေႃႇၼၢင်းၵေႃႉၼွၼ်းၾၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ထၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ ။
                       ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်မီးၵၢမ်ႇပႃႇရႃႇမီႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸႂ်ၸပ်းၼိူဝ်ထမ်းတြႃးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇဝႆႉတၢင်းၼမ် တေၵႆႉပွင်ႉတေႃႇၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၶႂ်ႈပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းသေ ၵႂႃႇၵျၢင်ႉၵမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၸင်ႇလႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေလႆႈၵႂႃႇၵိူတ်ႇၼႂ်းၸၢတ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းယူႇၼႂ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၵႂႃႇၵူႈၸၢတ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။
                     လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈသၢဝ်ႁႅင်းၼႃႇသေလႄႈ ၸင်ႇသင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ် ( 12 )ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶႃႈႁႅမ်သိုၵ်းႁၢၼ်လဵင်ႉမႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ ၸဝ်ႈပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း ၸႂ်လမ်လႄႈလီၸင်းသိုၵ်းႁၢၼ်လဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉၼႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် လဵင်ႉမႃႉၸၼ်ႉတႅမ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်း ႁတ်းဢဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ ။


ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးမၼ်း 1ၵေႃႉ

              ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်တင်းသိုၵ်းႁၢၼ် (12) ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈဝႆႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်လႄႈ ဝၢႆးသေလၵ်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢူၺ်းၵေႃႉယူႇ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ်ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈႁူႉတီႈယူႇသဝ်းၶႃလႄႈတင်းၸဝ်ႈယိင်းယူႇယဝ်ႉ ။ သိုၵ်းႁၢၼ်ၼႂ်း ( 12 ) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ဢႃႇယူႉယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းၼႆယဝ်ႉ ။ သိုၵ်းႁၢၼ်ဢၼ်မႃးၶႃႈႁႅမ်ၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ထိုင်တေပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၽူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၵႂၢမ်းသင်ႇတီႈၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈမႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၸင်ႇပဵၼ်တီႈမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸၢတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ႑႒ၵေႃႉလႄႈၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈမႃးၵိူတ်ႇႁူမ်ႈၸၢတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် လႆႈမႃးပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉယွၼ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ယွၼ်ႉၵၢမ်ႇဢၼ်လူဝ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူႈၵေႃႉလႆႈၸႂ်ၵျူ ိၵ်ႈထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၸင်ႇၵႆႉၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃး မီးမၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈ ယွၵ်ႇၸႂ်ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၸႂ်ထိုင်လႄႈၸင်ႇၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးတိၵ်း။ ယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လူဝ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ဝူတ်ႇၵၢမ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ်ၵၼ် ၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႑႓ ၵေႃႉၼႆႉတေႉယူႇ ၸင်ႇပဵၼ်တီႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုၼ်ႉ လႆႈမႃးထိုင်ထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ။


ၽွင်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ လွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်း

               ၸဝ်ႈပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ်မႃးၶႃႈႁႅမ်ၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသေ ဢၢၼ်းႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူဝ်းယူႇၸွမ်းၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းလႆႈဢဝ်တီႈသဵပ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်တႅင်းတူဝ်တၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းတေတၢႆၼၼ်ႉၼၢင်းလႆႈၵိၼ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ဝူတ်ႈၵၢမ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းတေႃႇမၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽင်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းလႄႈတၢင်းၸဝ်ႈၽူဝ်ဝႆႉၸွမ်းၵၼ် တီႈပႃႇထိူၼ်ႇၼႆႉ တီႈၶဝ်တင်းသွင်ယူႇႁူမ်ႈ ႁၵ်ႉၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်တၢင်းသွင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ဝႃႈ လွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။ၼႂ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ႑႓ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းမိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၼႃႈတႃႁၢင်ႈလီ ၼမ်ႉၸႂ်လီ မေႃလၢတ်ႈမေႃၶူဝ် ၼမ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ် ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်းလင်မိူၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢတ်ႈၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉႁၵ်ႉဢမ်ႇယၢမ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆယဝ်ႉ ။


Sai Seng Serk 
Credit >>>  မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ် ( လၢႆးၶႃႈ ) ၵဵပ်းပိၼ်ႇတႅမ်ႈ

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts