ပၢင်ၵုမ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 - 25.10.2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႈ ၸိုင်ႈထႆး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( Child Rights)  ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵျႃီႇၼီႇဝႃႇေၶႃး (GenevaCall) ႄလႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး


  • ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ     

             လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃးၶဝ် ေတမႃးသွၼ်ပၼ် ၊  ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႄလႈ  ၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ေၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းေတႉေတႉယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး

        ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇ ၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး ( GenevaCall ) ၶဝ်  ေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး (6)ေၵႃႉ ၊  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 7)ေၵႃႉ  ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး (13)ေၵႃႉ။


  • လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ (RCSS)

              ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တူင်ႉၼိူင် ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။  ၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ေတလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈ ( Staffs) တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈေၶႃႈေၶႃႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတပဵၼ် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း (ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ) ႄလႈ  ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ (ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ)။
           ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း ( Facebook Page ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ( Loi Tai Leng School) ၊ (Page) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ (ၶူးသႅင်သိုၵ်း) ေၵႃႉတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။
          ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း  ( Website and Line ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ  ၽၢႆႇဢၢႆႈထီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပႃး။
       

ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းေသ တွၼ်ႈတႃႇေတၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။
>>> (ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ (5)ဝၼ်း ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) <<<

  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts