ယႃႇပေယုမ်ႇပိူၼ်ႈငႆႈ

         မ်ႂႇသုင်ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ ၵတ်ႉယဵၼ်ႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈ ၶႆႈတႅမ်ႈၶႆႈမၢႆတွင်းဝႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းမၢင်လွင်ႈ ႄလႈ လႆႈပဵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းႁဝ်းသင်ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ယႃႇေပၵူဝ်ယၢပ်ႇ ယႃႇေပၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ ယႃႇေပလၢတ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ႉ  ႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ယုမ် ယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်ႈႁဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းေသ ႁဵတ်း                            သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆ
သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်
ငၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁ်ႂႈထိုင်ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေသၵမ်း။ ၼ်ႂးမိူင်းၶူင်း ၵၢင်လူင်ၼႆႉဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသင်ေသမဵဝ်း မီးဢၼ်ပႆႇလႆႈမႃးႄလႈ ပႆႇပဵၼ် ၵူၺ်း ၊ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸ်ႂႁဝ်း ယူႇတီႈၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ေတႁၼ် လွင်ႈသၢႆလႅင်းလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယူႇ။
                   ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ်ႁ်ႂႈမၼ်းလီတီႈသုတ်းထိုင်တီး ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ  ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸ်ႂယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇသမ်ႉေတလၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လၢႆလၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵူဝ်ႁဝ်းပူၼ်ႉၶဝ်သမ်ႉေတလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇလၢႆလၢႆ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႆႈႁ်ႂႈႁဝ်းၶိုၼ်ႈ ယ်ႂႇၶဝ်သမ်ႉေတၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းသၢင်ႈထႅင်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉႁ်ႂႈေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈေတထိုင်ယိူင်းမၢႆမႃးယူႇ။

ထဵင်ႁႆႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈတၢင်းတ်ႂႈႁိူၼ်း

             ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇေတႉ ၶဝ်ေတၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းႁႅင်းၸ်ႂတူၵ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ၊ ေပႃးပဵၼ်ၼၼ် ႁဝ်းေတလႆႈယူႇႄဝႈၵႆၵႆမၼ်းၵမ်းလဵဝ် သင်ႁိုင်မႃး ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။
            ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ယႃႇေပယုမ်ႇပိူၼ်ႈငႆႈ ယႃႇေပဢဝ်ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈေသ ယူႇလွၵ်ႇယူႇ လၢႆဝၼ်းဝၼ်း ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၸ်ႂႈေတႉဢမ်ႇၸ်ႂႈေတႉ ႁ်ႂႈတူဝ်ၸဝ်ႈေၵႃႈေၵႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထတ်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းတူၺ်း သင်ႁဵတ်းမႃးဢမ်ႇပဵၼ် ႁ်ႂႈေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ် ၊ သင် ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃး ဢွင်ႇမႅၼ်ႈၵႂႃႇ ေၵႃႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၺ်း။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆ
သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆ

           ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၊ ယႃႇေပဢဝ်ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ယႃႇေပယုမ်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းတူၺ်း ထတ်းတူၺ်းႄလႈ ႁ်ႂႈေမႃ ဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်။ ၼ်ႂးမိူင်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈသူမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးေလႃႇ လိူဝ်ႇေသဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူမ်းႄလႈ ဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတႁဵတ်း ၵိၼ်ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ေပႃးၵူၼ်းတၢင်းၼႃႈ မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၼီၼႆၸိူင် ၸ်ႂ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၶႆႈဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈယွမ်ႉၵၢၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။  တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မီးၼ်ႂးမိုဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈပိူၼ်ႈေတမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်း ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶဝ်ၼႆႉ တူၵ်းၼမ်ႉဢမ်ႇၵူဝ် တူၵ်းၾႆးဢမ်ႇမႆႈ တူၵ်းသူမ်း ဢမ်ႇၶၢၼ်းေလႃႇ လိူဝ်ေသပဵၼ်ၵၢၼ် တွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တူၵ်းတဵမ်ႈယူႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈယုမ်ႇပိူၼ်ႈငႆႈေၵႃႈပႃးယူႇ ၵွပ်ႈႁဝ်းယုမ်ႇပိူၼ်ႈငႆႈႄလႈ ပၢတ်ႈသိုပ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ် ၺႃးပိူၼ်ႈလဵတ်ႈၵိၼ်ႁဝ်း ေၶျူးၵိၼ်ႁဝ်း လိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢဝ်တူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇၶၢႆ ပၼ်ပိူၼ်ႈေၵႃႈ ထၢင်ႇၵူႈေၵႃႉေတယၢမ်ႇႁၼ်မႃးယူႇ။
သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိူဝ်လွႆ

          ေပႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈေတႁဵတ်း ႁ်ႂႈယုမ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေသႁဵတ်း ယႃႇေပဢဝ်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ယႃႇေပယုမ်ႇပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ယႃႇေပဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ မၢင်လွင်ႈမၼ်းၸင်ႇသုတ်း တိုဝ်ႉတၢင်းတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇတၢင်းၼႃႈ။ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ဢွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢွင်ႇေပႉလႆႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 50 % ဝႆႉယူႇ ယဝ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ 50% ၼၼ်ႉႁဝ်းေတလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် လူဢၢၼ်ႇ ၺႃးလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ေတမေႃဢဝ်ၸ်ႂႉ ႁ်ႂႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ ၊ ယွၼ်းသူးပၼ် ဝႃႈသူၶဝ်ႁဝ်းႁႃး ႁဵတ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင် ေသလွင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ မ်ႂးႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈယူႇ YOU CAN DO IT.
*** SAI SENG SERK
*** WWW.SAISENGSERK.COM
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts