ပၢင်ၵုမ်ႇႁူင်းသဝ်း ၼ်ႂးပီႊ 2015 - 2017

 


ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း သႅင်သိုၵ်း ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

                       ၸွမ်းၼင်ပိူင်ၵၢၼ်ႁူင်းသဝ်းႁဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉ ၼၼ်ႉေသ သွင်ဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ႄလႈ ၶူးၵုမ်းမၼ်းၵူႈလိူၼ်လိူၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ႄတႇၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႈထၢမ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် 2020 မီးၵႂႃႇ ၶၢဝ်း တၢင်း (5)ပီႊယဝ်ႉ။ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈႄတႉ ပိူၼ်ႈေတဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢသွင်ႇ ၼႆယူႇ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတမီးႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး (292) ေၵႃႉ  ႁူဝ်းၵူၼ်းယိင်း (110)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းမီး (402)ေၵႃႉ  ၵႃႈၸ်ႂႉ ၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လွင်ႈယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄတႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇမူတ်းဝႆႉယူႇ။


ႁူဝ်မူႇႁူင်းသဝ်းၸၢႆး မၢႆ - 5 ယုမ်ႉမိူင်း


ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးၸၢႆးၾူႈ ပီႊ 2017


ၽူႈမၢႆႁူင်းသဝ်းၸၢႆး ၸၢႆးေလႃးၵိင်ႇ


သိူဝ်တႆးႄလႈ ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း သႅင်သိုၵ်း


ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း သႅင်သိုၵ်း


ၽူႈမၢႆလူင် ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ေၼႃႇလႅင်း


ၽူႈမၢႆႁူင်းသဝ်းယိင်း ႄလႈ ႁူဝ်မုၵ်ႉ ႁူင်းသဝ်းယိင်း


ၶူးလၢဝ်သႅင် ႄလႈ ၶူးသႅင်ၸႅတ်ႈ

                   တႃႇေတထတ်းႁူႉလွင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ယဝ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင် လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼ်ႂးပၢင်ၵုမ်ႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ တီႈလူဝ်ႇႄမးတီႈလူဝ်ႇ ပူၵ်းပွင်ၵူႈတီႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈပႃး။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈပဵၼ်ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်း ၸၢႆးယိင်း ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (2)ပီႊပၢႆ (6)လိူၼ် ၊  လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼ်ႂးလိူၼ် (7) ဝၼ်းထီႉ 06 ေတႃႇထိုင် ၼ်ႂးပီႊ 2017 ၵႂႃႇယူႇ  ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လႆႈလဵပ်ႈႁူႉလွင်ႈၵူၼ်းလွင်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ။

                   ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ေတပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼ်ႂးမိူင်းလီလီႄလႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ် ေပႃႈႄမႈတၢႆဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတလႆႈဝႃႈ ၶူးသွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေပႃႈႄမႈၶဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉဝႆႉယဝ်ႉ။


ၶူးသႅင်ႁၢၼ် ႄလႈ ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးၸၢႆးၾူႈ (2016)

              တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်းႁဝ်း လုၵ်ႈလၢင်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေပႃး ေတဢမ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸ်ႂပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေၵႃႇ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီးတီႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်ႈလိၼ်ႄလႈ ၼ်ႂးမိူင်းလူင် ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈဝႆႉယူႇ။

             ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႈၶိူဝ်းၵဝ်ၶိူဝ်းမ်ႂး ဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁ်ႂႈမီးၸ်ႂၸင်းပႅင်းေတႃႇၽ်ႂ သွၼ်ပၼ်ၶဝ် ႁ်ႂႈႁူႉလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇ လွင်ႈၸ်ႂႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ႁူႉပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆယူႇ။


ႁူဝ်မူ ၸၢႆးၼၼ်တႃႉ မၢႆ - 1


ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း


ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတပဵၼ်ႁႅင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇေပလၢတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ႁဝ်း ေတလႆႈႁူႉ ေတလႆႈမုင်ႈႁၼ်ပႃးတၢင်းၼႃႈ ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းပႃးၸွမ်း ၵၼ်ယူႇ။ ( တီႈမၢႆတွင်း လွင်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃး ပွတ်းပွတ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (2)ပီႊ ပၢႆ (8) လိူၼ် )။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts