သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် (9)လွၵ်းမၢႆတွင်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း • သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်ၸႂ်

 1. ယႃႇေပဢဝ်ၽႃႉဝၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႉငႅၼ်ႈေတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ  ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 3. သင်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၵႆ ႁွတ်ႈဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ တူင်ႉတၵ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 4. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ပဝ်ႉမၢႆတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းၵူႈၶၢဝ်း။
 5. ၶတ်းၸႂ်ပႅတ်ႈ ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႆႉထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative။
 6. သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ဢၼ်ေတပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း တႃႇႁဝ်း ေတၶိုၼ်ႈၼႃႈ။
 7. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ  လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ  တႃႇေသႇ။
 8. ယႃႇေပဝႆႉၸႂ် ၸင်ႈပႅင်းၵူၼ်းႁဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ။
 9. မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးေၵႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ "ၵဝ်တိုၼ်းေတ ႄၵႈၶႆ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ" ၼႆၵူႈၶၢဝ်း။


          ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႂ်းမီးလွင်ႈၸႂ်တုၵ်ႉ ၸႂ်သုၵ်ႉေသတႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မႂ်းတိုၼ်းေတ မီးလွင်ႈသိူဝ်းသႃၸႂ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ  သင်မႂ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉႄမး တၢင်းၽိတ်းတီႈယုၵ်ႈယွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းႁႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts