ရွမ္းဟုေခၚဆုိရျခင္းအေၾကာင္း

"ရွမ္း"ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္

 

"ရွမ္း"ဟူေသာေဝါဟာရမွာ အျခာလူမ်ိဳးမ်ားကရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကိုေခၚေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္လူမ်ိဳးတို႔က မိမိကိုယ္ကို"တိုင္း" (Tai) ဟုေခၚၾကသည္။ ယိုးဒယားႏိုင္ငံသားမ်ားကမူ “ထိုင္း” (Thai) ဟုေခၚၾကသည္။ “ရွမ္း” ေခၚ “တိုင္း ” ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုထား ေၾကာင္းေတြရပါသည္။ ေရွျမန္မာေက်ာက္စာတို႔တြင္ “သ်မ္” (သို႔) “သ်ံ” ဟုေရးသားၾကသည္။
ေရွးယခင္က “ရွမ္း” ကို “သွ်မ္း” ဟုေရးသားၾကသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ “ရွမ္း” ဟုေရးသားျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိဟုသိရသည္။“ရွမ္း” ဟူေသာအေရးအသားမွာ ယခုေခတ္သစ္ရွမ္းစာေပတြင္ “ဖြဲႏု”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ခ်သည္၊ တိုက္ခိုက္သည္၊ ရိုက္ႏွက္သည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ “ရွမ္း” ကို ထိုင္းတရုတ္အုပ္စုဝင္ ဘာသာစကားတမ်ိဳးကိုု ေျပာဆိုေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳး ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

သွ်မ္း (သို႔) ရွမ္း ဟူေသာအဓိပၸာယ္ကိုအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စကားလံုး အနက္အဓိပၸာယ္္မ်ား အရ -
-အရွင္သခင္အျဖစ္ျဖင့္ အစိုးရတတ္ျခင္း၊
-ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ ဝါဝင္းေသာ ကိုယ္အဆင္းရွိျခင္း၊
-မညီညာေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေဒသတို႔ တြင္ေနထိုင္ျခင္း၊
-ကုန္သြယ္မႈကိုျပဳတတ္ျခင္း၊
-တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္ဝမ္းမကြဲမျပား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း “သာမသတၱိ” ရွိျခင္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။

“တိုင္း”ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္

 

“တိုင္း”ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပန္လည္၍ ေခၚေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ “တိုင္း” ဟုေခၚေဝၚခဲၾကသည္မွာ မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္ကာလတြင္ စတင္ေခၚေဝၚၾကသည္ကို တိတိက်က် မသိရွိရေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကမူ “တိုင္း” ေခၚရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အန္တိုင္းေတာင္ (Altai mountain) မွဆင္းသက္လာသျဖင့္ “တိုင္း” ဟုေခၚတြင္လာေၾကာင္း။ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ရွမ္းကို “တာ့၊ တိုက္၊ တိုင္ ၊ေဒြလ္” ဟုေခၚၾကသည္။အခ်ိဳကမူ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ (ဘီစီ-၄၀၀၀)ခန္႔တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းဂရစ္ Tigris ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာသျဖင့္ “တိုင္း” ဟုေခၚေၾကာင္းလည္း ယူဆၾကသည္။
အခ်ိဳေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ ယူဆခ်က္အရ “တိုင္း” ေခၚ “ရွမ္း” လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔ထက္ေစာ၍ ၿမိဳျပတိုင္းႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့သျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို “တာ့ေကာ-အစ္ကို” ဟုေခၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “တိုင္း” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ တရုတ္စကား “တာ့” (ႀကီးသည္) ဟူေသာတရုတ္စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။
ေက်းကၽြန္ပိုင္ေခတ္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ဖမ္းဆီး၍ ေက်းကၽြန္ျပဳေစျခင္း၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကို ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ “တိုင္း” ေဝါဟာရကို “ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ အရွင္သခင္၊ လြတ္လပ္သူ=Freeman” ဟုအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုလာၾကသည္။ ထိုင္း၊ ေလာ၊ ယြန္း၊ လူး၊ ဂံုႏွင့္္ လ်န္း(မ္) တို႔၏စကားတြင္ “ခါ-စဝ္ = ကၽြန္သခင္” အစား “ခါ-တိုင္း” ဟု ယခုတိုင္ေအာင္ သံုးႏႈန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၃၀ ထုတ္ ထိုင္းအဘိဓာန္တြင္ “တိုင္း”ကို “ႀကီးျမတ္သူ၊ ရွမ္း Siam ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕အမည္၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး လြတ္လပ္ျခင္း၊ ကၽြန္မဟုတ္ျခင္း” ဟုဖြင့္ဆိုထားသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ “တိုင္း” ေသာေဝါဟာရသည္ တရုတ္စကား၊ အဂၤလိပ္စကား၊ ပါဠိစကား မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ ေရွးေခတ္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ စကားပင္ျဖစ္သည္။
 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts