လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃႄၽ

                 ပေႃးဝႃႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၵမ်ႉၼမ်ၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉလႆႈမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆ တေပဵၼ်လွၵ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဝႆႉၵေႃႈတေမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ၵမ်ႈၼမ် ၵႆၵႆၵႂႃႇႁၼ် ၼႂ်ၼၢင်းယိင်း ႑႐႐ ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်း
ဢၼ်မီးၽူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်မီးလုၵ်ႈၽႃၽႄ မီးလႆႈ ႁၼ်လႆႈ
သွင်သၢမ်ၵေႃႉၵူၺ်း။
ယွၼ်ႉၼၼ်
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄလႄႈဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄ တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄယူႇ။
  1.  ၵိၼ်ယႃႁၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈပၼ် ၸပ်း တွင်ႉ။ ၵိၼ်ယႃႁေႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပၼ်ပႃးတွင်ႉ။  ပေႃးဝႃႈပၼ်ၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႁေႉယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈမီးလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ ဝႃႈၼႆဝႆႉၶႃႈ။
  2.  ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူတ်းယွမ်။ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပၢႆးသၢႆႈၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႃႉႁၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၽႃၽႄလႆႈၼႆၶႃႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပီးသေ သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၽႃၽႄ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵိုတ်းလိုဝ်ပႅတ်ႈလွင်ႈတႃႇ တေလူတ်းႁႂ်ႈယွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
  3.  ၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇလႅင်ႁၢမ်ႉၼမ်။ ႁူဝ်ပၵ်းပိုၵ်ႉ။ ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၵၢတ်ႇၸုၼ်းဢူႉ။ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဝႃႈ sweet potato ၼၼ်ႉ။ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမီးလုၵ်ႈၽႃၽႄၶဝ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်လႅင်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  4.  ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၼ် ပေႃးလိတ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်။ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းပေႃးလိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ႔႐ ပိူဝ်းသိူၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
  5.  ႁႂ်ႈတိုၵ်းပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈပၼ်ၼမ်ၼမ်။သင်ဝႃႈၵိူတ်ႇမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃး ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တီႈပဵၼ်လႆႈသုတ်း ႁႂ်ႈမႄႈမၼ်း တိုၵ်း ပၼ် ၼမ်ႉၼူမ်းတီႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇ လႆႈထႅင်ႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  6. ဢသၢၵ်ႈ ပူၼ်ႉ ႔႕ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈ ၼႆၼၼ့် ယဝ်ႉ။လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈယုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢသၢၵ်ႈပူၼ်ႉ ႔႕ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇ တေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

      လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈႁူႉလႆႈယဝ်ႉ လွၵ်ႈလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶႃႈလႄႈ။ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
  • ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ


Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts