ၼမ်ႉၸႂ်တႆး​လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈသႅင်သိုၵ်း


 1. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ လိူဝ်​သေ​မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇ​မေႃသင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈတႃႇ ​တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး။
 2. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇ​မေႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေယိပ်းပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။
 3. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးႁၼ်​ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ်ထႅင်ႈ​ၵေႃႉၼိုင်လႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးလိူဝ်​သေႁဝ်းၵႆႉၵႆႉႁၼ်ယႃႉၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း​တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပႃးၸွမ်း။
 4. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ​တႄႉ​မေႃၵ​ဵင်ၸႂ်ၼႃႇ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်​ပႄႉပုၼ်ႈၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တူၺ်းၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်တုၵ်ႉၶမႃး ​မေႃၽွမ်ႉ​သေၸွႆႈၵၼ်။
 5. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်သင် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဝႃႈလၢႆလၢႆ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈလီ ဢဝ် ၵႆႉမီးၵၢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်​သေႁဵတ်းၵၢၼ်။
 6. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇႁူႉၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ် HR ပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ ၸတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃႈ။
 7. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇ​မေႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်​သေငိုၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေႁႃငိုၼ်း။
 8. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလီလိူဝ်​သေႁဝ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ႁၼ်တူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း လီလိူဝ်​သေပိူၼ်ႈ။
 9. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၽႂ်​မေႃလၢတ်ႈ ၽႂ်​မေႃၶဝ်ႈႁႃၶုၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း တိုၼ်းလႆႈပဵၼ်လီ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၽႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၽႂ်ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် ၽႂ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီ။
 10. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၵျိႃၵ်ႈပွႆး ၊ ၵျိႃၵ်ႈသႃႇ ၊ ၵျိႃၵ်ႈၼူင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီ​သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၵၢၼ်တုၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼူင်ႈၶူဝ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ​သေႁဵတ်းပွႆး။
 11. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇသုင် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ မီးမႃႇၼ​တေႃႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ ၶုၼ်ပႅင်းၵၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႅၵ်ႇၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်း။


      ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တႆးထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆးၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇ​မႄးမီးတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၶႃႈ​ၼႄး ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်မႃး တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ် 


Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts