ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်းၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း


                    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယွတ်ႈလႅင်းၼႆႉ ႄတႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈႄလႈ ၶၢႆႉတမ်းတီႈယူႇၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်း မႃးၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 19.08.2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ၼႆႉေတမီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းဝႆႉယူႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ၼႆႉမီးဝႆႉ ၼ်ႂးပိူင်ၶွတ်ႈၽွၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ၵၢင် ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။

                   ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်းၼႆႉ  1) ယွၼ်ႉဢဝ်ၵုင်ႈဢဝ်မုင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁ်ႂႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း မီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၸၢင်ႇလႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယွတ်ႈၼႆယူႇ  လႅင်းၼႆႉသမ်ႉ ၶ်ႂႈမၢႆဢဝ် ထိုင်ၸိုဝ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းေသ ၸၢင်ႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဝႃႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယွတ်ႈလႅင်းၼႆၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း  ၼႆႉဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပိုတ်ႇမႃး ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃး ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းပႃးၸွမ်းယူႇ။


ပပ်ႉၼ်ႂး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ


ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း


ပပ်ႉၼ်ႂး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းမူတ်းေတ မီးယူႇ (2)မိုၼ်ပၢႆႇပၢႆႇေသ ေတပဵၼ်ၽႃႇသႃလိၵ်ႈတႆး ၊ လိၵ်ႈထႆး ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႄလႈ လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်း ပႃးၸွမ်းယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း သင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တိုၼ်းေတပဵၼ်မိူင်းၵူၼ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ တိုၼ်းေတပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  မီးၽၵ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း သင်ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈေၵႃႈ မၼ်းႁိုဝ်ေတမီးႁႅင်းယူႇၵႂႃႇ လႆႈႁိုင်ယဝ်ႉလႃႇ။
             

  • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း

                    သင်ဝႃႈၽူႈလ်ႂ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ  သင်မီးပပ်ႉလႆႈလူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈထႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လူမႃးပၼ်တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၼႆႉ လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။ မၢင်ေၵႃႉမၢင်ၸဝ်ႈ ေတလူဢၢၼ်ႇလူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉေတၶၢႆ ၵိၼ်သမ်ႉဢမ်ႇတၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပ်ႂႉမွင်းပပ်ႉၶွင်ၵဝ်ႇတၢင်းႁူႉ တီႈသူၶဝ်ၸဝ်ႈယူႇ။ ပပ်ႉသင်မီးဝႆႉၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဢၢၼ်ႇေၵႃႉလဵဝ်ေၵႃႈ ႁဝ်းေတႁူႉေၵႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေပႃးေတႁူႉၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇႄၽ လူမႅၼ်ႈယိူင်ႈပၼ်တီႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။  • သႅင်သိုၵ်း 

(ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 

ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ၵၢင် လွႆတႆးလႅင်း)

  • www.saisengserkc.om

Share:

1 comment:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts