ၾႅတ်ႇတရႄႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ


  • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ  ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တႄႈမိူင်းမီးဢႃႇၼႃႇၼမ် ပေႃးတႄႈမိူင်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈ။
  • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ  မၼ်းၵွင်ႉၵႆၵၼ် ၊ ပေႃးႁူႉလွင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇၵေႃႈ လူဝ်ႇႁူႉလွင်ႈ တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇပႃး။
  • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ် ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၶႂ်ႈၽၢတ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇပၼ်သုၼ်လႆႈ ၸႄႈမိူင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
  • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽဵင်ပဵင်း ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼိူဝ်ၵၼ် ၵေႃႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸူမ်ႁၢႆလၢႆလၢႆ။
  • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸႄႈမိူင်းသူင်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၊ ဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းၶဝ်တႅပ်းတတ်းပၼ်။
  • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႉပိူင်ၶိုၼ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
  • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ၸႂ်ႉတူဝ်တႅၼ်းသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈသေႁႃ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ တူဝ်တႅၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးဢႃႇၼႃႇ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ မီးဢႃႇၼႃႇတႃႇပွင်မၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ၽွင်းငမ်း။ မီးဢႃႇၼႃႇတႃႇ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း လႄႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်။ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းလႆႈဢႃႇ ၼႃႇမႃးဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းပုၼ်ႈသုၼ်တူဝ်ပႅတ်ႈၼႆၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈ လူႉသုမ်းၸူမ်ႁၢႆလၢႆႈ။ မိူဝ်ႈလိူၵ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈထတ်းသၢင်တူၺ်း ပိုၼ်ႈၽၢႆႇလင်လီလီ ၊ ထတ်းတူၺ်း ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းပၼ် ၽွၼ်းလီၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မႃးႁႃး ၊ ၸွင်ႇမီးတၢင်းႁူႉ မုင်ႈႁၼ်ၵႆႁႃႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇထတ်းလီလီ ၸင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း။ ယႃႇၸူးငၢႆႈလူမ်လမ်မဝ်မၢင် ပေႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၶဝ်ပူတ်းယၢပ်ႇ တႆးၼႆႉတၢင်ႇငၢႆႈ ပူတ်းၵၼ်ယၢပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝတႆးယဝ်ႉ ၼႄလႆႈတူဝ်ယၢင်ႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ။ပပ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇ


  • တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးလၢႆပႃႇတီႇလႆႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၵျိုၵ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇပႃႇတီႈလႆႈ ၊ ပေႃးလိူၵ်ႈတင်ႈသုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၊ ၸူမ်းၸွမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈပေႉၵႂႃႇ တေဢမ်ႇလႆႈသႄႉသွမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းသုၼ်ႇဢေႇတေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ ၵူၼ်းသုၼ်ႇၼမ်။ ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ပေႃႇလသီႇ ဢမ်ႇၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၊ ဢမ်ႇဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ် ၶဝ်ႈမႃးယုင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈ။
  • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီၸၢင်ႈ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းႁူႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမႃးပႅတ်ႈလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႆႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလီတၢင်းမူတ်း မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ၼင်ၵၼ်ယူႇ။
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy


ၶေႃႈမုၼ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၼႂ်ႈ 

>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်တရႄႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတဵမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ <<<<<

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts