လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႃႈပပ်ႉ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ


           တႃႇေတပဵၼ်မႃး ပပ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈၶတ်းၸ်ႂလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶူၼ်ႉႁႃဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းၵူႈတီႈတီႈ လႆႈဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၶႃႈႁဝ်းၵမ်ၽွင်ႈေသ တႅမ်ႈမၢႆတွင်းသ်ႂႇဝႆႉပႃး ၽွင်ႈယူႇ မၢင်ႁူဝ်ေၶႃႈ မၢင်ဢၼ်သမ်ႉ ေတပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၶ်ႂႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ထုၵ်ႇလီယူႇ ထုၵ်ႇလီတမ်းတူဝ် ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူင်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈသ်ႂႇပႃးၸွမ်းယူႇ။ ဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈႄတႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၼ်ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈၼ်ႂးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေသ ၶိုတ်းတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼ်ႂး ပပ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယူႇ  သင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမႃး လႆႈပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၵူၼ်း တၢင်းၼမ်မႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႄဝႈ ထုၵ်ႇလီတမ်းတူဝ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

           ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင် လၢတ်ႈႄၼ ၶႆႈႄၼ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်မႃးဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပိုၼ်းဝၼ်းလင် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈႄတႉ မီးႄတႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶဝ်ေတဢမ်ႇႁူႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူၼ်ႉႁႃပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆလၢႆ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸ်ႂမိူၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈပိူၼ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈႄၼ ဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼ ဢမ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ် ပပ်ႉမၢႆတွင်းဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမႃးလူၼ်ႈမ်ႂႇႁဝ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၶ်ႂႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉပႃးၼႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လႆႈႁႃယၢပ်ႇႄတႉႄတႉ သင်ႁႃလႆႈမႃးေၵႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽိတ်းဢိတ်းဢိတ်းပႃး ၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။

 

ပပ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ

              ပပ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ယုမ်ႇယၢမ်ၼပ်ႉထိုင်ဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းေတမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ် လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် ၊ လၢႆးၸ်ႂႉၵူၼ်း HR ၊ လၢႆးပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ (Motivation) လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း ၊ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ လၢႆးတႅမ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၊ လၢႆးထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။ ပပ်ႉ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မၢႆ - 3 ဢမ်ႇၼၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း - 3 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈ မၢႆ - 1 လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင် တူဝ်ၵဝ်ႇ ေၵႃႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ၶၢႆလီဝႆႉႄတႉႄတႉ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇ ပပ်ႉမၢႆ - 1 ၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ (7000) ပပ်ႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉယူႇ ပပ်ႉ မၢႆ - 2 ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး ၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ် ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ၶၢႆလီဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ယၢမ်ႈလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမီး ၵႂႃႇ (4000) ပပ်ႉယဝ်ႉ ။ ပပ်ႉလိုၼ်း သုတ်း ယၢမ်းလဵဝ် မၢႆ - 3 ၼႆႉႄတႉ ပဵၼ် ပပ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မီး 2000 ပပ်ႉေသ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသမ်ႉပဵၼ် ယိင်းသႅင်သူၺ်ႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်း ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းေတမီးၼွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ႄတႉႄတႉ။

               လိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်ႈသုင်ေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  လိၵ်ႈလၢႆးတႆးေတၶိုတ်းၵၢပ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်းၵၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶဝ်ႄလႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း သင်ဢမ်ႇမီးၽူႈလူလိၵ်ႈေၵႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈေၵႃႈေတဢမ်ႇမီး သင်ဢမ်ႇမီးၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈေၵႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ေၵႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးမႃး လိၵ်ႈလၢႆးၽ်ႂမၼ်း ၽ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်းၼမ်ေၵႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။ 

               သင်ၶႆႈပၼ်ႁႅင်း သိုဝ်ႉလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၼႆၸိုင်ႈ သင်ႇသိုဝ်ႉလူဢၢၼ်ႇလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ

 • လၢၼ်ႉတႆးလႅင်း (ဝဵင်းမူႇႄၸႈ)
 • လၢၼ်ႉသၢႆဝၼ်းလႅင်း (ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ)
 • လၢၼ်ႉ ဝူင်းဝၼ်း (ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)
 • လၢၼ်ႉ ပဝ်းႁွမ် (ဝဵင်းပၢင်လူင်)
 • လၢၼ်ႉ သဵင်ၵွင်တႆး (ဝဵင်းတႃႈၶီႇလဵၵ်း)
 • လၢၼ်ႉ ၵွၼ်းၶမ်း (ဝဵင်းသီေပႃႉ)
 • ၼၢင်းၶမ်းလူႇ (မိူင်းထႆး - Phone: 0920207414)
 • ၸၢႆးသၢမ်လၢဝ်ႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း)

                လိူဝ်ေသလၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်းၸွႆႈသင်ႇေသ ပိုၼ်ႄၽၶၢႆပၼ် ႁႅင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီးၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄလႈ ၶွပ်ႇၸ်ႂထိုင်ၵူႈလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

                ယုမ်ႇယၢမ်ႈၼပ်ႉထိုင် ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ႄလႈ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈတီႈတီႈယူႇ ၶႃႈ တီႈလႆႈမီးလွင်ႈတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ ပၼ်ႁႅင်းလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၼင်ႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈေပႃးေတဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႈ ၵူႈ ေၵႃႉေၵႃႉယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

2 comments:

 1. ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉၶ

  ReplyDelete
 2. ပၼ်ႁႅင်းယူႇၶႃႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉယဝ်ႈၶႃႈ

  ReplyDelete

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts