ၽၢင်ႁၢင်ႈၸၢင်ႈမီးေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉၵၢၼ်ပဵၼ်ေၽးေတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ • ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၸပ်းသၼ်ႇေထႇ (ပႃးတွင်ႉ)


 1. လိူတ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢမ်ႇမႃး
 2. လုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶႂ်ႈတူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ
 3. ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 4. ၵမ်းၵမ်းၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ
 5. တဝ်ႈၼူမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ေသ ယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
 6. ႁူဝ်ၼူမ်း ေတလမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ   • တွင်ႈႁူဝ်


 1. ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁူဝ်ၸီးႁၢဝ်ႉႁႅင်း
 2. တႃႇလၢႆး
 3. ၵႂ်ႈၸွမ်းၼႃႈ၊ ၸွမ်းမိုဝ်း
 4. ၵွင်ႇေၵႃႈၼၵ်း • တွၼ်ႈတူဝ်


 1. ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 2. ၸႂ်သၼ်ႇ
 3. မိူဝ်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ ( ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ)
 4. ၼၢဝ်သၼ်ႇ
 • ပွတ်းတႂ်ႈ


 1. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ လုပ်ႇၵုမ်ႇၵူၼ်ႈႄလႈ တွင်ႉၸဵပ်းၶဵင်ႈၶႅင်
 2. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယွႆႉ(လႆ) ဢွၵ်ႇ
 3. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင်
 4. ယဵဝ်ႈမႆႈ၊ ယဵဝ်ႈၵႅၼ်း၊ ယဵဝ်ႈလႅင်
 5. ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၶူမ်းေသ မီးၼမ်ႉသႅဝ်မဵၼ်တူႇဢွၵ်ႇမႃး
 6. ၶိင်ႇမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး


မၢႆတွင်း
         ေမႃယႃၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိင်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈလူင်းမႃးတွမ်ႇလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ သင်ဝႃႈႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ် မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽး ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉေသဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႄၼေမႃယႃဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >>> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts