တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇပီႇ)ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထီႇပီႇ


            တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆၶၢတ်ႇလႆႈယူႇ တႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (6)လိူၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇဝီႇ) ၼႆႉ  ပဵၼ်ၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၵ်ႉထရီးယႃးေသ ေတၸၢင်ႈၸပ်းတိတ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇဝီႇ) ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်ေတၵႆႉပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ယူပ်ႈယွမ်း၊  ၵူၼ်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊  ၵူၼ်းပဵၼ်တပ်းၶႅင်၊  ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ၵူၼ်းၸပ်းလဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။


 • တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ၸပ်းၵၼ်လႆႈၼင်ႇႁိုဝ်?

                 တၢင်းပဵၼ် ေတတိတ်းၸပ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႆႈသုတ်ႇလူမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႇထရီးယႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းပွတ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၶဝ်ဢၢႆ ၶီႈၸၢမ်ႄလႈ  လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းေတၽူင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်း။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်ႇၺႃးလူမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ေတၸပ်းတိတ်းတၢင်းပဵၼ်။
                ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ  ၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ  သင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်းၸိုင် လိူဝ်ေသပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူႉယဝ်ႉ ယင်းပဵၼ်ၵူၼ်းႄၽႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်   ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈထီႇဝီႇ


 • ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ


 1.  ပဵၼ်ဢႆႁိုင်လိူဝ် (2)ဝူင်ႈ။
 2. ၼႃႈဢူၵ်းၸဵပ်း
 3. မိူဝ်ႈဢႆၼၼ်ႉ  မီးၶီႈတိူဝ်ႇေလႃးလိူတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး
 4. မိူဝ်ႈၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈ ေတမီးလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢိတ်း
 5. ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ယွမ်းလူင်း
 6. ဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ
 7. ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈယႅမ်ႉ
 8. ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း • လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးယွတ်းယႃ

                  ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ ၶၢဝ်းတၢင်း (6 - 8) လိူၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိတ်ယႃႈယႃယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးၵူၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းေသေၵႃႉေၵႃႉ တူၺ်းၸွမ်းႄလႈ ၾၢင်ႉသတီႉပၼ်တႃႇေသႇ။ ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။
                  ဝၢႆးေသ လႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃယဝ်ႉ (2)ဝူင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇေသ တႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းေတၵႂႃႇၸပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ ေၵႃႈလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ။  လိူဝ်ေသ ၵိၼ်ယႃႈယႃ ၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃသင်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ၊  ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းႄလႈ ၾၢင်ႉမိူဝ်ႈေတၵိၼ်ႁႂ်ႈမီးေၸႃႉၵၢင်ႄလႈ  မိူဝ်ႈေတဢႆႁႂ်ႈၸႂ်ႉၽႃႈတူမ်းပၵ်ႇ  ေတလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထီႇပီႇ


 • ေပႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်?


 1. သင်ဢၢၼ်းၶႂ်ႈ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းၸိုင် ႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ႄလႈ ၵိၼ်ႁႂ်ႈတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ။
 2. ေပႃးလႆႈၵိၼ်ယႃယဝ်ႉ ဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ေတသႃႇမႃး။ ဢႆႈေၵႃႈေတလူတ်းယွမ်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇေပၵိုတ်းၵိၼ်ယႃလႃးလႃး ေပႃးၵိၼ်ၵိၼ်ၵိုတ်းၵိုတ်း ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်တိုဝ်ယႃႈယႃ ဝၢႆးလိုၼ်းယႃႈယႃေတဢမ်ႇေပႉတၢင်းပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။
 3. လိူဝ်ေသ ၵိၼ်ယႃႈယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃသင်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လိူင်မၼ်း ၼိူဝ်ႉသတ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႄလႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃယူႇၼႆႉ  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵိတ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်းယႃႈ၊ လဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ ၸပ်းတိတ်းၵၼ်လႆႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ႄလႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ေတဢမ်ႇၵႂႃႇၸပ်းတိတ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈေတဢႆ၊ ေတၶီႈၸၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတူမ်းသူပ်း၊ တူမ်းၶူလင်ေသ ၸင်ႇဢၢႆ ၸင်ႇၶီႈၸၢမ်ႈ။
 5. ထူမ်ႇၶီႈတိူဝ်ႇ (ဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇ) လူင်းၼႂ်းၵွၵ်းဢၼ်မီးၽႃဢိုတ်းၼၼ်ႉ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

                    လုမ်းလႃးႁိူၼ်းေယး ႁႂ်ႈမီးလူမ်းၶဝ်ႈလူမ်းဢွၵ်ႇလီလီ။ ၵႆႉၵႆႉ လၢႆႈၶူဝ်းလဵင်း၊ ႁႂ်ႈၵႆႉဢဝ်ၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းႄလႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢွၵ်ႇတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၽွင်ႈ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇႁႂ်ႈၶႅင်ႁႅင်းတႃႇေသႇ၊  ထုၵ်ႇလီၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ (ဢဵၵ်ႉသေရး) ပွတ်ႇၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈေသ ေပႃးႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ထီႇဝီႇၼႆေၵႃႈ  ေတလႆႈယူတ်းယႃ မိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇပီႇ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ေတဢမ်ႇၵႂႃႇၸပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈေတၵိၼ်ၶဝ်ႈ ယႃေပလိုမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းေၸႃႉၵၢင် ( ဢမ်ဢဝ်ေၸႃဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵိၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းၽၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႇၽၵ်းဢၼ်ၵူၼ်းေၵႃႉၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ)။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • Credit: SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts