ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13.12.2019 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၼ်ႇပွတ်းပွတ်းေသ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵဵင်းမႆႇ လွႆသၵဵတ်း ဝတ်းၼွင်မူဝ် ( Doi Saket , Chaing Mai, Thailand ) ၼၼ်ႉ ယူႇၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ၶႂ်ႈငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တီႈ ပီႈၼုမ်ႇမိူင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် ၶူင်းၵၢၼ်သီး ၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SEA = Sustainable Education Aid) ႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ တီႈႁွင်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁႂ်ႈေပႃးမီးမႃးပၢႆးဝူၼ်ႉမႃး မႂ်ႇမႂ်ႇတႃႇေတၶိုၼ်းလူင်းမိုဝ်းမိူဝ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ။ ၵၢၼ်သင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ၵဝ်ႁူႉၵဝ်ေမႃၵဝ်ၶိုၵ်ႉၼႆၵူႈၶၢဝ်း  ေပႃးႁဝ်းမီးၸႂ်ဝႃႈ ၵဝ်ေမႃမူတ်းယဝ်ႉ ၵဝ်ႁူႉမူတ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢၢႆႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ေဢးေၵႃႈၼၼ်ႉ  တႃႇမၼ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းယၢပ်ႇႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ

         ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ  ၵဝ်ႁူႉၵဝ်ေမႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈေသပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပီႈၼုမ်ႇမိူင်း ပီႈလွၼ်ႉတႆး  ၶဝ်   ဢွၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇဢွၵ်ႇေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းတီႈ ၵၢၼ်လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈ မိူင်းထႆး တီႈဝတ်းၵွျင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵဵတ်း ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼၼ်ႉ  ေတပဵၼ်တႆးႄလႈ လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ေၵႃႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်လီေတႉ ေတႉ  တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ  ေတလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးပၵ်း မီးပိူင်လိူဝ်ေသၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းေတႉေတႉယဝ်ႉ။ တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13.12.2019 ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်လိူဝ် ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉၶဝ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်   ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းေမႇေဢႃးၸႃႇ ( Fertilizer ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပိူင်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ် လွႆသၵႅတ်း


  • ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်              

                                တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ေတမီးၸဝ်ႈသၢင်ႇတႆး ႁဝ်းၶဝ်လၢႆလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ေသ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းေတမီးယူႇ (172) ပႃးယူႇ၊  ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉေတမီး (14)ၶူးေသ ဢဝ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ တူင်ႉၼိုင်။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတႃႇၼိုင်ႈပႃး ၼိုင်ႈတႃ လႆႈၵိၼ် ၼိုင်ႈပႃး (18)ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး (လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅပ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈ) ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႈၼိုင်ႈပႃးလႆႈ မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈပႃးလႆႈ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းမိူၼ်ၼင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃး ေတလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ် ၽိုၵ်ႈသွမ်ေၵႃႈေတလႆႈႁဵၼ်းပႃးႁဵတ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃးၼႆႉ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽိုၵ်ႈတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶၢဝ်းပွတ်း ၼိုင်ႈပႃးလႆႈၼိုင်ႈတူၼ်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ( For Example ) ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃး လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်တႅမ်ႈပႃႉၸွမ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ် တႃႇတူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇတၢႆေၵႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇပႃးၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းလႃးပၼ်မၼ်း။


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ

               ေပႃးဝႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်ႈသွမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ  မူၵ်ႈမႅဝ်း (Virus) ေတၵဝ်းတူၼ်ႈၽၵ်းတူၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ေတႁဵတ်းဝႆႉ ၼမ်ႉၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅဝ်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၼမ်ႉႁိူင်ႇၾႆးၽိုတ်းေသ ႁဵတ်းၼမ်ႉယႃႈၶႃၸိူဝ်ႉမႅဝ်း။


တီႈလဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ် 

                 တႃႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇေတလီ ေတၶႅမ်ႉႄလႈ ေတဢမ်ႇတၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးမီးႁႅင်း လိၼ်ႁႅင်းၽုၼ်ႇလီၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵဵတ်းၼႆႉ  ၶႃႈလႆႈႁၼ်ၶဝ် လဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢၢင်ႇ လူင်ေသ  ဢဝ်ၶီႈတိူၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ  ၶိုၼ်းႁဵတ်းၽုၼ်ႇေသ ၸႂ်ႉပၼ်တီႈႁႅင်းတူၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေတလႆႈႁၼ် ဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းႄတႉႄတႉ။ တိူၵ်ႈလိူၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢဝ်တိူၵ်ႈလိူၼ် မိူၼ်ၼင်မိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈထႅင်ႈ မၼ်းေတမီးထႅင်ႈၸိူဝ်ႉ မႅဝ်းတိူၵ်ႈလိူၼ် မၼ်းထႅင်ႈ မဵဝ်းၼိုင်ႈဝႆႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ လႆႈငိၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသပ်းလႅင်းႄၼၵႂႃႇ။


တီႈလဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ်

               ေပႃးမႃးတူၺ်း တူၼ်ႈၽၵ်းၵၢတ်ႇ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ တူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဝႂ်မၼ်းေပႃးၶဵဝ်ႄလႈ  ေပႃးလမ်လူင်ဝႆႉၵႂႃႇၵူႈတူၼ်ႈတူၼ်ႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၵၢတ်ႇေၵႃႈ ၽုၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉေၵႃႈ   ႁဵတ်းၵိၼ်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ငိုၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် ၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ထိုင်တီႈေပႃးဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဝတ်ႉ ၵွျင်းမႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။


တီႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇၵိၼ်ၸွမ်းဝူင်ႈ

         ၽၵ်းၵၢတ်ႇေၵႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸွမ်းၵူႈဝူင်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတီႈလိၼ်ၵႂၢင်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်တီႈယူႇၼမ် ၽုၵ်ႇၼႂ်း ဢွမ်ေသ   ေပႃးလဵင်ႉၵၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ်တၢင်းဝတ်ႉ ယူႇ။ တႃႇၼမ်ႉေတဢမ်ႇေပႃးမူတ်း ၵႂႃႇၼမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပဵၼ်လၢႆလၢႆၸၼ်ႉေသ ၽုၵ်ႇသွမ်ၵႂႃႇယူႇ။


တီႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇ


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵဵမ်သူမ်ႈ (Strawberry)

            ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈေၵႃႈ တႃႇေတၵဵပ်းႁွမ်လႆႈငိုၼ်းႄလႈ ေတေပႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယး ၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈပဵၼ် ဝႃႇသၼႃႇ ၶႃႈ ဝႆႉၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇႄလႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။


ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ


  • ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ ဝတ်းၼွင်မူဝ်

                        ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၾႆးၾႃႉတီႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း သႅင်လႅတ်ႇ ( Solar ) လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းမူတ်းေတမီး (30)ၶႅပ်းေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ( Direct Current ) လုၵ်ႉတီႈ သႅင်လႅတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးေသ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈ ဝႅတ်ႇ ( Battery ) သင်ေသလုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ သႅင်လႅတ်ႈ (30)ၶႅပ်းၼႆႉ  ႁႅင်းၾႆးမၼ်းေတ ဢွၵ်ႇ (7890 W ) ေသ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း တီႈဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၼမ်သုတ်းမၼ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ (2000 W )။


ၸၢၵ်ႈထိင်းၾႆး သႅင်လႅတ်ႇ

                 တီႈဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼႆႉ  ေတမီးၶိူင်ႈလူမ်းၵတ်း ( Air Conditioner ) (25) လုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ၵမ်းလဵဝ် (25) လုၵ်ႈေၵႃႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းလိူဝ်ဝႆႉၼႆယူႇ။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝတ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၾႃႉ သႅင်လႅတ်ႇၼႆႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊  ယဝ်ႉၶွမ်းတီႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတမီးယူႇ (49)လုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၵၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ် ေတပဵၼ်ၶွမ်းတင်ႈ လၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွမ်းၵဵမ်မိုဝ်း ( Laptop ) ေသလုၵ်ႈ ၾႆးေၵႃႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ႄပႉထႅင်ႈၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


တီႈၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၶွမ်း

           ၵႃႈၶၢၼ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇေတႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁူင်းသႅင်လႅတ်ႇၶဝ်ၼႆႉ  လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶူးၽူႈ ၵွၼ်းဝတ်ႉၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇၸမ်ၸမ် (300000B) ၼႆယူႇ။ ယဝ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ႄၼထႅင်ႈဝႃႈ သႅင်လႅတ်ႇ  ၼႆႉေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ (25)ပီႊ ေတေဢႇသုတ်းၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၶူးၶိုၼ်း လၢတ်ႈႄၼထႅင်ႈဝႃႈ သင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႂ်ႈသႂ်ႇပႃး ဝႅတ်ႇ (Battery) ထႅင်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေတတူၵ်းငိုၼ်းၼမ် ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇေၵႃႈ မၼ်းႄပႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။


သႅင်လႅတ်ႇ (30)ၶႅပ်း 

          ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်းႄတႉႄတႉ  ၵၢၼ်သိုဝ်ႉဝႅတ်ႇ ေသၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းလႆႈ မူတ်းငိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ေတမီး ႁွင်ႈၶွမ်း၊ ႁွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ႁွင်ႈလႂ်ႁွင်ႈၼၼ်ႉ ေတသႂ်ႇပႃး ၶိူင်ႈလူမ်းၵတ်ႉ၊ မီးတူင်ႈၵတ်ႉ၊ ၸႂ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ၊ မီးထီးဝီး၊ မီးႁွင်ႈလွႆးသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ မီးႁွင်ႈႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း၊ မီးႁွင်ႈလုမ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ သႅင်လႅတ်ႇ (30)ၶႅပ်းၼႆႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၾႆးလႆႈမူတ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶူးလၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇၶဝ် ပၢႆလိူဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ၼႆလူးၵွၼ်ယဝ်ႉ။ လိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၶူးၵွႆႄမး ၶႂ်ႈယဝ်ႉၸုမ်းႁဝ်းထႅင်ႈဝႃႈေသ  သင်လွႆတႆးလႅင်းသူ ႁူင်းႁဵၼ်းသူ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသူ ၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵဝ်ေတႉ ၵဝ်တိုၼ်းေတပၼ် ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ သူၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵွၼ်ႇဢိူဝ်ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ  ႁႃး  ႁႃး ႁႃး ။ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ မႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ  ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီသူၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼွင်မူဝ် သပ်ႉလႅင်းႄၼ လွင်ႈၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ

          ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးေသ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼွင်မူဝ် ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ေၵႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီလႆႈ ၊  ဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း မီးၸႂ်ယၢဝ်း ေသၸွမ်းသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈ ၶူးႁဝ်း ယူႇလီၵတ်ႉယဵၼ်ႇႄလႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ်သင်ႇၶတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵၼ်းတီႈဝတ်ႉၼွင် မူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢဝ်းေသၵမ်းၶႃႈ။  ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းထိုင်တီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်သီး ( SEA ) ပီႈၼုမ်ႇမိူင်းႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ေတဢွၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႇႄလႈ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵႅတ်း ၼၼ်ႉႄတႉႄတႉယူႇၶႃႈ။ သင်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး မီးၵႂႃႇတီႈၽိတ်းၼမ်ေၵႃႈ  ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်းတီႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်း ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts