တစ္ခ်ိန္က စင္ၿပိဳင္အစိုးရ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ား


ေန႔စြဲ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္
၁၃၅၂ ခုႏွစ္။ ျပာသိုလဆန္း ၃ ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဦးေန၀င္း စစ္အုပ္စု၏ ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္တိုင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ ကၽြန္ျပဳ အုပ္စိုးခဲ့သည္ကို မခံမရပ္ ႏိုင္သည့္အဆံုး ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ အေထြေထြ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ ခဲ့သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဦးေန၀င္း စစ္အုပ္စုမွ စစ္တပ္ျဖင့္ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့ ျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အုပ္စုသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေပးမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းအ၀၀ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အမည္ခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမိန္႔ ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီး ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ န၀တ စစ္အုပ္စု၏ (၂/၈၈)၊ (၈/၈၈) ႏွင့္ မာရွယ္ေလာ အမိန္႔ ေၾကညာခ်က္မ်ား ေအာက္တြင္ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္း႐ံုးေဟာေျပာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေနေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အျခား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဟန္႔တားခဲ့သည္။ … အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ပါတီအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အမ်ားအျပားအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း၊ မၾကာခဏ ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညအခ်ိန္မေတာ္ စစ္တပ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားအားလည္း မိမိတို႔ သေဘာထားမ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကို မထုတ္ေဖာ္ရဲေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔စြာျဖင့္ ျပားျပား၀ပ္ေနေစရန္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ား ေအာက္တြင္ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းစြာ စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားရင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရသည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တစ္ခဲနက္ေသာ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း ျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ ပကတိ အေျခအေနကလည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မည့္ လူထုအစိုးရ တစ္ရပ္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ၎၏ ႐ုပ္ေသး အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္မူ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး အၿပီးတြင္ စစ္မွန္ေသာ လူထု အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္း လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တစ္ခဲနက္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဆႏၵမဲေပး တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ လူထုအစိုးရ တစ္ရပ္ အျမန္ဆံုး ေပၚထြန္းေရး သမိုင္းေပး တာ၀န္ကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
န၀တ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုသည္ ၎တို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္ ကန္႔သတ္သည့္ၾကားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိ လာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ အာဏာ အပ္ႏွင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိသည့္ အေလ်ာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးေရးကို ၾကန္႔ၾကာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ လက္ခံလာေစရန္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
န၀တသည္ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၉၀) ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အစိုးရ မေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အျမန္ဆံုး ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ အာဏာအျမန္ဆံုး လႊဲေျပာင္းေပးေရးကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ န၀တ၏ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၉၀) အား လက္မခံဘဲ ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္းျဖင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိသည့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေရး ရရွိသည့္ အခါတြင္ ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္းအေပၚ ရပ္တည္ေသာ၊ ၎ေၾကညာစာတမ္းကို ေထာက္ခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ ပိုမို ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္း၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၀င္မ်ားကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ထိ ထိုပါတီမ်ား၏ စည္း႐ံုး ေဟာေျပာခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားကို စစ္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္း ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး မ်ားကို ေခၚယူ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ န၀တ အစိုးရသည္ ၎ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ခြင့္၊ တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပားအား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ၎ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ““ဥပေဒအရ အေရးယူသည္”” ဟူေသာ မတရားအမိန္႔ကို ဆိုင္းဘုတ္တပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ န၀တသည္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ေပါင္းစံု ထုတ္ျပန္ကာ စြပ္စြဲခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ၿပီး ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစၿပီး ၎၏ အလိုက် ၎၏ သစၥာခံ၊ ၎၏ ႐ုပ္ေသးႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားသူမ်ားသာ က်န္ရွိေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား န၀တ၏ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၉၀) အား လက္ခံလာရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။

Get from >>>> သံေတာ္ဆင္. 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/ 


Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts