လၢႆးလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ
ၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

     ႄမႈပႃးတွင်ႉၼႆႉ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇေသႇၸိုင် ေတဢမ်ႇေပႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝၢႆးလင်။ ၵွပ်ႈလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီတႃႇေသႇႄလႈ ေတႁူႉ လွင်ႈဢၼ်ေတၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယူႇ။


 • ေတႁဵတ်းႁိုဝ်လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ


 1. ေတလႆႈယူႇႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ႇ
 2. ေတလႆႈၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 3. ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႁႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃႉတွင်ႉ ( Folic Acid (FA) Ferrous Sulphate (FS) ၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 4. ေတလႆႈဝႆႉသတီႉ ယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း၊ ယွင်ႈၼၵ်းၼႃႇၽႅဝ်။
 5. ေတလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈယႃ၊ ႁူင်းယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵူႈပွၵ်ႈ။

ေၶႃႈၾၢင်ႉ
       သင်ဝႃႈ ႄမႈပႃးတွင်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆၸိုင် ပၢႆးယူႇလီ ေတဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈေသ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးၶႅင်ႁႅင်းလီ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင် ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈႄလႈ လုၵ်ႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။


 • ဢႁႃႇရဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်း

            ၼႂ်းၵႃႈဢႃႇႁႃႇရႃႇတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ သႅၼ်းပႃႈတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း
 2. ၸၵ်းၶူမ်ၼၢမ်
 3. ၶႆႇၵႆႇ
 4. ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 5. ၼိူဝ်ႉတူဝ်သတ်း (မူ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း)
 6. တပ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 7. ၼမ်ႉၼူမ်း
 8. မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

 • လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ

                 လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ၼၼ် ၸၢင်ႈေတႁဵတ်း ႁႂ်ႈလူႉႁၢႆတၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။
             ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉေတႃႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ေၽးေတႃႇ ႄမႈပႃးတွင်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ _

 1. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈမႃး ၼမ်လိူဝ် (5)ေၵႃႉ။
 2. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈေၵႃႉၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်ႈတၢႆၼႂ်းတွင်ႉဢမ်ႇၼၼ် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇႁိုင်ေသ လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ။
 3. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ေၵႃႉလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇယၢပ်ႇၼႃႇ။
 4. ႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွမ်ၼႃႇၽႅဝ် ( ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇထိုင် 45 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ ပူၼ်ႉလိူဝ်ေသ 80 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ)။
 5. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈေဢႇ ၽိူၵ်ႇလိူင်ေသႁႅင်းဢူၼ်ႈဝႆႉ။
 6. မီးတၢင်းပဵၼ် မွင်ေၶႃႈ၊ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်တႂ်၊ ယၢမ်ႈၽႃႇတွင်ႉေသ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမႃး။           

              သင်ဝႃႈၼၢင်းယိင်း မီးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ေသေၶႃႈေၶႃႈၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽး မိူဝ်ႈၽွင်းပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

1 comment:

 1. ငိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ။

  ReplyDelete

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts