ႄၼးတူဝ်း NATO ပဵၼ်ၸုမ်းသင် ?                   ႄၼးတူဝ်း ( NATO ) ၼႆႉ 28 ၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1949 ၸုိင်ႈမူိင်းဢၼ်ႁူမ်ႈေၵႃႇတင်ႈ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉမီး ဢင်းၵိတ်း ဢေမႇရိၵၼ်ႇ ၾရင်သဵတ်ႇ ၶႅၼ်းၼႃးတႃး ပႅဝ်ႇၵျီႇယမ်ႇ တႅၼ်းမၢၵ်ႇ ဢႆးလႅၼ်း ဢီႇတႃႇလီႇ လၵ်းၸႅမ်းပိူၵ်ႇ ေၼးတိူဝ်းလႅၼ်း ေၼႃးေဝး ႄလႈ ေပႃႇတူႇၵူဝ်ႇ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးဝၢႆးလင်ၵူၺ်း။

The North Atlantic Treaty Organization ၼႆႉပဵၼ်ၸုိဝ်ႈတဵမ် ၶွင်ေၼးတူဝ်း မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈၸုမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢႅတ်ႉလႅၼ်းတိၵ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ”  ၸုမ်းၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ( ၵျီႇဢူဝ်ႇ ) ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင် ေၼးတူဝ်း ( NATO ) ၼႆႉ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်ႇေၶ ပ်ႂႉပႃးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႄလႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၸုိင်ႈမူိင်း ၸူိဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ေတဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မူိင်း ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼင်ႇၵၼ်ေသ ႄၵႈၶႆတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼ်ႂးၸုမ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆဝႃႇ           ထႅင်ႈလွင်ႈၼုိင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးေတၸၢင်ႈၶဵင်ႇတဝ်ႉ ႁႅင်းသုိၵ်းၵၼ် တင်းၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇပီႇယႅတ်ႉ ဢၼ်ၸ်ႂႉပိူင်သူဝ်ႇသျိူဝ်ႇလိတ်ႉ ( Union Of The Soviet Socialist Republics: USSR ) ၽွင်းငမ်း ဝၢႆးသုိၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈထိ 2 ႄလႈ ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ဢဝ်လၢႆးသုိၵ်းယဵၼ် ( The Cold War ) ႁၢင်ႈသုိၵ်းေတႃႇၵၼ် မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်မူိင်းေၵႃႈလီ တၢင်းၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉႁ်ႂႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ေတၶတ်းၸ်ႂဢဝ်ၵၢၼ်မူိင်းၼမ်းၼႃႈေသ ဢုပ်ႇၵုမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ   သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၵၢၼ်မူိင်းႄၵႈၶႆဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ေတၸ်ႂႉလၢႆးသုိၵ်းႄၵႈၶႆၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၸုမ်းေၼးတူဝ်းၼႆႉ တႅၵ်ႇလႅင်းတႅတ်ႈေတႃးလီဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။                                     လုၵ်ႈၸုမ်း ေၼးတူဝ်း ( 28 ) ၸုိင်ႈမူိင်း


       1. Albania ( 2009 )  ဢႅဝ်ႇပႃးၼီးယႃး
 1. Belgium ( 1949 )  ပႅဝ်ႇၵျီႇယမ်ႇ
 2. Bulgaria ( 2004 )  ပူႇေၵးရီးယႃး
 3. Canada ( 1949 )  ၶႅၼ်းၼႃးတႃး
 4. Croatia ( 2009 ) ၶရူဝ်ႇေဢးသျႃး
 5. Czech Republic ( 1999 )  ၸႅၵ်ႉရီႇၽပ်းပလိၵ်ႉ
 6. Denmark ( 1949 ) တႅၼ်းမၢၵ်ႉ
 7. Estonia ( 2004 ) ဢႅတ်ႇၸတူဝ်းၼီးယႃး
 8. France ( 1949 ) ၾရင်ႇသဵတ်ႇ
 9. Germany  ( 1955 ) ၵျိူဝ်ႇမႅၼ်ႇၼီႇ
 10. Greece ( 1952 ) ၵရိၵ်ႉ
 11. Hungary ( 1999 )  ႁၼ်ႇေၵႇရီႇ
 12. Iceland ( 1949 ) ဢႆးလႅၼ်း
 13. Italy ( 1949 ) ဢီႇတႃႇလီႇ
 14. Latvia ( 2004 ) လတ်ႉဝီးယႃး
 15. Lithuania ( 2004 ) လႅတ်ႇတူးၼီးယႃး 
 16. Luxembourg ( 1949 ) လၵ်းၸႅမ်းပိူၵ်ႇ
 17. Netherlands ( 1949 ) ꨓးတိူဝ္းလꨰꨓ္း
 18. Norway  ( 1949 ) ꨓꨣးေဝး 
 19. Poland ( 1999 ) ပူဝ်းလႅၼ်း
 20. Portugal ( 1949 ) ေပႃႇတူႇၵူဝ်ႇ
 21. Romania ( 2004 ) ရူဝ်ႇမႅၼ်းၼီးယႃး
 22. Slovakia  ( 2004 ) သလူဝ်ႇဝၵ်းၵီးယႃး
 23. Slovenia ( 2004 ) သလူဝ်ႇေဝးၼီးယႃး
 24. Spain ( 1982 ) သပဵၼ်ႇ
 25. Turkey ( 1952 ) ထိူၵ်ႇၶီႇ ( တူႇရၵီႇ )
 26. The United Kingdom ( 1949 ) ဢင်းၵိတ်း 
 27. The United State ( 1949 ) ဢေမႇရိၵၼ်ႇ


ေၶႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထုိင်ၾႃႉ
သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts