ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်                    ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉ ၸ်ႂႄတႉႄတႉ မီးႄၸႇတၼႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈေသႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 1) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈသိူဝ်း  2) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈၸ်ႂသိူဝ်းလီ  3) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈၵတ်းယဵၼ်  4) ႁဝ်းေၵႃႈေတ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း သုၵ်ႉၸ်ႂၼမ်သင်    ယွၼ်ႉၼၼ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸ်ႂလီလီ မီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈႄလႈ ဝႆႉၸ်ႂႄၸႇတၼႃႇလီလီၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

  • ၵၢၼ်ငၢၼ်း

                    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ ( 01 August 2020) ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် (သႅင်သိုၵ်း)  ၊  ၶူးလၢဝ်သႅင်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉ ၊ ၶႃးေၵႃႉ တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးႁဵတ်း တီႈလိုဝ်ႈတီႈၼင်လဵၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီတူၺ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီယူႇ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးမီးတီႈလူလိၵ်ႈဢွၼ်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ပူၵ်းတင်ႈႁဵတ်း သႃႇလႃး ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃမႆႉ


ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ


  • ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                     ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸ်ႂႉႁဵတ်းႄလႈႁဵတ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းပႃး   မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈ ပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ  သႃႇလႃးၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆၵႂႃႇယူႇ။

                    ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇ ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်   ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈ ေပႃးဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း  ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်း ၶ်ႂႈသၢင်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။

                    သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်သၢင်ႈဝႆႉ ႁ်ႂႈပဵၼ်မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉၼ်ႂး Website ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈမႃး သၢမ်ႇမႃးမႅၼ်း ႄၼ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သင်ၶႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ေတလႆႈယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းေၵႃႈ ႁူႉၵႃႈေတလႆႈယူႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးပီႊၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ပီႊၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇလႆႈၵႂႃႇ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းထႅင်ႈတၢင်ႇၼႃႈတီႈ တၢင်ႇတီႈေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်လႆႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပူၵ်းပွင်မႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းမီးမၢႆတွင်းၼႆေသ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇၶႃႈ။ၽွင်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၸတ်းႄၽၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း


ၽွင်းမိူဝ်ႈႄတၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ႁူဝ်ၼႃႈသီ ၸၢႆးေၵျႃႇ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃ ၶႃးေၵႃႉ


ေတႃႉမႆႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


                    ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးမီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတပဵၼ်မႃး လႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၼႃႇဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်လူင်မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼင်ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ လၢတ်ႈယူႇၵူၺ်းေတႉ ေတၸၢင်ႇၼၢၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇ  သင်ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်း လီေတႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႉ လုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းေၼတၢင်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                    ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းယႃႇေပႁဵတ်းၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းယဝ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼမ်ႉတွၼ်း Result မၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇလီလူဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉပႃးၸွမ်းယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၶ်ႂႈလႆႈၵႂၢမ်းႁ်ႂႈပိူၼ်ႈယွင်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈလီဢမ်ႇၸ်ႂႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင် ၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

            ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉလွင်ႈတၢင်း မုင်ႈမွင်းၶိုၼ်းသင် တီႈၽ်ႂေသေၵႃႉေၵႃႉႄလႈ ေသပွၵ်ႈပွၵ်ႈ။ ၵၢၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်း မီးၼမ်ႉၸ်ႂေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉၸ်ႂၵတ်းယဵၼ်ႄလႈ ၼမ်ႉၸ်ႂ ေၵျႃႇသိူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။

            ႁဵတ်းသႃႇလႃးၼႆႉ  ၸဵမ်သတ်းၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ် ၽီ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈတိုၼ်းေတ ၶဝ်ႈမႃးယူႇႁူမ်ႈငဝ်းမၼ်း ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁ်ႂႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸ်ႂဝႃႈ ပဵင်းေပႃးၸ်ႂယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈဝႆႉပၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁွႆးမိုဝ်းႁဝ်းေတ ၸပ်းဝႆႉ မိူဝ်းၼႃႈႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈယူႇ။


  • ယႃႇေပၶၢင်း

            

                    ႁိုဝ်ႉတၢၼ်ႇလ်ႂေၵႃႈယႃႇေပၶၢင်းလႃးလႃး ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇလၢႆလၢႆေသ ႁ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇ မႃးမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽ်ႂ  ေပႃးၶ်ႂႈမၢၵ်ႇမီး ေပႃး ၶ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁႅင်းႁႅင်းလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇ ေပမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ေတလႆႈယူႇသႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႃးလႃး။

                    မၢင်ႇပွၵ်ႈ ႁၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈယွၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈႄၼသူၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူင်းၵူၼ်း တိုၵ်ႉေတႄတႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈလတ်းၽၢတ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၾႆး ပဵၼ်ၼၢမ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇမီးတီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈဝႆႉပၼ်ႁဝ်းေသေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽိုၵ်းတုၵ်ႉၶဝႆႉၼမ်ၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇ ေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ လူဝ်ႇေမႃၵူဝ်ဢိုပ်းၵူၺ်း။
                တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈယူႇသႃႇ ၵတ်းယဵၼ်လႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ယွၼ်ႉႁဝ်းယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉတူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃႁၵ်ႉပႃးပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် မီးလၢႆလၢႆ သႃႇလၢႆလၢႆ သမ်ႉပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈသင် ဝၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈေသၵႂႃႇပႅတ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။


" ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁ်ႂႈပဵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂ

ယႃႇေပပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈၸ်ႂႉယဝ်ႉၸၢင်ႇႁဵတ်း

ယႃႇဢဝ်ဢႃႇၼႃႇေသယူႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁ်ႂႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂေသၵုမ်းၵူၺ်း "

                မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ် တီႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts