ႁဵတ်းၵၢၼ်လီတီႈႁူိၼ်း

                           မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26.04.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 07:12AM ပဵၼ်ဝၼ်းလီ ႁဵတ်းလူႇ တၼ်း ၵပ်ႈသွမ်း တီႈႁိူၼ်း ။
    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်ႈ ၼုိင်ႈပီ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်း ပွႆးလူႇတၼ်း တီႈႁိူၼ်း။ မီးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၼ်းၸွမ်း ႄလႈ ၶူးႁူင်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈ 45 ေၵႃႉ ၊ ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း 5 ပႃးတီႈ 
           ၶဵပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူး          ႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်း ( ၶူးသႅင်သိုၵ်း ) ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။
                  ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၾိင်ႈထုင်း ပုထ ႁဝ်းတႃႇၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                                      မိူဝ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈၶူးၶဝ် ၸႂႃႉၶဝ်ႈမႃး တီႈႁိူၼ်း

                                        ႁၢင်ႈ - ၸဝ်ႈသၢင်ႇ သွင်ပႃး ႄလႈ ပူႇၵွျၢင်း
     
                                             ႁၢင်ႈ - ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း
                                       
                                                   ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ - 3

                                                     ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                               ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                               ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                              ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                  ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 
                                                    ၵူၼ်းတီႈ ၼ်ႂးပွၵ်ႉ

                                                 ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                                                    ၵူၼ်းတီႈ ၼ်ႂးပွၵ်ႉ

                                                  ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ


ၶဵပ်းႁၢင်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မူိဝ်ႈဝၼ်း ႁဵတ်းလူႇတၼ်း တီႈႁိူၼ်း ၊ မင်ႇၵလႃႇ ႁိူၼ်း တီႈၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်း။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။

ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy ) 
ShanStateDefenceArmy

 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts