လၵ်းၵၢၼ် တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ
  1. ၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁႃ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
  2. မီးလုတ်ႉတေႃႇ ( 2 ) ဢၼ်  ( သၽႃး )
  3. ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉ ဢႃႇၼႃႇ ( 3 ) ပိူင်

                       ( ၵ )   ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း
                       ( ၶ )   ဢႃႇၼႃႇပွင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း
                       ( င )   ဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်းတြႃး
                ၼႂ်းဢႃႇၼႃႇ ( 3 ) ပိူင်ၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ၽႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

      4.  မီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢလႁၶ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း
      5.  မီးၼၵ်းၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်း
      6.  ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေပိူင်ၸိုင် ၵႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈ မီးၶိူင်ႈလၵ် 
           ၼၵ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ တုမ်ႉတူဝ်ႉ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း။
      7.  မီးၵူၼ်း ပိင်ႇၺႃႇသီႉၶဝ် ၼႄဢွၵ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင် ထတ်းသၢင်လႆႈ ငဝ်းလၢႆး ၵူႈပိူင်ပိူင်။
      8.  တပ်ႉသိုၵ်း  ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၸီႉသင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း။
      9.  မီးယႄး ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယိပ်း ၵုမ်းႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၾႆးၼႂ်းၸိုင်ႈ
            မိူင်း
    10.  ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်လီမၵ်းမၼ်ႈ ၸွင်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း။
    11.  ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တွင်ႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ပႃးတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

ၶေႃႈမုၼ်းဢဝ်မႃးတီႈ 

>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႅမ်ႈဝႆႉ <<<<<
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts