ပၢင်ႁူပ်းထူပ်း တႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶူးသႅင်သိုၵ်းႄလႈ တႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.01.2020 ၶႃႈႁဝ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ႁူပ်းထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ် တၢင်းတႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မိူၼ်ၼင် တႅၼ်းၽွၼ်းမိူင်းယူႇႄၵႇ ၊ ၽၢႆႇၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၊ NGO ၊ တႅၼ်းၽွၼ်းႄၵႇၼင်တၼ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ 
                    တီႈလႆႈႁူပ်းထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ငိၼ်းၸူမ်းတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ႁဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် တီႈလႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းေသ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ ယဝ်ႉေၵႃႈငိၼ်းၸူမ်းထႅင်ႈတီႈ ပီႈႁွပ်ႇၶမ်း (ၽူႈမၢႆလူင်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း) တီႈလႆႈ ဢွၼ်ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း တႅၼ်းၽွၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈတူၺ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ။


  • လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

                တီႈတႅၼ်းၽွၼ်းယူႇႄၵႇၶဝ် လႆႈမႃးထၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈၶႃႈႁဝ်းႄတႉ ေတပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးသင်လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ေၵႃႈ လူဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ တီႈၶႃႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ 1) လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း 2) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း 3) ၵႃႈၸ်ႂႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလုၵ်ႈဢွၼ် ၽ်ႂဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း 4) လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇ။

                    တီႈၶဝ်သူၼ်ၸ်ႂလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ေပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႈ ႁဵတ်းသင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်းပၢႆႈသိူဝ် လုၵ်ႉၼ်ႂးမိူင်းမႃး သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈႁၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇလႃႇၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁူႉပွင်ၸ်ႂႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵတ်ႉယဵၼ် ယဝ်ႉဢမ်ႇမီးေၽးသိုၵ်းသိူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ေသ ေပႃးမီးေၶႃႈလႆႈၸ်ႂလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၵတ်ႉယဵၼ်မႃး ယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ထိုင် လႆႈေၶႃႈမုၼ်းၽိတ်းမႃးတၢင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူင်ႇပၼ် ၶဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။


Group Photo


ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း


ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း


ၶႅၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

 
                    ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် မႃးတီႈၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၶဝ်ၶ်ႂႈမႃးႁူပ်းထူပ်းတၢင်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၶ်ႂႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼႆယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇေပႉၵိၼ်လူလၢႆႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈလႆႈမိူဝ်းေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸ်ႂႈမၼ်းမိူဝ်း ႄလႈ မၼ်းတိုၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီမႃးယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။

                    မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈေၶႃႈမုၼ်းၽိတ်းမႃးတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢႆလၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူင်ႇေၶႃႈမုၼ်းသင်ေၵႃႈ ၶဝ်ၵူၺ်းလႆႈ လွင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ေတလႆႈလူင်းထတ်း တူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ေတႉမီးေတႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ်ၼႆ ေသ ၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ေၶႃႈမုၼ်းလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသင်မႃးႄတႉႄတႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႆႈ ၶၢမ်ႇလႆႈတၢႆ လႆႈၶၢမ်ႇၺႃးၵၢၼ်ႉၸၼ်လူ လၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်း လၢႆသူမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ။
                ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းေၵႃႈ ေတၸၢင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၶိုၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ေတၸၢင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်မႃးယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။

 


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts