ႁွင်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈ ေလႇၸွမ်း ႄမႈႁွင်ႈသွၼ်            မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ  29.04.2018 လႆႈႁွင်ႉ ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ၵႂႃႇေလႇ ဝႆႈြၽႃးတီႈၸွမ်း မူိင်းထႆး တီႈႄမႈ ႁွင်ႈသွၼ် ၊ ႁ်ႂႈၶဝ်ၸဝ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ ႄလႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ။ သၽဝႃႉ ၼမ်ႉၸ်ႂ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႆႉ ေပႃးၶဝ်မီး ဢယုႉ မွၵ်ႈ 40 ပၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸုိင်ႈ ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶဝ်ၶႆႈႁႃေလႇ ၶဝ်ၶႆႈႁႃဝႆႈြၽႃး  ၊ ၶႆႈပိုတ်ႇဢူၵ်း ပိုတ်ႇၸ်ႂၶဝ် ၊ ၶႆႈယူႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ ၸွမ်းလုၵ်ႈၶဝ်လၢင်းၶဝ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။
                  ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၸူဝ်ႈႁဝ်း တုိၵ်ႉမီး တုိၼ်ႉတၢင်း ယူႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁ်ႂႈေမႃ
ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ႁဝ်းၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း။
သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼုိင်ႈ သင်ၶဝ် ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ဢိူဝ်း ၶႆႈယူႇၸွမ်းၶဝ် ၶႆႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ် ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်လႆႈယဝ်ႉ။
         ၵွပ်ႈမူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29.04.2018 ၼႆႉပဵၼ်
ဝၼ်းလိုဝ်ႈ ၶႃႈႄလႈ ၶႆႈႁွင်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ပႃး ၵႂႃႇႁႃေလႇ ႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႆႈြၽႃး ၸွမ်း ႄမႈႁွင်ႈသွၼ် ။
                လႆႈဝႃႈ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ဢၼ်ၼုိင်ႈယူႇၶႃႈ။

                                           ဢဝ်တၢင်းၵိၼ် ဢွႆႇပႃ

                                              မၢႆတွင်း တီႈထၢမ်ႈပႃ

                                               မၢႆတွင်း တီႈထၢမ်ႈဝူး

                ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈလီ ေတမီးလွင်ႈမၢႆတွင်း လွင်ႈပိုၼ်း ၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ေတဢမ်ႇထိင် ၊  လိူဝ်ေသဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတလႆႈတႅမ်ႈ ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လီလီၸႃႉၸႃႉၵူၼ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈေတႉ တီႈမၢႆတွင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတမီးၸွမ်း ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ၼမ်ေသပိူၼ်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၶႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈယူႇၸွမ်း ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ေသပွၵ်ႈ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ေပႃးတၢၼ်း ၵုမ်ႇလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ႄလႈ ၸူဝ်ႈၶႃႈမီး ၶၢဝ်းယၢမ်း ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၶတ်း ပၼ်တၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ တီႈၵူၼ်းထဝ်ႈယူႇၶႃႈ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts