ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
မိူဝ်ႈၽွင်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပီႊ 2014

             မ်ႂႇသုင်ၽူႈ သူၼ်ၸ်ႂလူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၶႃႈ ႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်း ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ေပႃးလၢတ်ႈ ေပႃးတူၵ်ႇၶိူဝ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းေၵႃႈ ၶႆႈၸ်ႂ သဵင်ႈ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ၶႆႈၸ်ႂသုၵ်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ သ်ႂႇၸ်ႂေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈေသ ႁဵတ်းေတႉ ႁဵတ်းဝႃႈ ပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁဝ်းေပႃးႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၽ်ႂေတမႃးႁဵတ်းပၼ် ႁဝ်း ၊ ၵၢမ်ႇၸမ်ႇမႃႇ  တႆးမီးၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၵၢၼ်ၸၢတ်ႈၵူႈေၵႃႉယူႇ။
                  ၵဝ်ၶႃႈ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 12.08.2014 ေပႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸမ်ၸမ် 5 ပီႊ ယဝ်ႉ ၊ လႆႈဝႃႈမီးတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼမ်ႄတႉႄတႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁႃး လိူဝ်ေသႁဝ်းႁႃး ႁဵတ်းဢမ်ႇမီးၽ်ႂမႃးႁဵတ်းပၼ် ႁဝ်းလႆႈ။ လႆႈၶဝ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းၽိုတ်းသွၼ် မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပၢင်မၢႆသၢမ် လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶႆႈမီး ၸမ်ၸမ် ၵႂႃႇ4ပီႊယူႇ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ထတ်းသၢင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ( ယိင်း )

         ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၼမ် တၢင်းႁူႉမႃးၼမ်ေတႉေတႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီး ၸ်ႂႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မီးၸ်ႂၶႆႈပူၵ်းပွင် ေၼႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ။ ၵႂၢမ်းၼ်ႂးၸ်ႂၶႃႈေတမီးယူႇ ေၶႃႈၼိုင်ႈယူႇ  ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ သင်မၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ ဢမ်ႇထိုင်တီႈမႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုပ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈၸင်ႇလူႉႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၵူၺ်းသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉ လွင်ႈသူမ်းသင်ေသမဵဝ်း မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇေၼႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်း ႄလႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ လုမ်းလုမ်းယူႇ ၼႆႉၵႂၢမ်းၽင်ၼ်ႂးၸ်ႂၵဝ်ၶႃႈၵူႈၶၢဝ်း။ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီႈလွႆတႆးလႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းေတမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း 2 မဵဝ်းဝႆႉယူႇ  ၼၼ်ႉေၵႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၼ်းႁိူၼ်း 75% ႄလႈ ၵူၼ်းၼွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇၼၼ် တီႈႁူင်းသဝ်း 100% ၼႆၶဝ်ေတ ၸႅၵ်ႈၵၼ်ဝႆႉေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းမႃးၶဝ်ႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပၢႆးၼပ်ႉ ( Mathematic ) ၸၼ်ႉ 7 ေတႃႇ ၸၼ်ႉ10  လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ လႆႈၵုမ်းပႃးႁူင်းသဝ်း ၵူၼ်း 100% ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။
          ၵူၼ်း 100% ၼႆႉၶဝ်ယူႇတီးႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းေသၼွၼ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းၼ်ႂးမိူင်းမႃးယူႇၼမ် မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ေပႃႈႄမႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တၢႆ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းေပႃႈႄမႈၶဝ်ေသ ဢမ်ႇၸင်ႇယူႇႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလ်ႂ ၶဝ်ေၵႃႈၵႃႇလႆႈၶဝ်ႈမႃး ႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်းဝႆႉယူႇ  ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶႃႈႁဝ်းေတ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉဢၼ်လႆႈၸိုင်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းၵုမ်းႁူင်းသဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ ၼ်ႂးၼၼ်ႉ ေတတႅမ်ႈဝႆႉေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ပၵ်းပိူင်ၵူၼ်းႁူင်းသဝ်းလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈလုၵ်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉယူႇ။
                  မိူဝ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးမီး 285 ေၵႃႉ ၊ ႁူင်းသဝ်းယိင်းမီး112 ေၵႃႉ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 397 ေၵႃႉ။  ယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိၼ်ၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတႉ ေၵႃႈလႆႈမီး တၢင်းႁူႉ တၢင်းတူဝ်ထူပ်းၼမ်ေတႉေတႉ တၢင်းႁူႉေၵႃႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵွပ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃၸွမ်း ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉၵူႈၶၢဝ်း။>>>>>>>>>  ပ်ႂႉသိုပ်ႇလူတီႈၼ်ႂးပပ်ႉၼၼ်ႉေသၵမ်းၶႃႈ <<<<<<<<<<


### SAI SENG SERK
### WWW.SAISENGSERK.COM


Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts