တီႈမၢႆတွင်း ၸူဝ်ႈပၢၼ်


တီႈမၢႆတွင်း ၸူဝ်ႈပၢၼ်

            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06.09.2020 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈ ၵႂႃႇဢွၵ်ႇေလႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇတီႈ မိူင်းပိူၼ်ႈ တီႈမိူင်းထႆးႄလႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်း ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်  မွၵ်ႇႁွမ်  တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ 

           မိူင်းထႆးၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်မိူင်းၼိုင်ႈေသ  ပဵၼ်တီႈဢွၵ်ႇေလႇၸၼ်ၸ်ႂၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ဝႆႉပႃးမိူင်းၼိုင်ႈၼႆ ေၵႃႈေတဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ၵဝ်ႇ ၊  မိူင်းထႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၵူႈတီႈတီႈ ၸိူဝ်းမႃးေလႇေၵႃႈမီး ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႈမီး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈမီး ၸိူဝ်းမႃးႁႃလူင်းထုၼ်း ၵၢၼ်ၶွမ်ႇမၼီႇေၵႃႈမီး လႆႈဝႃႈမီးၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈႄလႈ ေပႃးၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလူင်ဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။


တီႈ PATTAYA မိူင်းထႆး

                    မိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ေတဢွၼ်ၵၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈငိုၼ်းထႆးႄလႈ ငိုၼ်းဢေမႇရိၵၼ်ႇ ေတႃႇလႃႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လၢၼ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယ်ႂႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလိုၼ်းလင် ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယ်ႂႇၶဝ်ၸိူဝ်းၵႆႉမႃးၼင် ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ေၵႃႇၽီႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတတႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈပႃးဝႆႉၵမ်ႉ လဵဝ် ၸ်ႂႉတိုဝ်းယိပ်းငိုၼ်းေတႃႇလႃႇလႆႈၵူၺ်းၼႆပႃးထႅင်ႈယူႇ။


တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် DHURAKIJ PUNDITႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈေၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း DHURAKIJၽၵ်းတူလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် DHURAKIJ

                    ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ယွၼ်ႉသင်မိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႃႇၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးလႆႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁူႉလီယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (DPU DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY) ၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ ယိင်းမွၵ်ႇႁွမ် ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၸုမ်ႈ ေသ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

မီးတီႈလွင်ႈၸၼ်ၸ်ႂ


            ေပႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ ေပႃးယူႇတီႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႃႈေသတူၺ်းႁၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမိူင်း ပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႁူင်းႁဵၼ်းေသဢိတ်း မၼ်း ၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၼင် သူၼ်မွၵ်ႇ သူၼ်တီႈေလႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ တူၺ်းၵႂႃႇတၢင်းလ်ႂေၵႃႈ ႁၼ်တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇ ေပႃးၶဵဝ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼ်ႂးႁွင်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈတၢင်း မၼ်းၵူၺ်း ၸ်ႂေပႃးၵတ်ႉယဵၼ်လူင်ဝႆႉေသ ေပႃးမီးၸ်ႂေပႃးၶ်ႂႈမႃးႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးယူႇေသႇေသႇယဝ်ႉ  ၼႆႉယဝ်ႉ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈလွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶ်ႂႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။


တီႈၼ်ႂးဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် (DPU)


တီႈၼ်ႂးဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် (DPU)

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (DPU) ၼႆႉ  ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢွၵ်ႇႁႅင်းေၵႃႈလႆႈ ေပႃးထိုင်မႃး (16)မူင်းၵႂႃႊၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵူႈသဵၼ်းသဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပႃးၸ်ႂဢွၵ်ႇႁႅင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵႃႈၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ ၶီႇလႅင် ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉလႅတ်ႈပႆႇလဵၼ်ႈ ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉမႃးလဵၼ်ႈႁႅင်းၸိမ်ႇ (Gym) ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉမႃးၸၼ်ေၶႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်းၶဝ် ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉၶဝ်မႃးပဵၼ်ၸုမ်းေသ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵဵပ်းယုၵ်ႉယႃႉ လိုမ်ႇလႆႇၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်  ေတလႆႈဝႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးၵၢၼ်ၽ်ႂမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။
                    ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လူဝ်ႇၸ်ႂႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶဝ်ေၵႃႈ ပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းေသ ဢဝ်တီႈလ်ႂၶိုၼ်းေမႃဢဝ်ဝႆႉၶိုၼ်းတီႈၼၼ်ႉ။
  •  ဢဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼမ်


                ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (DPU) တီႈၶႃႈလႆႈၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၾၢင်ႈႁၢင်ႈ ႄလႈ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ (DPU) ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဝႆႉဝႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၊ ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ႁၼ်မီးေၸႈႁၼ်မီးယုၵ်ႉယၵ်ႉ ေၵႃႈဢွၼ် ၵၼ်ဝႆႉၸ်ႂဝႃႈ ေၸႈၼိုင်ႈေၸႈၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႇတုမ်ႉတိုဝ်း တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ သေလႇၼႃႈတႃ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆေသ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းပႅတ်ႈၽဵဝ်ႇပႅတ်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉယူႇ။
                    တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ သင်မႆႈမႃး သင်လဵၼ်ႈႁိုဝ်ႉမႃးၼႆေၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉမီးသုၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈၼ်ႂးႁွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် (Public Room) ၼၼ်ႉၵူႈေၵႃႉ ၼ်ႂးႁွင်ႈလိုဝ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ေတဝႆႉပၼ်တၢင်ႇၼင် ၊ ၽိုၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၊ ႁူဝ်သႂၢင်းၾႆးၽူင်းႄလႈ ၶွမ်း ယဝ်ႉၼ်ႂးႁွင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉမီးဝႆႉပၼ်ပႃးထႅင်ႈ ဢွမ်လုမ်းၵတ်း (Air Con ) ေသ တႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးၼင်လိုဝ်ႈၼ်ႂးႁွင်ႈၼၼ်ႉ ေပႃးေတဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ သမ်ႉဝႆႉပၼ်ပႃးထႅင်ႈ Wifi ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈေသ။


တီႈၼ်ႂးႁွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼမ် (Public Room)

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (DPU) ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ၵူၼ်းေၵႃႉဢၼ်ၵႂႃႇသူၼ်ႇၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႇႁွမ် ၼၼ်ႉႄတႉ မၼ်းသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇတီႈၶႃႈႄတႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လင်ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇ ၼမ်မၼ်းေတၵဵဝ်ႇၶွင်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၺ်းၼႆယူႇ။ ယိင်းမွၵ်ႇႁွမ် ၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ (DPU) ၼႆႉေသ လႆႈဝႆႉၸုမ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီး (IBA - International Business Admination) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (DPU) ၼႆႉဝႆႉယူႇ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts