ေပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS)


ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်


 ေပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
           ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈႄလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႄၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးေပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ - 
 1. ႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉေၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႇမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႈႄၶႄႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ ၵူႈမိူင်း မိူင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။


 ေပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ေပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းႄလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႄလႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။


 ေၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃ ေတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးေသ ၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts