ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မွာကို ေသြးလန္႔ေနသူမ်ား

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ စဆဲြကတည္းက အတည္ျပဳသည္အထိ ျပည္သူမ်ားကို အခရာထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု မဟုတ္ သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူက လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေပ ေသနတ္ ျပၿပီး အတင္းဆႏၵမဲေပးခိုင္း၊ အတင္းအတည္ျပဳခိုင္းေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူကမွ် လက္မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမျပင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပဲြသည္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိသို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ေအာက္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ ပဲြသို႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ သပိတ္ေမွာက္သင့္သည္ ဆုိေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုသေဘာထား ေကာက္ခံပဲြမ်ား၌ ယခုတစ္ေလာ ေျပာၾကားေနသည္ဟု ၾကား သိရ၏။ အင္အားႀကီးေသာ ပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ NLD ပါတီက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မလား။ အသစ္ ေရးဆဲြ မလားဟု အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ လူထုသေဘာ ထား ေကာက္ခံပဲြမ်ား က်င္းပေနပါသည္။ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လူထု သေဘာထား ရယူပဲြမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ လူထု အပါအ၀င္ဆံုး သေဘာထား ေတာင္းခံပဲြမ်ား ျဖစ္သည္ကား အမွန္ပင္။ ထုိကဲ့သို႔ NLD က လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြႏွင့္ လႈပ္ရွားေနသည့္အခါ က်န္ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ား၊ စာေရး ဆရာမ်ား၊ လူမႈ အဖဲြ႕အသီးသီးမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားလည္း အသံထြက္လာ၊ ေျပာဆုိလာၾကသည္ကို ၾကားသိရ ေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အားနည္းၿပီး လူမႈေရးကိစ္ၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္သာ အားတင္းထားေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖဲြ႕အစည္း ကလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပဲြလုပ္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းလာသည္ကိုလည္း သိရွိရေလသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ၃ ႏွစ္လံုးလံုး ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ား၏ တက္ႂကြမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အသက္ ၀င္လာသည္ဟု ဆုိရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မေထာင္ ဘဲ သာမန္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္ လာသည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိးကို ျပည္သူလူထု ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ လြန္ကာ လတြင္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ား၊ ေရးသားခြင့္မ်ားအတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ လြတ္လပ္လာေသာ္လည္း ျပည္သူ လူထု၏ ဘ၀မ်ားမွာ ဘာမွထူးျခားမလာ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားမွာလည္း ယခုထိ ႀကီးထြားဆဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျပႆနာမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ …

ထုိကဲ့သို႔ အင္အား အေကာင္းဆံုးေသာ NLD  ပါတီ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အာ႐ံုစိုက္လာသလုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္လုိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးကလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပဖို႔ လံုးပန္း ေနျခင္းမွာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေစသည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ စဆဲြကတည္းက အတည္ျပဳသည္အထိ ျပည္သူမ်ားကို အခရာထားေသာ ဖဲြ႕စည္း ပံုမဟုတ္သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူက လက္ခံျခင္းမရွိ ခဲ့ေပ။ ေသနတ္ျပၿပီး အတင္းဆႏၵ မဲေပး ခိုင္း၊ အတင္းအတည္ျပဳခိုင္းေသာ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ ကမွ် လက္မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာလာေသာ အခါ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ား ကလည္း ေျပာ ဆုိလာ ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက မိမိတုိ႔ သေဘာထား ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ဖတ္လိုက္ ရပါ သည္။
စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ေရးကိုသာ လက္ခံၿပီး အသစ္ ျပန္ဆဲြေရးကို လက္မခံႏိုင္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသစ္ျပန္ဆဲြေရး ေတာင္းဆုိလွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားႏိုငသည္ဟုလည္း စိုးရိမ္တႀကီး ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံ ပညာရွင္တုိ႔ အျပင္ အတိုက္အခံ မ်ားထဲမွ စိုးရိမ္ေသာက အလြန္ႀကီးေသာ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ““ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မွာစိုးတယ္”” ဆုိေသာစကားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးကာ ျပည္သူ လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာခဲ့သည္။ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္သည္ဆုိသည့္ သေဘာမွာ စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္သိမ္းမည္ ဆုိသည့္ သေဘာပင္။ ထုိစကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား အထင္အျမင္လဲြေအာင္ သပ္လွ်ဳိသည့္ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု၌ပါ ေသာ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အာဏာကို မထိရဲ ေအာင္ ေျပာေသာစကားလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဆုိးေအာင္ မလုပ္နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားလိမ့္မယ္ ဆုိေသာ အဓိပၸာယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထုိစကားမွာ စစ္အာဏာရွင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိမ်ားကို ႏွပ္ ေၾကာင္းေပးလိုက္ေသာ စကားလည္း ျဖစ္ သည္။ ယခုလည္း ထုိစကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ဆုိသူတုိ႔က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆုိလာၾက ေလသည္။ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးကိုေလ့လာ သူမ်ား ဆုိသည့္ အတုိင္း ေလ့လာ႐ံုသာရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သူတုိ႔ အက်ဳိးအတြက္သာ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ စာအုပ္ႀကီး သမားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကိုေက်ာ္၀င္းတုိ႔မွာမူ ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈ အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လႊမ္းမိုးလာမွာကို ေၾကာက္ လန္႔ကာ အရာရာကို ေအးေအး ေဆးေဆး ျဖတ္သန္း လုိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ကို သက္ေသာင့္ သက္သာႏွင့္ သြားခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္လာလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ေအးေဆး စြာ မသြားႏိုင္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေအးေဆးစြာ သြားခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလမ္း ေၾကာင္းကို မေရာက္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုသာ ျပန္ေရာက္မည္ဆုိလွ်င္ မျဖစ္ျဖစ္သည့္ နည္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ေအာင္ သြားေပမည္။

ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားေရး၊ မသြားေရးမွာ မိမိတုိ႔ သေဘာ ဆႏၵအတုိင္း မျဖစ္ေပ။ အရာရာသည္ ေအးခ်မ္း စြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးခ်င္ ၿပီးဆံုးႏိုင္သလုိ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွင့္လည္း ေလွ်ာက္လွမ္း ခ်င္ေလွ်ာက္ လွမ္းရေပမည္။ ထုိသည္ကို သမိုင္းဖန္တီးမႈဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သလို ထုိသမိုင္း ဖန္တီးသူမ်ား ကလည္း လက္ခံက်င့္သံုးရေပ မည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးကို ေျပာဆုိေနၾကသည့္ အသစ္ျပန္ေရး ဆဲြေရးထက္ ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔လြယ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ေရးကို ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို မျဖစ္မေနျပင္ေအာင္ ျပည္သူကေတာင္း ဆုိရမည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္ဆက္ ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား အား ျပတ္ျပတ္ သားသား ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရမည္။ အသစ္ေရးဆဲြသည္မွာ လြယ္ကူခ်င္လြယ္ကူႏိုင္သည္။ အေဟာင္းထက္ ေကာင္းခ်င္ ေကာင္းပါမည္။ သို႔ေသာ္ အေဟာင္းထဲမွ ျပင္ေရးကိုပင္ မႀကိဳက္ေသာ လက္ရွိ အာဏာရသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာေနရျခင္းျဖစ္၏။ ထုိျပင္ဆင္ ေရးကိုပင္ သူတုိ႔က ျငင္းဆုိ ေနၾကသည္။ ဥပမာ- ၅၉ (စ)လုိဥပေဒမ်ဳိး၊ ထုိဥပေဒမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ ေအာင္ တားဆီး ထားသည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ထည့္သြင္းထားေသာ ဥပေဒမဟုတ္ ေၾကာင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား သေဘာ ေပါက္ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာမရေရး၊ တုိင္းျပည္ကို ဦးမေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ မည္သို႔ အားထုတ္ခဲ့သည္ကို တစ္ကမၻာလံုးကပင္ သိၾကသည္။ သူတုိ႔လည္း ႐ိုးသား ရဲရင့္စြာေျဖ ၾကလွ်င္ ထုိသုိ႔ဟန္႔တားမႈမ်ဳိး ရွိသည္ကို ၀န္ခံရေပမည္။

အစိုးရိမ္ႀကီး ပါသည္ဆုိေသာ၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္လုိေသာ ထုိပညာ ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ ေရး၊ မလွည့္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္မဆုိင္၊ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္လည္း မဆိုင္၊ NLD ႏွင့္လည္း မဆုိင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္း မဆုိင္ေပ။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲ သို႔ အာဏာမေပးခ်င္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ မေရြး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ မေလွ်ာက္ ခ်င္သူမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ကို ျဖတ္ေတာက္ တားဆီးႏုိင္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း အသက္သြင္း ႏိုင္သည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ ေအာင္လုပ္သူမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းကို ပင္ၾကည့္၊ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ကိုပင္ၾကည့္၊ မိႈင္းရာျပည့္ အေရးအခင္း၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ ေရးမ်ားကိုပင္ ၾကည့္ၾကည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ပခုကၠဴတြင္ မိမိဆႏၵကိုတင္ျပေသာ သံဃာအား ဓာတ္တုိင္တြင္ ႀကိဳးတုပ္ေနလွန္း ညႇဥ္းပန္းသည့္ ဘာသာကိုေစာ္ကား ေသာလုပ္ရပ္မ်ဳိး မည္သူေတြက စတင္ ခဲ့ပါသလဲ။ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို မည္သူေတြက ေစာ္ကားၿပီး ႐ိုက္ပုတ္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ပါသလဲ။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ေရးကို စိုးရိမ္တႀကီး ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားသည္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ ပါဟု တုိက္တြန္း ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအဖို႔ ဘာမွ ထူးျခားမလာေပ။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိသည္ဆုိၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့လွ်င္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္ပဲြလို မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ အပစ္ခံရ၊ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ထဲအထည့္ခံေနရသည့္ ကာလတြင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ ေနၿပီဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေရး၊ မလွည့္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို ေရွ႕ေၾကာင္းသို႔ သြားေနသည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူလူထုကလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကေပ မည္။ လုပ္အားႏွင့္ လုပ္ခမမွ်တဘဲ အဖိအႏွိပ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္တုိက္ပဲြမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဦးပိုင္က သိမ္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူလိုသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာမ်ား ကို အစိုးရက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျဖ ရွင္းေပးျခင္းမရွိ။ လယ္သမားမ်ား ဘက္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိ။ ထုိသို႔ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမရွိသည့္ ေရွ႕ေၾကာင္းမသြားဘဲ ရွိေနေသာ အေနအထားတြင္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ဖုိ႔ ေျပာေနသူမ်ား၏ စကားမွာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္ ထူးျခားသည္ ဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားဖယ္ရွားလာ ျခင္းသာ ရွိသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ေရးခြင့္ရွိလာသည္သာ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ စနစ္ႀကီးထြားေနျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမဲြေတေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္မွာ တာရွည္ေနျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ သိသိသာသာ မထူးျခားေသာ တိုင္းျပည္ ၏ အေျခအေနကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္မွာ စိုးေနသူမ်ားအဖုိ႔ ရယ္စရာပင္ ေကာင္းလွေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မတည္ ၿငိမ္မႈကို ျပည္သူက ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ကသာ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ ၏။ ထုိသုိ႔မျဖစ္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ကို ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတုိင္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ ရွိေနပါသည္။

http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts