ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပၢတ်ႈထီႉ - ၼိုင်ႈ ပီႊ (2020 - 2021)ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင် လွႆတႆးလႅင်း

                    ပီႊၼ်ႂး ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ - 19 ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ မၼ်းေၵႃႈ မႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းဝႆႉႄတႉႄႉတယူႇ။
                    ၼ်ႂးပီႊၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 01.07.2020 ေသ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ (15)ဝၼ်းၼႆႉႄတႉ လႆႈၸတ်ႈႁဵတ်း Orientation ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမိူဝ်းၼ်ႂႈမိူင်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်း ေတပွၵ်ႈမႃးတူၵ်းလိုၼ်းႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ Orientation ၵႂႃႇယူႇ။
  • ႁူဝ်ေၶႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
        1) ပၵ်းပိူင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း
        2) ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်
        3) ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ
        4) Mark လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း
        5) ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း
ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထီႉ 01 - 06.07.2020 ၼႆႉ လႆႈ ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ႄတႇၸၼ်ႉ (4)ၶိုၼ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉ(9) လႆႈၶဝ်ႈၼ်ႂး ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈေသ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈပီႊပီႊ ပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးႄလႈ မၼ်းေၵႃႈပဵၼ်လွင်ႈမ်ႂႇမ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ပၼ်ၶဝ်ဝူၼ်ႉ ပၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈ ပၼ်ၶဝ်ပူၵ်းပွင် ပၼ်ၶဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႅမ်ႈၸၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ။


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


                    ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07 - 16.07.2020 သမ်ႉလႆႈသပ်းလႅင်းႄၼၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈယူႇ မိူၼ်ၼင်
                        1) ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆပၢႆးဝူၼ်ႉႄလႈ တူၼ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်
                        2) ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                        3) ပၵ်းပိူင်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း
                        4) ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်
                        5) ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈၵႃႈႁိုဝ်
                        6) Team Building


ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈၶွင်ႉၶၢမ်ႇၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း

  • ၼ်ႂး (11)ႁူဝ်ေၶႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း (16)ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးဢၼ်မႃးဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ
                            1) ၶူးသႅင်သိုၵ်း     (ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်)
                            2) ၶူးၶမ်းပူႉ        (ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်)
                            3) ၶူးဢွင်ႇသႃႇ    (ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇ ဢိင်းၵိတ်ႉ)
                            4) ၶူးလၢဝ်လႅင်း    (ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ)

  • ဝၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပၢတ်ႈထီႉ - သွင်

            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် Orientation ၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီးယူႇလၢႆလၢႆ လွင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ (2019 - 2020) ၶူး မၼ်းမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းသင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း လူဝ်ႇပူၵ်း ပွင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်း ေတၶ်ႂႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း မီးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ပဵၼ်သင်ဝႆႉယူႇ  ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃး ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းၼ်ႂး ပၢတ်ႈထီႉ - သွင် ၼႆႉေသ ေတလႆႈႁၼ်မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းမႃးႄတႉႄတႉယူႇ။

                    ၶၢဝ်းတၢင်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း ပီႊ (2020 - 2021) ၼၼ်ႉ  ႁဝ်းၶ်ႂႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႄလႈ ၶၢမ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်ေသ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူင်ႉၼႆႉ လႆႈမႃးပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။


ၵၢၼ်ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း (SWAT)ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းေသ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်း

                    ေတလႆႈဝႃႈ မၼ်းမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီေတႉေတႉ  ၵၢၼ်ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၶူးမၼ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်ေၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတၢင်းၼမ် ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶ်ႂႈမီးၼပ်ႉၵတ်ႉၶႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁႃဢွၵ်ႇၵၼ် ႄလႈ မီးၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆလႅၵ်ႈလၢႆတၢင်းႁူႉၵၼ် ၸွမ်းတၢင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈယၢပ်ႇယူႇ။

 


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                    တီႈဢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈပၼ်ႁႃမႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလၢတ်ႈႄၼ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸုမ်းၽ်ႂၸုမ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီဝႆႉႄတႉႄတႉ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈ ၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ ပၵ်းပိူင် ၵၢၼ်သွၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ မႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼႆေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  ပၵ်းပိူင်ေတႉမီးဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၸွင်ႇသမ်ႉေတထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇႁႃႉ ၼႆေၵႃႈ ပဵၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇဢွၼ်ႇဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။

  • ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆေသ

            ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆေသ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ် မႃးသ်ႂႇၸ်ႂသုၼ်ၸ်ႂၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁဵတ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈ မၢင်ေၵႃႉ တၢင်းၶ်ႂႈၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသၶူးသွၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႈလူးၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇၵၼ်တီႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶ်ႂႈပဵၼ်သင် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင် ၶ်ႂႈႁဵၼ်းၽၢႆႇလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈႄလႈ လွင်ႈယ်ႂႇတီႈသုတ်းယဝ်ႉ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပႃးၸ်ႂၼၼ်ႉ သွၼ်ၵႂႃႇယူႇေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၵူၺ်း။ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶ်ႂႈသႂၢင်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီေမႃလၢတ်ႈ ေမႃၸတ်း ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ေမႃသွၼ်ႁ်ႂႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးၸ်ႂ သ်ႂႇၸ်ႂမႃးၼိူဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ၽ်ႂပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူးၽ်ႂၶူးမၼ်းၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (16)ဝၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ မီးလွင်ႈပွင်လႅင်းၼိူဝ်ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ။ 


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts