ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း (RCSS)ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း


        မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  မၼ်းၵၢၼ်လၵ်းၼၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းလီဝႆႉယူႇ -

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊  ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇႄၶ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ
 • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
 • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ။
 • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶေရသီႇ။
 • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
 • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
 • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်ႈယဵၼ်။

ေပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်း NRPC

ေပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇႄၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။


ေပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။


ေပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

1 comment:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts