တီႈလႆႈပူၵ်းပွင်မႃး ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (2015 - 2017)ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း သႅင်သိုၵ်း

 

                  ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ပီႊ (2015 - 2017) တီႈလႆႈပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ တီႈလႆႈပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶ်ႂႈယွၼ်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈယွၼ်ႉ ၶႃႈေၵႃႉလဵဝ် မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈေၵႃႉလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း သင်ဝႃႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (2015 - 2017) ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ၶႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈတူၵ်းႁၢႆဝႆႉပႃးၸိုဝ်ႈၽ်ႂေၵႃႈလီ ၶႅၼ်းေတႃႇ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းေသၵမ်း။

                    တီႈမၢႆတွင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃး ၼ်ႂးပီႊ (2015 - 2017) ၶၢဝ်းယၢမ်း လႆႈပဵၼ်ၶူးၵုမ်းလႅင်းမႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃးလွႆ


တင်ႈထႅင်ႉၼမ်ႉၵိၼ် တီႈႁူင်းသဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်း


ေၵႃႇသၢင်ႈ တီႈဝႆႉထႅင်ႉၼမ်ႉ


ေၵႃႇသၢင်ႈတီႈဝႆႉ ထႅင်ႉၼမ်ႉ


ထႅင်ႉၼမ်ႉၸႅတ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်


ေၵႃႇသၢင်ႈ တီႈတၢမ်းသႅင်လႅတ်ႇ


ေၵႃႇသၢင်ႈ တီႈတၢမ်းသႅင်လႅတ်ႈ

                    တီႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၽွင်းယၢမ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ၼ်ႂးပီႊ (2015 - 2017 )။

  • တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး                                  
                    1)     လဵင်ႉမူ
                    2)     လဵင်ႉပႃ
                    3)     လဵင်ႉၵႆႇ
                    4)     တင်ႈသႅင်လႅတ်ႇ
                    5)    ႁဵတ်းၾၢႆၼမ်ႉ
                    6)    ႁဵတ်းၾၢႆၼမ်ႉ တႃၶွၵ်ႈ
                    7)    ေၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းယိင်း (1)လင်
                    8)    ေၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းၸၢႆး (2)လင်
                    9)    သိူဝ်ႇတၢင်းလူင်း ႁူင်းသဝ်းၶူးသွၼ်
                    10)    ၽိုၵ်ႇၶဝ်ႈ ၼႃးလွႆ
                    11)    ႁဵတ်းႁွင်ႈသူမ်ႈ (18) ႁွင်ႈ
                    12)    ေၵႃႇသၢင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်
                    13)    ႄမးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း
                    14)    ၶူတ်းလုၵ်းၼွင်ပႃ
                    15)    ၶူတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆး မၢႆ - 7
                    16)    ေတႃႇၼမ်ႉ ၼ်ႂးႁူၺ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း
                    17)    ၽိုၵ်ႈၽၢၵ်း
                    18)     ႄမးၵုမ်းလုမ်းလႃး လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ေတေၵႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆး မၢႆ - 7ေၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းယိင်း မၢႆ - 3ၺွပ်းပႃ (3) လိူၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းၸၢႆးလဵင်ႉဝႆႉေတႃႉလွတ်ႈၼမ်ႉလူင်း ၼ်ႂးႁူၺ်ႈ တႃႇေတႃႇၼမ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်း ႁူၺ်ႈၼမ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ထိုင်ၼိူဝ်လွႆ ႁူင်းႁဵၼ်းၵၢၼ်လဵင်ႉမူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းၸၢႆးၸၢႆးသီႇႁႃႉ ႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉမၼ်းၶူးသႅင်ထီးႄလႈ သႅင်သိုၵ်းၾၢင်ႈႁၢင်ႈ ႁူင်းသဝ်းယိင်း မၢႆ - 3ႁွင်ႈသူမ်ႈ(10)ႁွင်ႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးတီႈလဵင်ႉၵႆႇၾၢႆႇၼွင်ၼမ်ႉ တႃႈၶွၵ်ႈႄမးၵုမ်းၶိုၼ်း ၾၢႆႇဢၼ်လူႉၵွႆႄမးလင်ၶႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈထႅင်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၶူးသၢႆမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းBattery ၼ်ႂးႁွင်ႈသႅင်လႅတ်ႇႁွင်ႈသႅင်လႅတ်ႇတီႈထႅင်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၽွင်းယၢမ်း ေၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းၸၢႆး မၢႆ - 6ၽွင်းယၢမ်း ေၵႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆး မၢႆ - 7ၶူးသႅင်ၸႅတ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၽွင်းယၢမ်းဢွၼ်ၵၼ် ၶုတ်းၼွင်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽွင်းယၢမ်းၶုတ်းၼွင်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၶူးသႅင်ထီး တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းၸၢင်ႈလုၼ်ႇၼမ်ႉၽွင်းယၢမ်းေၵႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းသဝ်းယိင်း မၢႆ - 3ၶူးသႅင်သိုၵ်း ထတ်းၼမ်ႉ


                        တီႈလႆႈပူၵ်းပွင်မႃး ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (2015 - 2017) တီႈမၢႆတွင်းပွတ်းပွတ်း ဢၼ်တူၵ်းႁၢႆႇဝႆႉ ေၵႃႈေတမီးဝႆႉတၢင်းၼမ်ယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈေသတႃႉေၵႃႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႆႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈေပႃးမီးဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝႆႉၼႆႄလႈ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်မႃး တၢင်ႇသိမ်းဝႆႉၶိုၼ်းၼ်ႂး Website သုၼ်တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉဝႆႉၶိုၼ်းယူႇ။
                        ဝၼ်းၼိုင်ႈ သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသတီႈတီႈၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေပႃးေတ မီးတီႈမၢႆတွင်း လႆႈၶိုၼ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးဝႆႉ ပႃႇလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈလီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉထုၵ်ႇလီ ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ ၽ်ႂမၼ်းယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸၼ်ၶိုၼ်းတၢင်း လင်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်ေၵႃႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းလီတီႈသုတ်းႄလႈ ယႃႇေပႁဵတ်းပူၼ်ႉဝူၺ်ႈပူၼ်ႉၵၢမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႇလႆႈတၢင်း လွင်ႈၼႅင်ၸ်ႂၶိုၼ်းယူႇ။
  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts