ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူးသႅင်သိုၵ်း


                    ၶႃႈႁဝ်းသႅင်သိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 14.12.2019 ေသ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၽႃႇသႃပၢႆးၼပ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် တၢင်း လတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ဝၢႆးေသၶႃႈႁဝ်း လႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းေတမႃးတၢမ်းဝၢင်းေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ပဵၼ်လၵ်းလူင်ၼႆႉ ေတမီးယူႇ (6) ႁူဝ်ေၶႃႈ ၼ်ႂးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (6) ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ

   1. ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
   2. ထိင်းသိမ်းသႃႇၽႃႇဝ
   3. ႁ်ႂႈေမႃႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်
   4. ႁ်ႂႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ
   5. ႁ်ႂႈမီးတၢင်းႁူႉပဵင်းပိူၼ်ႈ
   6. ၵၢၼ်ၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်


 • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇႁ်ႂႈမၼ်းမိူၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸ်ႂႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေပႃးေတၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ဝူၼ်ႉမီးၽႅၼ်ဝႆႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ေတပူၵ်းပွင်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ တူဝ်ယၢင်မၼ်း ၽုၵ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႈ ၊ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၊ ႁဵတ်းတီႈ လဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ သူၼ်မွၵ်ႇ ၊ သႃလႃး (ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်) ၊ တီႈလူလိၵ်ႈ ၸွမ်းငဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၊ တင်ႈပၢႆႉေၶႃႈႁၢမ်ႈ ၊ တင်ႈပၢႆႉၸီႉႄၼတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈလႆႈႁၼ် ယၢမ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၵၼ်ပႃးယူႇ။

 • ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် 

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29.06.2020 ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးမ်ႂႇ မိူဝ်ႈၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 25 - 27.06.2020 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈေတမီးယူႇ (611)ေၵႃႉ 

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သမ်ႉ ေတမီးယူႇ (32)ေၵႃႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉေတမီး (2)ေၵႃႉ သႅင်သိုၵ်း(ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၷႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၶူးၶမ်းပူႉ ။ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆေၵႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။ 
            ၼ်ႂးပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ေယးၵႃႈ ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ _19 ေသႄလႈ လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ် ယူႇ။ ၼ်ႂးဝၼ်းပိုတ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁူပ်း ထူပ်းၺႃးၵၼ်တၢင်းေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈမိူၼ် ၵၼ်ပႃးၵႂႃႇယူႇ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတမီးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ (3)လင် 1) ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်   2) ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်   3) ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်းၼႆၵႂႃႇယူႇ။ သင်ၼ်ႂး (3) ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ေတမီး (1000)ပၢႆပၢႆယူႇ။

 • ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                    ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶ်ႂႈပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉႄလႈ မိူၼ်ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်း လိၵ်ႈဢမ်ႇၸ်ႂႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးပႃး ၊ ဢမ်ႇမီးၾၢင်ႈႁၢင်ႈမိူၼ်ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ၊ ၽူႈၵုမ်းထိင်းမၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် သူၼ်ၸ်ႂၵၢၼ်လူလိၵ်ႈႄလႈ ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ၊  ပႃးေၵႃႈဢမ်ႇႁႃ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း Update ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ပပ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ေၵႃႈၶႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ယ်ႂႇမႃးႄတႉႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုတ်းႄလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမူတ်းၶႃႈ ဝၢႆးေသပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းမႃးၼႆႉ သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းၸွမ်းၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶႃႈေၵႃႈပႃးၸ်ႂဝႃႇသၼႃႇ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈၼိုင်ႈ မိူၼ် ၵၼ်တီႈၶႃႈႁဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  တီႈဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈတီႈ တီႈလ်ႂေၵႃႈလီယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ မီးတီႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈၸၢင်ႇၶဝ်ႈႁႃ ၸွမ်းယွၼ်းလူၶၢမ်ႇပပ်ႉၵဝ်ႇပပ်ႉဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးဝႆႉၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယူႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးပၼ်ပပ်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇေတႁႃသိုပ်ႉပပ်ႉမႃးေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ႄလႈ ၶႃႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉၸ်ႂၶဝ်ၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉေတႉေတႉယူႇၶႃႈ။


 • တင်ႈဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi)

                    ၵၢပ်ႈပၢၼ်တႃႇလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၢႆႇထီႇ (IT) ၼႆၶႃႈႄလႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းေပႃးေတႁူႉၶိုတ်းတၢၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸ်ႂ တၢင်ႇပၼ်ပႃး ဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးပီႊသွၼ် လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉၵူၺ်း ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးတမ်းပၵ်းပိူင်မၼ်းေသ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ ဢဝ်ၽူင်းမႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းလႆႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ေတႉ ဢၼ်ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၶႃႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၶႃႈႁဝ်းတီႈဢၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢဝ်ၽူင်းမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ် ၵူၺ်းၶႃႈသမ်ႉ မုင်ႈႁၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈဝႆႉထႅင်ႈ (10)ပီႊဝႆႉလူင်ၼႃႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈယဵၼ်ႉၸ်ႂေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇပၼ်တီႈၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၢႆႇထီႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေဢႇဢၢႆႇ (AI) ေတထိုင်မႃးယဝ်ႉၼႆ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉပွင်ၸ်ႂပႃးေၵႃႈ ေတပဵၼ်လႆႈယူႇ။
ဝၢႆးၾႆး ႁူင်းႁဵၼ်း


 • ယွၼ်ႉသင်လႆႈတင်ႈဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi)

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ေပႃႈၽၢၼ်ႄမႈမႃး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ငိုၼ်းေပႃးေတဢမ်ႇသဵင်ႈၸွမ်းၵႃႈ Internet ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေသ လႆႈၶတ်းၸ်ႂပွႆႇပၼ် Wifi တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (24)ၸူဝ်ႈမွင်းၵႂႃႇယူႇ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ေတတင်ႈဝႆႉပၼ် ဝၢႆးၾႆး သွင်ၶိူင်ႈ ေတပဵၼ် Loi Tai Leng School ႄလႈ LTL Teachers တႃႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢၢၼ်ႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း  တႃႇၶူးသွၼ်ႁဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ဝၢႆးၾႆး လႆႈၵူႈႁွင်ႈ ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸ်ႂ ေတႃႇပၼ် Wifi ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ သင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇပၼ် ဝၢႆးၾႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႃႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်း Internet ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးသဵင်ႈၼမ်သင်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ Automatic ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေၵႃႈ ၵုမ်းထိင်းပႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၽူင်းၶဝ်လႆႈၵူႈၶိူင်ႈၶိူင်ႈပႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။


 • ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ် မႃးဝႆႉပဵၼ်လၵ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ သ်ႂႇၸ်ႂမႃးဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇေတၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽွင်းတိုဝ်ႉငၢႆႈၸဵပ်းငၢႆႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈသင်ႄတႉႄတႉႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈသ်ႂႇၸ်ႂမႃး ႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ တီးႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ တီႈႄဢႇသုတ်းမၼ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ လႆႈၶတ်းၸ်ႂသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းလဵင်ႉၶဝ်ႈမုၼ်းၾိင်းထုင်းတႆးႄလႈ လဵင်ႉၼမ်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ပႃးၸွမ်းယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts