ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး
ၶၢဝ်းယၢမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ

                ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ပႃးၸႂ် ဝႃႇသၼႃႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၵၢၼ်ပႃးၸႂ် ဝႃႇသၼႃႇ  ၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇ။ ဝႃႇသၼႃႇၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸႂ်ၶႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလၢႆး ၼႆႉပဵၼ်ဝႃႇသၼႃႇၶဝ်ႁဝ်း ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းတီႈဢေႇသုတ်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၶႃႈတိုၼ်းတမ်းဝႆႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဝႆႉယူႇ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶႃႈတေၵႆႉလူဢၢၼ်ႇ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉ သင်လုၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈသေ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူလိၵ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ သင်မႃးထိုင်တီႈယူႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းယဝ်ႉၼႆ ၸိုင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယူႇၵူႈၶၢဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

         ပေႃးမီးၶၢဝ်ႈယၢမ်းတၢၼ်း တေႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းသေၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်ႈမေႃၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉၼမ်လိူဝ်သေၶႃႁဝ်းၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် သင်ႁဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း တိုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႃႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။         


ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ

               ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉၼႆႉ ႁမ်ႉၼမ်တေပဵၼ် ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ၵၢၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ( Motivation And Success ) တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်။  ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉတၢင်းႁူႉမီးၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးၶႆႈႁူႉ ႁႂ်ႈႁႃတူၺ်းၼႂ်းပပ်ႉလႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းမိူဝ်ႈမၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပႃႇၼႃႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈယၢမ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆဝႆႉယူႇ။ သင်ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ၶႃႈပၼ်ႁႅင်း လိၵ်ႈသင်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ပေႃးမီးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇပေႃးၶႆႈႁၼ် ပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ႁမ်ႉၼမ်သေပိူၼ်ႈယူႇ တႅမ်ႈဝွၵ်း တႅမ်ႈၸိူဝ်း တႅမ်ႈၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈပၼ်ႁႅင်းယူႇ  လိူဝ်ဝႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸူႉၸူဝ်း ၵေႃႉႁၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉ

         ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ဢမ်ႇမျၢတ်ႇယႃႇႁႂ်ႈသုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်သေၵမ်း။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႆႈတူၵ်းတဵမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ႁဵတ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅပ်ႉသေၵမ်း မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts