ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ"ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ" 

                  ေပႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၼႆ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈၽ်ႂၽ်ႂ ေၵႃႈေတဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ေၵႃႉထူၼ်ႈသၢမ် လုၵ်ႈလုင်းၸၢင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ႄလႈ ႄမႈပႃႈၸၢင်းၶွင်ႇ ။  ၸဝ်ၵၢၼ်းယွတ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇ ႁၼ်ၼႃႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1963 ၼ်ႂးလိူၼ် March ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွျင်းႁိၼ်ႄႁႈ ၊  ဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ေၸႊဝဵင်းေၵးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၸိုဝ်ႈေတႉႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးႁၢၼ်ႇၸဵင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

                    မိူဝ်ႈ 1969 ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈမိူင်းယၢႆး 1981 ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ (4) တီႈငဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ 1982 ေတႃႇထိုင် 1984 ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢဝ်ဝႆႉၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ႄတႇၽိုၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝွၵ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈယ်ႂႇေသပိူၼ်ႈႄတႉပဵၼ် သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႈတႃႇသဵင်ၵွင် ဢၼ်ပႃးၼ်ႂးၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇ မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 1981 ၼၼ်ႉေသ  ဝၢႆးလိုၼ်းမႃးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၽူႈေမႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး ၶိုၼ်း ဢဝ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။


ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ (SSNA)

               မိူဝ်ႈ 1982 ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼ်ႂးေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းၶဝ်ေသ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉတၢင်းမ်ႂႇ ။ ထိုင်မႃး 1984 ၶဝ်ႈႁၢပ်ႈထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉထီႊဢႃႊေဢႊ (TRA) တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပၢင်မ်ႂႇသုင် ပဵင်းလူင်။ ၼ်ႂး လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵွၼ်းေၶႃႈ ႄလႈ ပပ်ႉၸိူင်းလႅဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ တႅမ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ပီႊ 1995 ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈႄလႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈၸၢင်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ဢႅမ်ႊထီႊေဢႊ (MTA) ေသ  ႄတႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႅတ်ႉသ်ဢႅတ်ႉသ်ဢႅၼ်ႊေဢႊ (SSNA)။ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၽူႈၵုမ်းထတ်း  ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိုင်ႈတႆး  ေသ  တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇ။
                မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁၢပ်ႉထၢမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼ်ႂးတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝႆႉယူႇ။  ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ၼႆႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၶၢႆးသိမ်ႇ ႄၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႆႉယူႇ။


ေၶႃႈမုၼ်း


  • သႅင်သို်ၵ်း
  • ေၶႃႈမုၼ်း _ တၢင်းမွင်းႁူဝ်ၸ်ႂ (ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ)

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts